Begroting 2017

Lokale heffingen verdelen we onder naar heffingen met gebonden en ongebonden bestedingen.
Gebonden wil zeggen dat de uitgaven die we als gemeente doen direct zijn te relateren aan de heffing, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges. Ongebonden wil zeggen dat er sprake is van een zuivere belasting zonder direct aanwijsbare tegenprestatie. Hieronder vallen onder andere de ozb, hondenbelasting en precariobelasting.

Deze paragraaf geeft inzicht in de geraamde opbrengsten lokale heffingen, het beleidskader, de gehanteerde (financiële) uitgangspunten en de (lokale) lastendruk voor de inwoners van Tilburg. Ook lichten we in het kort de kostendekkendheid en ons kwijtscheldingsbeleid toe.

Opbrengsten lokale heffingen
De belangrijkste opbrengsten uit hoofde van lokale heffingen zijn:

(x € 1.000,-)

Jaarrekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Onroerende zaakbelastingen

37.978

38.302

39.022

Hondenbelasting

1.750

1.544

1.614

Precariobelasting

811

801

802

Reclamebelasting

939

875

875

Toeristenbelasting

217

210

210

Totaal ongebonden heffingen

41.695

41.732

42.523

Afvalstoffenheffing

23.251

22.890

22.111

Rioolheffing

13.598

14.183

15.717

Omgevingsvergunning (onderdeel bouw)

5.903

5.645

5.561

Totaal gebonden heffingen

42.752

42.718

43.389

  1. Beleidskader

De ongebonden heffingen worden geïndexeerd op basis van BBP-index. Uitzondering hierop is de hondenbelasting. Hoewel dit een belasting is gaan we voor het bepalen van het tarief uit van in principe 100% kostendekkendheid, rekening houdende met de overdekking die ontstaan is als gevolg van de extra verhogingen in de jaren 2012 t/m 2015.
Gebonden heffingen mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De tarieven worden bepaald door de directe kosten te verhogen met een opslag voor overhead en fictieve btw.
De overhead wordt op basis van begrote uren toegerekend. Kostencomponenten die niet toegerekend mogen worden zijn geelimineerd. De uitkomsten van deze berekeningen zijn in de “memorie van toelichting” bij de betreffende verordening opgenomen.

Waar mogelijk en toegestaan passen we kruissubsidiering toe. In de memorie van toelichting van de legesverordening is een overzicht van dan de kostendekkendheid per hoofdstuk is opgenomen in de memorie van toelichting bij de legesverordening. Daarnaast vindt kruissubsidiering plaats binnen het onderdeel bouwen omdat de tarieven daar gebaseerd zijn op de genormeerde bouwsom.

Het dekkingspercentage van de totale legesverordening mag (wettelijk) maximaal 100% bedragen. Individuele leges mogen wel een overdekking kennen maar alle leges gezamenlijk mogen maximaal 100% van de kosten dekken.

Waar wettelijke maximumtarieven zijn vastgesteld hanteren we die. Voor 2017 komt de kostendekkendheid van de totale legesverordening uit op 81,2%.

  1. Begrote opbrengsten naar soort heffing

Onroerende Zaak Belastingen (OZB)
Vanaf 2008 vindt er jaarlijks een herwaardering van de onroerende zaken plaats. Voor het belastingjaar 2017 gaan we bij de waardering van onroerend goed uit van de waarde peildatum 1 januari 2016. Uitgangspunt is dat de totale opbrengst ozb voor de gemeente ook na herwaardering gelijk blijft.
Neemt de totale waarde toe dan daalt het tarief, daalt de totale waarde dan stijgt het tarief.
Wanneer een pand meer of minder in waarde stijgt dan het gemiddelde pand in Tilburg dan kan de individuele burger hier voor- of nadelen van ondervinden.

De OZB-opbrengst wordt jaarlijks geïndexeerd met de prijsindex Bruto Binnenlands Product (pBBP). Voor 2017 is de index 0,9%.
Daarnaast stijgt de OZB als gevolg van een toename van het aantal woningen. Per saldo stijgen de inkomsten uit OZB hierdoor naar € 39.022.000,-

Met het 'voorstel tot vaststelling van de verordeningen belastingen/retributies voor het jaar 2017 stelt de raad de definitieve tarieven OZB vast.

Hondenbelasting
De begrote opbrengst hondenbelasting 2017 bedraagt € 1,6 miljoen. Het tarief voor de eerste hond gaat daarmee van € 103,18 (2016) met 4,54% omhoog naar € 107,86 (2017). De overige tarieven stijgen met het zelfde percentage.

