Begroting 2017

Het gemeentelijk beleid wordt voor een deel uitgevoerd via subsidieverstrekking aan organisaties in de stad. In totaal verstrekken we in 2017 voor een bedrag van ruim € 87 miljoen aan subsidies.

Ons subsidiebeleid heeft zijn basis in de Kadernota Subsidiebeleid 2012-2016. Zo zijn bijvoorbeeld onze systematiek en werkwijze inzake toekenningen en verantwoordingen van subsidies en de Algemene Subsidieverordening geënt op de uitgangspunten van deze kadernota, evenals de voorliggende subsidienota in deze programmabegroting.
De evaluatie van de kadernota zal nog in 2016 worden afgerond. De inzichten uit dit traject zullen het vertrekpunt vormen voor een geactualiseerde kadernota subsidiebeleid en waar noodzakelijk de inzet van verbeteracties. Daarnaast biedt het zaakgericht werken kansen om ook onze processen goed tegen het licht te houden. Integraal onderdeel van dit traject zal ook een reflectie op en herijking van de positie en opzet van de jaarlijkse subsidienota in de programmabegrotingen zijn. De gemeenteraad zal hier actief bij worden betrokken. Het onderdeel subsidies van de programmabegroting 2018 e.v. zal dus zeer waarschijnlijk een andere vorm en inhoud krijgen.

Op 31 oktober 2011 heeft de raad de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg (Asv) vastgesteld. Parallel hieraan evalueren we de interne procesgang van het verlenen van subsidies, inclusief de informatievoorziening. Waar nodig passen we aan.

Naast het wettelijk kader waar de subsidieverlening in Tilburg aan moet voldoen geeft de gemeenteraad vanuit zijn kaderstellende rol ook een specifiek karakter aan het subsidiebeleid in Tilburg.

Hieronder is een samenvattend overzicht opgenomen van de voornemens voor de verdeling van de subsidies in 2017. Het subsidieprogramma is gericht op de in de programmabegroting omschreven basisvoorzieningen en aanvullende voorzieningen. Met de gesubsidieerde instellingen maken we afspraken over hun bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen.

Programma
(x € 1.000)

Product

Rekening 2015

Budget 2016

Voorstel 2017

Sociale Stijging

Onderwijs

12.674

14.881

11.506

Armoedebestrijding

1.140

1.366

1.629

Bevorderen zelfredzaamheid

39.784

43.890

38.526

Werk en Inkomen

546

509

-

Maatschappelijke ondersteuning

33.047

878

787

Jeugdhulp

1.950

200

-

Totaal

89.142

61.724

52.448

Vestigingsklimaat

Economie

2.101

2.841

2.471

Ruimte

1.183

1.707

691

Stedelijke cultuur en grondexploitatie

3

-

-

Cultuur

23.758

21.138

21.102

Totaal

27.045

25.686

24.264

Leefbaarheid

Openbare orde en veiligheid

1.383

1.330

1.288

Wijkgericht werken

8.599

8.219

8.273

Sport

1.265

755

567

Duurzaamheid, milieu en afval

414

353

181

Openbare ruimte

235

167

170

Totaal

11.896

10.824

10.479

Bestuur

Bestuur, samenwerken en netwerken

229

335

345

Totaal

229

335

345

De nieuwe investeringen in deze Programmabegroting kunnen leiden tot nieuwe subsidietoekenningen. Deze zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Hierna volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen:

Sociale Stijging
Lagere raming van ca. € 4 miljoen voor VVE verlengde leertijd/klemtoon op taal bij product Onderwijs. Dit betreft de aanvullende rijksmiddelen OAB. Resterende middelen uit voorgaande jaren schuiven steeds door. In 2016 zal het grootste deel hiervan besteed worden met een uitloop in 2017 (het laatste jaar van de aanvullende rijksmiddelen OAB). Daarnaast is er een verschil van € 5 miljoen op Bevorderen zelfredzaamheid vanwege het doorschuiven van de eenmalige subsidie voor de nieuwbouw van Traverse.

Vestigingsklimaat
Het verschil wordt veroorzaakt door de verminderde subsidies op het terrein van sectorstimulering (€ 0,4 miljoen) en op het gebied van energie, wonen en monumenten (€ 1,1 miljoen).