Begroting 2017

Met onze voorgenomen activiteiten in het programma Vestigingsklimaat willen we in samenwerking met partners de aantrekkelijkheid van onze stad vergroten; voor wonen, werken, verblijven en recreëren. Investeringen versterken de toekomstbestendigheid. Hierbij hebben wij de nadrukkelijk ambitie zoals we ook in het coalitieakkoord al benoemden om alle burgers hiervan mee te laten profiteren.

Een goed vestigingsklimaat is een belangrijke factor voor het vergroten van de werkgelegenheid. En werk is een belangrijke voorwaarde voor sociale stijging en zelfredzaamheid. Het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid zorgt in haar kielzog over het algemeen ook voor aangroei van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Tevens is ook inzet nodig op het creëren van laaggeschoolde werkgelegenheid. We bouwen het economisch profiel hiervoor verder uit zoals we dat in de Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt hebben aangekondigd om daarmee de werkgelegenheid in onze stad te vergroten. Vergroten van de ontwikkelpotenties voor een modern industrieel en logistiek cluster en versterken van de stedelijk economie komen terug in onze afwegingen bij te maken keuzes voor nieuwe ontwikkelingen. Onze rol daarbij is veelal faciliterend, met aandacht voor geluiden vanuit ondernemers en ruimte voor initiatief en ondernemersgeest. Aantrekkelijke en veilige bedrijventerreinen zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. De keuze om Wijkevoort planologisch in 2017 voor te bereiden maakt dat we voldoende mogelijkheden houden voor vestiging van nieuwe (logistieke) bedrijven en het faciliteren van uitbreidingsplannen van bestaande bedrijven. We blijven inzetten op een goede bereikbaarheid via alle modaliteiten; rail, water en weg. We bouwen onze lobby richting provincie, Rijk en Europa verder uit om Tilburg goed op de kaart te zetten voor hoogwaardige bedrijventerreinen, investeringen in weg (A58,) intelligente transportsystemen (ITS), rail (hoogfrequent veilig spoor) en water (Wilhelminakanaal fase 1,5).

Samen met partners en burgers werken we verder aan de aantrekkelijkheid van de stad. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar die ambities die een zetje nodig hebben, zoals verduurzamen van de woningvoorraad, meer groen en biodiversiteit in en om de stad, klimaatbestendigheid, behoud van cultuurhistorisch waarden door ontwikkeling, betaalbaar wonen, (rolstoel)toegankelijkheid van het openbaar gebied, het culturele klimaat en duurzame en slimme mobiliteit.
Al deze ambities komen samen in de plannen die ten uitvoer gebracht moeten worden, groot en klein, soms door onszelf, soms door initiatieven uit de stad en vaak in partnerschap. Juist in de grote projecten zoals de Spoorzone, Piushaven en het kernwinkelgebied willen we toonaangevend zijn in de uitwerking van onze ambities. In tegenstelling tot het oorspronkelijke masterplan Spoorzone doen we voorstellen voor het behoud van cultuurhistorische erfgoed. We investeren flink in deze gebieden, in geld en in inzet. Daarbij blijft een aandachtspunt dat ook in de deze projecten soms keuzes voor het geheel ten koste kunnen gaan van een enkel onderdeel. Ook beseffen we ons dat waar we projecten afronden we gelijktijdig andere moeten opstarten. De stad is voortdurend in ontwikkeling en is daarmee nooit af. De dynamiek is groot. Denk aan het Koningsplein, uiteraard al langer een punt van aandacht. Juist de ontwikkelingen rond het Stadskantoren 1 en 2 en kernwinkelgebied aan de ene kant en de ontwikkelingen in de Piushaven aan de andere kant, maken dat we op een vernieuwende manier, met een nieuwe blik naar het Koningsplein moeten kijken. Dit ook als onderdeel van onze focus op het vergroten van de kwaliteit van routes en verbindingen tussen gebieden. De economisch-ruimtelijke visie voor de Binnenstad van de 21ste eeuw geeft richting voor een toekomstbestendige ontwikkeling en een impuls aan het verblijfsklimaat in de binnenstad.

Cultuur, evenementen en de kermis zijn eveneens belangrijke voorwaarden voor de aantrekkelijkheid van onze stad. Het nieuwe Cultuurplan Tilburg 2017-2020, het bijgesteld evenementenbeleid en de visie op de kermis vormen de basis waarop we in 2017 ook hier de vernieuwing voortdurend blijven zoeken zoals we in de Perspectiefnota 2017 al aankondigden. Naast onder andere versterking van de culturele infrastructuur en aandacht voor de zichtbaarheid van cultuur, willen we talentontwikkeling verder bevorderen met onder meer het Makersfonds om beter kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen en kleine initiatieven.
Gelijktijdig realiseren we ons dat evenementen in de stad soms ook een wissel trekken op de leefbaarheid van direct omwonenden of druk op onze capaciteit om veiligheid te borgen. Zo zullen we voor het centrum de balans moeten houden tussen levendige evenementen met veel bezoekers en de leefbaarheid en veiligheid van de bewoners.
Samen met partners investeren we in de stadsregionale parken om een aantrekkelijke omgeving voor de stad te creëren waarin vrijetijdseconomie en leisure hand in hand gaan met opgaven voor natuur en water. Zo vergroten we met gezamenlijke bod van de B5 steden voor het Groenontwikkelfonds Brabant de mogelijkheden voor het realiseren van nieuwe natuur en ecologische verbindingszones.

Het samenspel van het profiel van de stad, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid moet borgen dat we voldoende concurrerend maar ook complementair zijn op andere schaalniveaus (provinciaal, nationaal en Europees) om zo de toekomstbestendigheid van onze stad zeker te stellen. Dit vraagt soms ook om (financiële) keuzes te maken voor de middellange termijn die kunnen botsen met behoefte op de korte termijn. Het besluit om juist door te zetten met de verbreding van het Wilhelminakanaal is daarvan een voorbeeld.

Verdeling lasten 2017

Verdeling lasten 2017

(x € 1.000,-)

Inclusief overhead

Exclusief overhead

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Economie

15.600

-26.097

-10.497

13.363

-26.093

-12.730

Ruimte

54.906

-36.459

18.447

51.765

-36.454

15.311

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

78.388

-77.151

1.237

77.826

-77.144

682

Cultuur

24.643

-1.800

22.843

23.988

-1.798

22.190

Gebouwenexploitatie

18.998

-21.477

-2.479

18.062

-21.476

-3.414

· Economische agenda 2012-2020
· Stimuleringsagenda Economie & Arbeidsmarkt 2015-2018
· Visie Binnenstad 2011-2020
· Evenementenbeleid 2017-2020
· Horecabeleid 2017 e.v.
· Detailhandelsbeleid
· Omgevingsvisie Tilburg 2040
· Woonvisie
· Convenant Wonen 2015-2020
· Tilburgs Mobiliteitsplan 2040
· Nota systematiek kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen
· Cultuurplan 2017-2020