Reclamebelasting
Onder de naam reclamebelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Hiervoor verwachten we in 2017 een opbrengst van € 875.000,-. De opbrengst van de reclamebelasting wordt na aftrek van de door de gemeente gemaakte kosten overgemaakt aan stichting TOF. het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg en de Stichting de Tilburgse Linten.

Toeristenbelasting
Sinds 1 juli 2012 heffen we binnen onze gemeente toeristenbelasting. De belasting is van toepassing op hotelovernachtingen en kampeerovernachtingen. De verwachte opbrengst voor 2017 bedraagt € 210.000,- en het tarief is met 3,5 % van de overnachtingsprijs ongewijzigd ten opzichte van 2016.

Afvalstoffenheffing
De opbrengst afvalstoffenheffing 2017 begroten we op een bedrag van € 22,1 miljoen. Het tarief afvalstoffenheffing 2017 bedraagt € 236,93 en daalt met € 10,13 ten opzichte van 2016.

Om de totale woonlastenstijging te beperken wordt er € 1,0 miljoen onttrokken aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.
Omdat niet objectief is vast te stellen dat een éénpersoonshuishouden minder afval produceert dan een meerpersoonshuishouden brengen we geen differentiatie aan in de afvalstoffenheffing ten behoeve van éénpersoonshuishoudens.

Rioolheffing m.b.t. het rioolstelsel
Om de totale lasten 2017 te kunnen dekken rekenen we € 15,7 miljoen aan rioolheffing aan onze burgers en bedrijven door. Daarnaast onttrekken we € 1,5 miljoen uit de egalisatiereserve. Het tarief rioolheffing 2017 bedraagt € 130,73 voor woningen (rioolheffing eigenaar en rioolheffing gebruiker). Het tarief ligt hierdoor € 13,76 (11,8%) hoger dan in 2016. Voor niet-woningen wordt de heffing berekend met een staffel en stijgen de tarieven met hetzelfde percentage.

Omgevingsvergunning onderdeel bouwen (bouwleges)
Bij de bouwleges gaan we uit van 100% kostendekkendheid. Dat betekent een verlaging van de bouwleges met 1,49%. De opbrengst begroten we op € 5,6 miljoen.

  1. Lokale lastendruk

Lokale lastendruk ten opzichte van andere gemeenten (2016)
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) brengt jaarlijks een overzicht uit met de kerngegevens van de grote steden. In dit overzicht staan gemeentelijke tarieven, belastingopbrengsten, belastingdruk en woonlasten uitgaande van een huishouden met een gemiddelde gezinsomvang en een woning met gemiddelde WOZ-waarde zodat gemeenten onderling kunnen worden vergeleken. In 2016 nam Tilburg de 2e plaats in (laagste lasten voor de burger) van de 35 grootste gemeenten in ons land.

Vergelijking met B5 gemeenten en gemeenten in de regio
In vergelijking met de B5 gemeenten en de gemeenten in de regio Hart van Brabant heeft Tilburg in 2016 de laagste woonlasten.

Bron: COELO

Lokale lastendruk 2017 - woonlasten
De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op de waarde van een gemiddelde woning. De feitelijke aanslag OZB wordt, in tegenstelling tot het bedrag in onderstaande tabel, wel in hele eenheden opgelegd.

(x € 1.000,-)

2015

2016

Voorlopig
2017

Onroerende zaakbelastingen (eigenaar)

€ 191,03

€ 192,60

€ 194,33

Afvalstoffenheffing

€ 252,95

€ 247,06

€ 236,93

Rioolheffing

  • eigenaar

€ 78,08

€ 81,74

€ 91,36

  • gebruiker

€ 33,65

€ 35,23

€ 39,37

Totaal woonlasten

€ 555,71

€ 556,63

€ 561,99

  1. Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Ons kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de wettelijke regelgeving. Indien de belastingplichtige een minimuminkomen en weinig vermogen heeft verlenen wij in principe kwijtschelding. Kwijtschelding kan betrekking hebben op de volgende belastingen en heffingen: afvalstoffenheffing, rioolrechten, onroerende zaakbelasting (eigenaren) en hondenbelasting.
Aan het eind van elk jaar voeren we een toets uit of de klant ook in het volgende jaar nog recht heeft op kwijtschelding. Als dit zo is, wordt er automatisch kwijtschelding verleend.

In 2017 verwachten wij dat er ongeveer 9.200 burgers een aanvraag indienen tot kwijtschelding. Wij schatten in dat dit bij 78% van de aanvragen tot daadwerkelijke toekenning zal leiden. De kosten van kwijtschelding (excl. uitvoeringskosten) ramen we op € 2,45 miljoen. In het coalitieakkoord is besloten om de kwijtscheldingen te verrekenen met de woonlasten.