Begroting 2017

Met het programma Sociale Stijging willen wij het perspectief op economische en persoonlijke ontwikkeling voor alle inwoners vergroten. Kwalitatief goed onderwijs zien wij als dé poort naar werk, zelfontwikkeling en ontplooiing van talent. Meedoen in de samenleving (participatie) is belangrijk voor Sociale Stijging. Wij ondersteunen en faciliteren dit en bieden waar nodig zorg en ondersteuning op maat. Wij zetten in op (arbeids)participatie naar vermogen, want iedereen telt mee. Alleen zo kunnen we een weerbare, inclusieve stad zijn waar iedereen de mogelijkheden heeft om zijn of haar talent te ontwikkelen en waar we zorgen voor stevigheid in de basis. Daarbij staat de mens centraal. We gaan uit van de eigen kracht van de inwoner. Wanneer (financiële) ondersteuning nodig is t.a.v. onderwijs, werk, participatie en zelfstandig wonen dan bieden we dit aan vanuit één regisseur en één plan. We verwachten van de burger dat deze actief het plan mede uitvoert, de systemen en werkwijze van professionals mogen dit niet in de weg staan.
Deze ambitie betekent voor 2017 dat we bij het programma Sociale Stijging op vier manieren aan de slag gaan:
·We stimuleren vernieuwingen vanuit maatschappelijke initiatieven van inwoners en (zorg)ondernemers. Daarvoor reserveren we extra middelen voor de uitvoering;
·We bevorderen maatwerk op alle leefgebieden waarbij we in 2017 extra aandacht hebben voor inwoners met zeer complexe en meervoudige vragen. Ook wanneer hierbij sprake is van veiligheidsvraagstukken. Aandacht gaat uit naar verbetering van de samenwerking tussen rechtelijke keten, Veilig Thuis en Toegang inclusief de Gecertificeerde Instellingen (GI) binnen de jeugdhulp. Voor minder complexe en (veiligheids)vraagstukken hebben we aandacht voor het versterken van de positie van de inwoner binnen het Toegangsproces en tijdens de uitvoering van zorg & ondersteuning;
·In het voorjaar van 2017 leveren we samen met de stad de Tilburgse Agenda Sociaal Domein op. Hierin staan de maatschappelijke opgaven, doelen, mogelijke oplossingsrichtingen en concrete vernieuwingsacties voor de komende jaren, t.w. 2017-2022. De inhoud en vorm van de agenda wordt gemaakt met ervaringsdeskundigen, ondernemers, professionals, besluitvormers en wetenschappers;
·We kijken kritisch naar de inzet van beschikbare middelen. Uitgaven moeten in balans zijn met beschikbare middelen. We ontschotten aanbod en middelen (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) waar dat mogelijk is.

Anders denken en doen
Het stimuleren van nieuwe manieren van werken, ons laten inspireren door ervaringen en ideeën van mensen, en een innovatieve en creatieve houding van professionals dragen allemaal bij aan de transformatie bij de drie decentralisaties jeugdzorg, Wmo en participatiewet. Daarom gaan we in 2017 aan de slag met de volgende transformatie-opgaven:
·Samen met onze partners versterken we de sociale basisstructuur en daarmee de sociale veerkracht van de Tilburgse Samenleving;
·We maken meerjarige afspraken met de betrokken Toegangspartners voor een eenvoudiger toegangsproces voor de inwoner en Lichte ondersteuning;
·Optimalisatie gebruiksvriendelijkheid en toepassing PGB, voor eigen regie inwoner;
·We sluiten contracten af met aanbieders voor het bieden van integrale ondersteuningsarrangementen voor kinderen, gezinnen, (jong)volwassenen en ouderen;
·Doorontwikkeling van het vernieuwde Zorg- en Veiligheidshuis inclusief casusregie bij complexe casuïstiek met veiligheidsvraagstukken;
·Implementatie Jeugdwerkloosheid vrije zone binnen de Stichting Arbeidsmarktinnovatie Midden Brabant.
Naast de transformatie-opgaven gaan we ook met de volgende onderwerpen aan de slag.

Onderwijs
Tilburg investeert in onderwijs. Goede schoolgebouwen zijn hierbij een belangrijke randvoorwaarde. In 2017 verhuizen het Vakcollege en de Jozefmavo naar nieuwe gebouwen en worden middelen beschikbaar gesteld voor de herhuisvesting van De Nieuwste School. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de wijk Loven om de vorming van een integraal kindcentrum in deze wijk te stimuleren (plan Be-Loven). Dit is een belangrijke stap in de vorming van integrale kindcentra.
2017 is het eerste volle jaar dat het nieuwe programma van maatregelen aanpak VSV 2.0 wordt uitgevoerd. We zetten daarin een belangrijke stap naar minder voortijdig schoolverlaters. Belangrijke speerpunten zijn de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt (concreet de verbinding tussen de aanpak VSV en de uitvoering van de jeugdwerkeloosheidsvrije regio) en de aansluiting onderwijs - zorg.
Kennis is de motor in de toekomstige stedelijke economie. Daarom brengen we in 2017 samen met onze partners TiU, Fontys en Avans in beeld hoe we de rol van alle partners in samenhang kunnen bezien en hoe we na 2018 kunnen komen tot een LEA van kinderopvang tot universiteit.
In 2017 maken we samenwerkingsafspraken voor de realisatie van een Mediacluster in de Spoorzone, gaat het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie (HOI) daadwerkelijk van start en draaien we proef met een tijdelijke variant van het Ontdekstation in de Spoorzone. Allen belangrijke instrumenten die ertoe bijdragen dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbetert.
We zetten ons lobby voort op het terrein van onderwijs (middelen voor onderwijsachterstand).

