Begroting 2017

Weerbare stad: die tegen een stootje kan en de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. Dat beeld staat het college voor ogen bij haar inspanningen voor het komend jaar. De begroting van 2017 is de laatste waaraan dit college volledig uitvoering geeft. We zijn goed op weg om de afspraken die we in 2014 met de stad gemaakt hebben na te komen. Investeringen in het vestigingsklimaat geven rendement. Onze bedrijventerreinen zijn populair en de multimodale bereikbaarheid van onze stad groeit. De woningbouwproductie ligt boven de doelstelling en de stadsregionale parken krijgen steeds meer vorm. Binnen het programma Sociale Stijging zijn wij erin geslaagd om de transitie in de 3D's op aanvaardbare wijze te realiseren. De indicatoren waarmee we de kwaliteit van de leefbaarheid van onze buurten en wijken meten laten veelal positieve cijfers zien. Met name in het veiligheidsdomein hebben we de positieve lijn te pakken.

Met zorg voor een duurzame balans in de ontwikkelingen die op gang worden gebracht (indachtig de 3P's van Telos), kenmerkt het accent voor 2017 zich door een drietrapsraket. Tilburg zet in op stedelijk, sociaal en duurzaam. Naast aandacht voor een stevige basis, richt het college haar pijlen op het geven van een aantal vernieuwings - en kwaliteitsimpulsen. De stad heeft veerkracht en vitaliteit nodig om adequaat met de snel veranderende samenleving te kunnen omgaan. De problematiek rondom de opvang en integratie van vluchtelingen, vanuit de optiek van de inclusieve stad, illustreert die noodzaak maar ook de crisis in retail en de effecten daarvan op de verblijfskwaliteit van de binnenstad leveren die bewijslast. Maakten wij in de perspectiefnota 2017 nog enig voorbehoud ten aanzien van de benodigde acties voor het komend jaar - vanwege de onduidelijkheid over het financieel beeld - de septembercirculaire heeft daar verandering in gebracht. Uiteraard blijven wij kritisch op onze uitgaven maar wat onze voornemens in de Perspectiefnota betreft, kunnen wij met volle kracht vooruit. Bestendigen waar het kan, verstevigen waar het moet en bijsturen waar het nodig is. Niet alles is te voorzien of in beleid te vangen. Omwille van de toekomst en de weerbaarheid van de stad is dat ook niet wenselijk. Het college stelde in 2014 al: wij willen geen blauwdruk denken vanuit gevestigde belangen.

Signalen uit de samenleving maken duidelijk dat de juiste balans in beleid cruciaal is voor een evenwichtige ontwikkeling van de stad. Ons ultieme doel, zoals verwoord in het coalitieakkoord, is onverminderd dat wij willen dat al onze inwoners meeprofiteren van de vooruitgang die de stad boekt. Met de telosbenadering als kompas zijn wij daar in onze vier begrotingsprogramma's reeds scherp op, maar daarmee is die balans nog geen realiteit. In tegendeel. Hoewel we goed op weg zijn, moeten wij alert blijven en tijdig inspelen op significante veranderingen in de samenleving.
Wij constateren dat ons economisch kapitaal na een diepe crisis weer voorzichtig groeit. Bedrijven investeren weer in onze stad en de werkgelegenheid groeit. Tegelijkertijd groeien onze ecologische voorraden. Meer ruimte voor groen en water, minder afval per huishouden en meer duurzame energie van eigen bodem.
Onze inspanningen binnen het sociaal domein kenmerken zich vooral door expliciete aandacht voor de mens (en niet de systemen) en zijn sociale veerkracht, met als einddoel een weerbare en inclusieve stad. Naast het bieden van een vangnet voor hen die het echt nodig hebben, werken wij aan een stevige basis die niet alleen (arbeids)participatie stimuleert maar ook ruimte biedt voor talentontwikkeling in brede zin. Naar de toekomst toe beseffen wij dat wij op een aantal zaken scherp moeten blijven. Er tekent zich een groeiende tweedeling in de maatschappij af hetgeen een vergroot risico op armoede bij kwetsbare groepen in de samenleving met zich meebrengt. Onze zorg gaat dan ook uit naar het aantal burgers in de bijstand en het aantal vroegtijdige schoolverlaters. Uiteraard willen wij voorkomen dat onze stad in onbalans raakt. Komende tijd zal hier, binnen het sociale domein en breder, dan ook nadrukkelijk aandacht voor zijn.

