Begroting 2017

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de opbrengst Onroerende Zaak Belasting (OZB) en de uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere opbrengsten zonder specifiek bestedingsdoel, de belangrijkste daarvan staan in onderstaand overzicht:

Uitkering Gemeentefonds
De raming voor 2017 is gebaseerd op de mei- en septembercirculaire gemeentefonds 2016. De specificatie is als volgt:

(x € 1.000,-)

Jaarrekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Algemene uitkering (incl. suppletie-uitkering)

190.654

201.473

203.468

Integratie-uitkering Sociaal domein

167.217

170.098

168.848

Overige Integratie-uitkeringen

17.461

15.836

16.824

Decentralisatie-uitkeringen

22.179

20.442

18.889

Verzameluitkering

-

450

-

Totaal uitkeringsjaar

397.511*

408.299

408.029

* excl. oude jaren

De aantallen inwoners, woonruimten, bijstandsgerechtigden e.d. zijn geactualiseerd naar de stand per 1 januari 2017. Deze aantallen worden meerjarig constant verondersteld. De hiermee verband houdende meerjarige ontwikkeling van de uitkeringsbasis wordt niet verwerkt. De meerjarige accressen worden voor 50% in de ramingen verwerkt. De (onzekere) toevoeging in verband met het plafond BCF wordt meerjarig eveneens maar voor 50% geraamd. Meerjarige ontwikkelingen met betrekking tot taakmutaties, integratie- en decentralisatie-uitkeringen worden wel volledig verwerkt.

De middelen die met de drie decentralisaties over komen naar het gemeentefonds worden vanaf 2015 verstrekt via de integratie-uitkering Sociaal Domein en blijven zo apart zichtbaar.

Belastingen en overige algemene dekkingsmiddelen
Belastingen maken een belangrijk onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Hieronder volgt een overzicht. De toelichting hierop staat in de paragraaf lokale heffingen.

(x € 1.000,-)

Jaarrekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

OZB-opbrengsten

37.978

38.302

39.022

Hondenbelasting

1.750

1.544

1.614

Precariobelasting

811

801

802

Toeristenbelasting

217

210

210

Buitenreclame

964

1.047

1.047

Totaal belastingen

41.720

41.904

42.695

OZB-opbrengsten
Bij de berekening van de ozb-opbrengsten houden we rekening met de verwachte mutatie in het aantal woningen en niet woningen. Voor de gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van het tarief verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen. De totale opbrengsten OZB bedragen € 39.022.000,-

Hondenbelasting
Hondenbelasting is een directe belasting voor het houden van één of meer honden binnen de gemeente. De opbrengst 2017 is geraamd op € 1.614.000,-.

Precariobelasting
Precariobelasting is de heffing voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De geraamde opbrengst voor 2017 is € 802.000,-.

Toeristenbelasting
We verwachten dat we in 2017 uit hoofde van heffing toeristenbelasting - die van toepassing is op hotelovernachtingen en kampeerovernachtingen - een bedrag van € 210.000,- ontvangen.

Buitenreclame
Voor reclame-uitingen aan lichtmasten, abri's, mupi's e.d. (buitenreclame) verwachten we in 2017 een opbrengst van € 1.047.000,-.

Deelnemingen
De dividenduitkeringen en beheersvergoedingen van de deelnemingen voor 2017 hebben we geraamd op € 4.595.000,-.

Overige dekkingsmiddelen
Met de verkoop in de afgelopen jaren van aandelen in enkele deelnemingen zijn de jaarlijkse dividendopbrengsten vervallen. De bijdrage aan de algemene middelen hebben we geborgd door (een deel van) de verkoopopbrengst in enkele reserves onder te brengen en de rente hierover ten gunste van de algemene middelen te laten komen. Daarnaast ontvangen we nog rente over de bruglening Enexis Holding NV en is er nog sprake van een jaarlijkse winstuitkering die voortvloeit uit de verkoop van aandelen HNG in 1996. Er is geen rekening gehouden met rentekosten over de deelnemingen.

(x € 1.000,-)

Jaarrekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Rente Reserve verkoop Essent

9.635

9.630

10.382

Rente Reserve gaswinstuitkering

2.074

2.074

2.074

Ontvangen rente bruglening Enexis Holding NV (bruto)

1.808

1.110

457

Winstuitkering HNG

101

101

101

Totaal

13.618

12.915

13.014

Saldo financieringsfunctie
Het rente-omslagpercentage voor 2017 bedraagt 2,18% en betreft de werkelijk betaalde minus ontvangen rente afgezet tegen het omslagkapitaal. Indien niet specifiek bepaald, hanteren we een vaste rekenrente van 3,5%. Het verschil tussen beide percentages in 2016 begroten we op een bedrag van € 3,2 miljoen