Begroting 2017

Onze inspanningen binnen het programma Bestuur laten zich vangen onder de noemer "Andere Overheid". Als gevolg van deze ambitie in het coalitieakkoord 2014-2018 is op velerlei vlak herbezinning op de rol van de overheid momenteel aan de orde. Dat werkt op verschillende manieren door binnen het programma Bestuur. De consequenties zijn misschien niet onmiddellijk voelbaar of gemakkelijk meetbaar maar het is een verandering die op termijn wel verstrekkend van aard zal zijn. "Andere overheid" slaat niet alleen terug op de samenwerking die wij zoeken en de positie die wij willen innemen in de voor ons relevante gremia (NB, NL, EU) maar is evenzeer van toepassing op wie wij willen zijn en hoe wij ons manifesteren.
De noodzaak tot duurzame ontwikkeling (en het zijn van een stad in internationale context) heeft er toe geleid dat het collegeakkoord de benadering van Telos omarmt. Dat betekent dat wij staan voor een evenwichtige ontwikkeling van het economisch, sociaal en ecologisch kapitaal. Concreet vertaalt zich dit in de programma's vestigingsklimaat, sociale stijging en leefbaarheid. Komend jaar geven wij opnieuw opdracht om de duurzaamheidsbalans uit te voeren en te kijken waar onze stad 'telosgewijs' staat. Het programma Bestuur is samen met bedrijfsvoering de centrale spil van onze organisatie. Binnen bestuur hebben we oog voor de snel veranderende samenleving en de eisen die dat aan een gemeentelijke organisaties stelt. Binnen de bedrijfsvoering krijgt dit concreet vorm door de wijze waarop we ons organiseren, onze processen en ketens vorm geven en onze werkcultuur ontwikkelen. De drie programma's ter ondersteuning van de organisatieontwikkeling - te weten participerende overheid, strategisch HRM en Het Nieuwe Werken - zijn hierbij stevig met elkaar verbonden: een andere overheid vraagt wendbaarheid en afstemming in samenspel met anderen, maar ook bijpassende ontwikkeling van medewerkers en van de (digitale) werkomgeving - (zie voor strategisch HRM en Het Nieuwe Werken de paragraaf bedrijfsvoering).

Een overheid die de samenwerking met anderen prefereert en open staat voor initiatieven van buiten, moet niet alleen minder autoritair en bureaucratisch te werk gaan maar ook integer en betrouwbaar opereren, hetgeen ook betekent weerbaar zijn en bestand tegen allerlei criminele invloeden van buitenaf. Binnen het programma Bestuur, maar ook in de andere programma's zoals Leefbaarheid, is daar momenteel volop aandacht voor.
De samenleving verandert en daarmee ook de rol van de overheid. Het samenspel met anderen wordt meer en meer cruciaal bij het bepalen van onze inzet. Met het programmaonderdeel Participerende Overheid wordt hier nadrukkelijk bij stil gestaan en op ingespeeld. Met leertrajecten op verschillende plekken in de organisatie, maar ook daarbuiten, proberen wij onze veranderende rol meer vorm en inhoud te geven. Het is een proces dat ons vooral lerende weg het juiste inzicht verschaft. Ons einddoel is dat wij de maatschappelijke kracht in de stad eerder en beter herkennen en een prominente plek in ons denken en handelen geven.
De voornemens van het college in het coalitieakkoord en de Perspectiefnota 2017 sommen de ambities voor het komend jaar in een notendop op; participerende overheid, beleid onderling meer in verband en balans (people, planet, profit), variatie in plaats van standaardisatie (het kan wel, adaptieve agenda) en meer nationaal en Europees profiel.