Zorg
In 2017 besteden we extra aandacht aan inwoners met complexe en/of meervoudige ondersteuningsvragen. Vragen waarbij een integrale, domein overschrijdende aanpak nodig is om tot resultaten te komen. Voor inwoners betekent dit dat we vanuit het Toegangsproces en het zorg & ondersteuningsaanbod een verbeterslag maken, met ontschotting van domeinen, die onder regie van één regisseur ten uitvoering worden gebracht. We contracteren jeugdhulpaanbieders om deze resultaatgestuurde arrangementen te bieden.
Hulp aan Huis blijft in 2017 ongewijzigd. De financiële dekking is voor 2017 geborgd. Indien er vanuit de wetgever een verbod komt op de alfahulpconstructie dan zullen we ons beleid in 2017 moeten herzien. Vooruitlopend hierop doen wij onderzoek naar innovatieve oplossingen waarbij we de alfahulpen betrekken en hun wensen meenemen. Het financiële risico lijkt voor 2017 nog zeer beperkt. Meerkosten zijn pas te verwachten in 2018.
Er komt een voorstel voor extra middelen op het terrein van armoedebestrijding gericht op het verbeteren van de RMC-keten en de continuering van de aanpak rondom wanbetaling zorgpremie.
We voeren een gezamenlijke lobby met zorgverzekeraars voor beleidsvrijheid binnen de Zorgverzekeringswet. We lobbyen op de rijksuitkering (het objectief verdeelmodel) en op de Wmo (doordecentralisatie GGZ volwassenen, de doeluitkering Wmo en lagere instroom en de 'spelregels' bij beëindiging van de centrumgemeente-constructie).
En we lobbyen voor een experiment rondom de registratie van adviesvragen aan Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat slachtoffers beter en eerder in beeld komen.

Arbeid
Voor de inclusieve arbeidsmarkt stellen we een aanvalsplan op waarmee we antwoord geven op de geconstateerde omissies in de evaluatie van NOMA. Op het terrein van arbeidsmarkt willen we meer (Europese) middelen binnenhalen voor Jeugdwerkloosheid vrije zone en voorziening beschut.

Vluchtelingen
Daarnaast zorgen we voor adequate opvang van vluchtelingen, ex- AMV'ers. We stellen daarbij scholing (doorlopende leerlijnen), werk (eerder oppakken re-integratie) en het behalen van het inburgeringsexamen centraal.

Wonen
Oudere Tilburgers moeten langer zelfstandig blijven wonen omdat de instroom criteria voor Verblijfsfuncties zijn bijgesteld. Voor inwoners met een verstandelijke beperking en psychiatrische stoornis betekent dit dat zij de komende jaren zelfstandig moeten gaan wonen en met onze ondersteuning gaan deelnemen aan de samenleving. Dit is een grote uitdaging, die het zorgdomein ontstijgt. In 2017 stellen we het regionale plan van aanpak Beschermd Wonen vast en maken we een start met de uitvoering hiervan. Eén van de speerpunten hierbij zal een gecontroleerde en verantwoorde ambulantisering zijn.

2017 is voor het programma Sociale Stijging een ambitieus jaar waarin we flinke stappen zetten om vanuit "De Bedoeling" en vanuit de vier pijlers onderwijs, werk, participatie en zelfredzaamheid het perspectief voor onze inwoners te versterken zoals dat ons in 2014 voor ogen stond. Een stevige basis voor iedereen.

Verdeling lasten 2017

Verdeling lasten 2017

(x € 1.000,-)

Inclusief overhead

Exclusief overhead

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Onderwijs

35.469

-10.067

25.402

34.288

-10.065

24.223

Armoedebestrijding

24.428

-142

24.286

21.096

-137

20.959

Bevorderen zelfredzaamheid

56.005

-8.475

47.530

54.982

-8.473

46.509

Werk & Inkomen (incl. participatiewet)

165.230

-96.842

68.388

154.228

-96.824

57.404

Maatschappelijke ondersteuning

97.849

-5.091

92.758

94.777

-5.086

89.691

Jeugdhulp

51.514

-245

51.269

49.923

-241

49.682

· Lokale educatieve agenda 2015-2018
· Beleidskader aanpak armoede 2013-2017
· Toegang en lichte ondersteuning
· Uitvoering participatiewet (incl. NOMA)
· Regionaal beleidskader Jeugdhulp 2015-2018