Begroting 2017

Omdat het oordeel van de bewoners belangrijk is voor het bepalen van de kwaliteit van de leefbaarheid, is dit programma een uitstekende graadmeter om de gesteldheid van de stad aan af te lezen. "Goed leven voor nu en later" is de titel die het college vier jaar geleden aan het programma meegaf. Gelet op de inspanningen van de afgelopen jaren zal het programma Leefbaarheid in 2017 vooral in het teken staan van continuïteit. Geen grote koerswijzingen maar juist door op de ingeslagen weg. Uitgangspunt bij alle inspanningen op dit gebied is dat wij willen dat de bewoners positief zijn over hun directe leefomgeving en de stad als geheel, en dat ze dat naar de toekomst toe ook blijven.
De resultaten tot nu toe zijn goed. Het komend jaar zetten wij dan ook onverminderd in op de vaste thema’s waarlangs dit programma is opgebouwd. Wij werken aan een leefbare woonomgeving die veilig voelt, beschikt over voldoende groen, naast schoon en heel ook gezond is en die mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontplooiing, zelfredzaamheid en ontspanning. Succes hangt in belangrijke mate af van de onderlinge samenhang die wij in het programma brengen en de ruimte die er is om, in samenspraak met bewoners, accenten te (ver)leggen.
De ambitie Andere Overheid (zie programma Bestuur) klinkt overal in dit programma door. Zorg voor de leefbaarheid in de wijk en de stad zal steeds meer in coproductie met de bewoners moeten gebeuren. Dat vergt niet alleen meer actiebereidheid van de burgers maar ook ander overheidsdenken en doen.

Wij constateren dat de kracht van het programma Leefbaarheid ligt in het feit dat er gestuurd wordt op een aantal vaste, onderling verwante, thema's waarvan wij weten dat ze maatgevend zijn voor het positieve gevoel dat de bewoners bij hun buurt en de stad willen hebben. Het programma is opgezet vanuit de overtuiging dat een prettig leefbare stad, - met fijne veilige wijken - voor de bewoners werkt als een vliegwiel. Bewoners die zich prettig en gelukkig voelen in hun leefomgeving, zijn meer betrokken en ook eerder bereid om zich - op wat voor manier dan ook - in te zetten. Die betrokkenheid zullen wij de komende jaren hard nodig hebben om de kwaliteit van het leefklimaat in de wijken op peil te houden en waar mogelijk ook naar een hoger plan te tillen.

Zoals gezegd staat het programma aardig in de steigers. Onze focus is kort samengevat: een vitale, weerbare stad die gaat voor duurzame ontwikkeling met ruimte voor initiatief en gedeelde verantwoordelijkheid in het publieke domein.
Met duurzame ontwikkeling als richtsnoer agendeert zich op de vaste thema’s een aantal onderwerpen voor het komend jaar. Zo ontstaan er als gevolg van de klimaatverandering nieuwe problemen in de stad als hittestress en te veel en te weinig water. Deze ontwikkelingen bieden we het hoofd met een stevige inhaalslag op hoeveelheid groen in en om de stad en meer ruimte voor water in de stad. Nog belangrijker dan de woonomgeving is de kwaliteit van woningen in de stad. Met de coöperaties geven we een impuls aan verduurzaming van de woningvoorraad. Circulaire economie laten wij ook steeds sterker doorklinken in ons afvalbeleid.
Binnen het Veiligheidsdomein springt de aanpak van ondermijnende criminaliteit (verwevenheid onder- en bovenwereld) eruit. Maar ook radicalisering en de aanpak van high impact crimes blijven onderwerpen waarvoor speciale aandacht is. Sport is op orde gebracht met een aantal maatregelen c.q. verbeteringen in de bedrijfsvoering en een (beperkt) besparingspakket dat ons in staat stelt om het huidige voorzieningenniveau in de stad te handhaven. Naar de toekomst toe gaan wij de verbinding sport en gezondheid sterker maken. Preventie is nodig om toekomstige kosten in de zorg te voorkomen! Meer ruimte voor verenigingen is ook een credo voor het komend jaar. Binnen de wijkaanpak leggen wij ons meer toe op verbetering van de sociaal economische positie van achterstandsgroepen. Dit doen wij omdat wij zien dat de armoede in een aantal impulswijken toeneemt als gevolg van de groter wordende kloof tussen arm en rijk. Ook de doorontwikkeling van het wijkgericht werken verdient komend jaar overdenking. Hoe verkleinen wij de afstand tussen burger en bestuur en vertalen wij stedelijke ontwikkeling naar goed maatwerk in de wijk en vice versa?

De 'basis op orde' is en blijft in dit programma een belangrijk streven, ook al is het nooit een gegeven. Immers de stad is nooit af. Wij moeten rekening houden met het feit dat het aantal problemen dat samenkomt ofwel stolt in de wijk almaar toeneemt. Vergrijzing, tweedeling in de maatschappij, klimaatverandering, maatschappelijke vertakking van criminaliteit, digitalisering, opvang en integratie van vluchtelingen, slechte gezondheid bij lagere inkomensgroepen en onbetaalbare zorg zijn allemaal zaken die in meerdere of mindere mate neerslaan in de stad en het leefklimaat onder druk zetten. Daardoor veranderen de opvattingen over wat de basis is en hoe die op orde moet worden gebracht. Maatwerk biedt een sleutel naar oplossingen. Wij hebben het contact en het (subjectieve) oordeel van de bewoners dan ook hard nodig, waartoe wij onder andere de Wijktoets en Leefbaarheidsmonitor inzetten, om de vinger aan de pols te houden en steeds opnieuw de juiste accenten te leggen. Het oordeel van onze inwoners zal naar de toekomst toe steeds zwaarder wegen in wat wij op jaarbasis aan acties binnen de verschillende programmaonderdelen uitzetten.

Verdeling lasten 2017

Verdeling lasten 2017

(x € 1.000,-)

Inclusief overhead

Exclusief overhead

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Openbare orde en veiligheid

33.997

-1.506

32.491

28.271

-1.496

26.775

Wijkgericht werken

12.125

-612

11.513

11.090

-611

10.479

Sport

32.225

-8.246

23.979

24.478

-8.234

16.244

Duurzaamheid, milieu en afval

25.235

-4.904

20.331

18.647

-4.893

13.754

Openbare ruimte (incl. parkeerexploitatie)

66.627

-14.976

51.651

62.830

-14.966

47.864

- Kadernota Veiligheid 2015-2018
- Tilburg Akkoord
- Sport 'Samenspel en Sport op Orde 2016-2018'
- Klimaataanpak 2013-2020
- Afvalbeleid 2015-2020
- Beheerbeleidsplan Groen 'beheren op niveau'
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2016-2019
- Hoofdlijnennotitie Parkeren 2016