Actueel is strategische alliantievorming op verschillende bestuurlijke schaalniveaus. Om op wereldschaal mee te kunnen, is het nodig dat wij ten aanzien van een aantal grote maatschappelijke vraagstukken (lees: grensoverschrijdende en multimodale bereikbaarheid, slimme mobiliteit, circulaire economie, big data en privacy, aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt, jeugdwerkeloosheid, energietransitie) voldoende bestuurlijke massa maken om deze het hoofd te bieden. Daar zetten wij ons voor in op regionale schaal, binnen Midpoint en in Brabantstadverband. Het speelveld waarop wij ons, naast Den Haag, nu vooral focussen is Europa. De gezamenlijke lobby vanuit onze vaste netwerken pakken wij steviger op. Er is meer aandacht voor de verbinding met relevante agenda's elders. Leidend in onze partnerkeuzes is uiteraard de opgave waarvoor wij ons gesteld zien.

Binnen de groeiende regionale samenwerking willen wij de komende tijd meer aandacht voor de sleutelpositie van de centrumstad. Zeker nu de samenwerking op het gebied van de drie decentralisaties (Maatschappelijke Ontwikkeling, Jeugd en Arbeidsparticipatie) intensiveert en er op andere terreinen ook een groeiende behoefte tot samenwerking is, is alertheid geboden. Het moet niet zo zijn dat onze regionale voortrekkersrol alleen maar risico's met zich meebrengt of stedelijke ontwikkeling in de weg staat. Wij willen als centrumstad een knooppunt tussen de verschillende bestuurslagen - lokaal, regionaal, bovenregionaal - zijn. In 2017 kijken wij dan ook scherp naar onze regionale inspanningen, met daarbij speciale aandacht voor de ontwikkeling en (innovatie)kracht van onze stad.

In ons lobbybeleid kiezen wij nadrukkelijk voor een profiel als stad in Europa. Dat betekent onder meer dat wij bij elk beleid aandacht zullen hebben voor de internationale dimensie. Wij zetten onverkort in op het versterken van internationale economische activiteiten, het behalen van de door de VN gestelde millenniumdoelen en op het bevorderen van mondiaal bewustzijn en duurzame ontwikkeling.

Met de versterking van ons lobbyteam gaan wij in 2017 vooral werk maken van de kansen die Europa biedt. Dat doen wij niet alleen inhoudelijk aan de hand van concrete opgaven maar ook door actief podia te zoeken waarop wij Tilburg als stad profileren. Met onze inspanningen op het gebied van lobby, Public Affairs en city marketing werken wij gestaag aan het versterken van ons imago. Het EK Vrouwenvoetbal waarin Tilburg een van de 7 speelsteden is maar ook het Koningsjaar 2017, waarin Koningsdag in Tilburg plaatsvindt, zijn uitstekende voorbeelden van de mogelijkheden en momenten die wij in dit kader zien en willen benutten.

Ook in 2017 en daarna krijgen wij te maken met de verdere regionalisering van beleid, anders gezegd; steeds meer opgaven realiseren wij via een andere (dan alleen de eigen stedelijke) agenda. Dit is een logisch gevolg van het feit dat wij de samenwerking op inhoud nadrukkelijk zoeken en als steden onderling onze agglomeratiekracht beter aan het organiseren zijn. Zo wordt er in allerlei netwerken momenteel toegewerkt naar een uitvoeringsagenda die zich veelal vertaalt in een gezamenlijk gefinancierd projectenportfolio. Nadeel van deze ontwikkeling is wel dat het de democratische legitimatie van de besluitvorming behoorlijk onder druk zet. De rol van de raad (in relatie tot meer politiek strategisch gesprek aan de voorkant van het proces) zal de komende jaren een blijvend punt van aandacht zijn.

Verdeling lasten 2017

Verdeling lasten 2017

(x € 1.000,-)

Inclusief overhead

Exclusief overhead

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur, samenwerken en netwerken

8.607

-449

8.158

7.194

-446

6.748

Publieke dienstverlening

16.235

-10.074

6.161

10.535

-10.065

470

Diensten aan andere overheden

16.386

-15.526

860

12.990

-15.520

-2.530

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

32.423

-531.436

-499.013

31.842

-531.435

-499.593

Algemene lasten en baten

19.962

-15.277

4.685

19.095

-15.274

3.821

- "Een wereld te winnen" 2016-2020
- Visie op dienstverlening 2016-2020
- Visie op P&C-cyclus
- Subsidiebeleid 2012-2016
- Kadernota Bedrijfsvoering