Begroting 2017

1 januari 2016

1 januari 2017
(prognose)

Sociale structuur

Inwoners

212.929

215.890

0 tot en met 19 jaar

45.890

45.740

20 tot en met 64 jaar

133.211

135.567

65 jaar en ouder

33.828

34.583

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden

7.521

7.689

Participatiewet

7.080

7.220

IOAW

365

398

IOAZ

21

21

BBZ

55

50

Werkgelegenheid

Aantal bedrijfsvestigingen

17.711

18.192

Aantal werkzame personen

108.100

Niet bekend

Fysieke structuur

Aantal woningen (o.b.v. CBS statistiek)

95.779

96.737

Personele kengetallen

Personeelsformatie

1.819 fte

1.896 fte

Waarvan leidinggevend

123 fte

121 fte

Financiële structuur

Totaal lasten begroting

€ 892,5 mln.

€ 886,9 mln.

Waarvan:

Sociale stijging

€ 420,2 mln.

€ 430,5 mln.

Vestigingsklimaat

€ 215,9 mln.

€ 192,6 mln.

Leefbaarheid

€ 172,9 mln.

€ 170,2 mln.

Bestuur

€ 83,5 mln.

€ 93,6 mln.

Totaal baten begroting

€ 892,6 mln.

€ 886,9 mln.

Waarvan:

A. Gemeentefonds

€ 408,3 mln.

€ 408,0 mln.

B. Specifieke uitkeringen (EU, rijk, provincie)

€ 121,6 mln.

€ 109,1 mln.

C. Onttrekkingen reserves

€ 110,9 mln.

€ 167,6 mln.

D. Inkomsten grondexploitatie (niet zijnde B + C)

€ 62,1 mln.

€ 39,2 mln.

E. Belastingen, heffingen en rechten

€ 89,1 mln.

€ 90,9 mln.

F. Rente

€ 35,4 mln.

€ 37,5 mln.

G. Overige baten

€ 65,2 mln.

€ 34,6 mln.

Structurele / incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

€ 33,5 mln.

€ 112,3 mln.

Structurele lasten

€ 859,0 mln.

€ 774,5 mln.

Incidentele baten

€ 26,9 mln.

€ 109,4 mln.

Structurele baten

€ 865,7 mln.

€ 777,4 mln.

Saldo structurele lasten en baten

V € 6,7 mln.

V € 2,9 mln.

Totaal reserves per 1 januari

€ 875,7 mln.

€ 792,9 mln.

Waarvan:

Algemene reserve (cat. A)

€ 24,9 mln.

€ 21,6 mln.

Vrij inzetbare reserves (cat. B)

€ 88,3 mln.

€ 69,3 mln.

Bestemde reserves (cat. C)

€ 112,3 mln.

€ 80,1 mln.

Niet direct inzetbare reserves (cat. D en H)

€ 398,1 mln.

€ 405,2 mln.

Niet inzetbare reserves (cat. E en G)

€ 149,1 mln.

€ 117,3 mln.

Dekkingsreserve kapitaallasten (cat. F)

€ 103,0 mln.

€ 99,4 mln.

Overzicht baten en lasten en mutaties reserves

Lasten

Baten

Saldo

Overzicht baten en lasten exclusief reserves:

Programma Sociale Stijging

408.246

-109.724

298.522

Programma Vestigingsklimaat

158.972

-59.998

98.974

Programma Leefbaarheid

143.205

-22.955

120.250

Programma Bestuur

31.146

-64.610

-33.464

Algemene dekkingsmiddelen

5.810

-492.581

-486.771

Overhead

65.582

-120

65.462

Heffing VPB

0

0

0

Overige baten en lasten

10.738

-1.112

9.626

Saldo van baten en lasten

823.699

-751.100

72.599

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:

Programma Sociale Stijging

1.048

-11.102

-10.054

Programma Vestigingsklimaat

24.538

-95.329

-70.791

Programma Leefbaarheid

1.864

-5.364

-3.500

Programma Bestuur

35.703

-23.957

11.746

Resultaat

886.852

-886.852

0