Accenten 2017
De septembercirculaire biedt financiële ruimte om - naast koersvast ten aanzien van de ambities uit het coalitieakkoord - de bestaande plannen bij te sturen (nieuw voor oud) zodat ze blijven aansluiten op wat de situatie van dat moment vraagt. Dit gegeven ligt aan de basis van de voorstellen voor nieuw beleid in deze begroting. Ook in de jaren 2018 en 2019 gaan wij door met onze aanpak van ondermijnende criminaliteit, conform de afspraken met minister Van der Steur. Een weerbare stad is vooral ook een veilige stad. Niet wetende hoe groot de instroom van het aantal vluchtelingen zal worden en welke aanpak het kabinet daarbij voorstaat, reserveren wij ruimte in de begroting om indien nodig ook de integratie en participatie van vluchtelingen naar behoren te kunnen oppakken. Als inclusieve stad streven wij volwaardig burgerschap bij de opvang van vluchtelingen na. Ook krijgt de binnenstad van de 21ste eeuw volop aandacht met de optimalisatie van het kernwinkelgebied en de verdere transformatie van de Spoorzone. Ook voor de planontwikkeling van Koningsoord, kernwinkelgebied Berkel/Enschot, wordt budget vrij gemaakt. Met een extra impuls op de ontwikkelagenda zet het college in 2017 de vergroening in de stad kracht bij. Ondanks de bezuiniging van Rijkswege gaan wij in 2017 gewoon door met Hulp aan Huis in Tilburg waarbij wij eraan hechten dat daarvoor geen verhoging van de eigen bijdrage nodig is. Voortzetting van de hulp aan huis zal uiteraard onderwerp van gesprek zijn bij de verdere transformatieopgave van de 3D's. De begroting biedt tevens ruimte voor een cultuurimpuls, zoals reeds aangekondigd in de cultuurnota. Goed rentmeesterschap maakt dat er ook wordt gekeken naar besparingsmogelijkheden. Zo zijn de mogelijkheden verkend van het benutten van incidenteel geld voor duurzame verbeteringen. In dat kader is gekozen voor een investering in LED verlichting en een verstevigde aanpak van "Sociale Fraude".

De praktijk van het openbaar bestuur vandaag de dag is weerbarstig, met vele spelers op het veld. Samenwerking is en blijft het sleutelwoord om de opgaven waarvoor stad en overheid zich gesteld zien, gerealiseerd te krijgen. Naast helderheid over wat er moet gebeuren en waarom, is de crux vooral ook hoe, met wie en wanneer. Het succes van onze agenda hangt in belangrijke mate af van het samenspel met anderen. Burgers, maatschappelijke instellingen, bedrijven, collega-overheden. Wij zijn uit op het verenigen van belangen vanuit de gedachte dat wij daarmee slagkracht ontwikkelen om ook echt verschil te maken en betekenisvolle veranderingen tot stand te brengen. Met trajecten als Andere overheid, strategisch HRM en het Nieuwe Werken bereiden wij ons voor op die andere - meer samenwerkende - rol. In de netwerken waar wij actief zijn (regio Hart van Brabant, Midpoint, Brabantstad, arbeidsmarktregio, Eurocities) leggen wij ons toe op het smeden van de juiste allianties. Samenwerking om voor de stad voordeel te halen, in beleidsruimte om te kunnen experimenten en in het aanboren van financiële middelen bij provincie, Rijk en in Europa.

Onze ambitie blijft onveranderd dat wij verbindend, vernieuwend en daadkrachtig willen zijn, met resultaten dicht bij mensen.