Begroting 2017

De gemeente Tilburg neemt deel in diverse rechtsvormen, zowel publiek als privaat. Wanneer er sprake is van én een bestuurlijk belang én een financieel belang in een andere partij, is dat voor de gemeente een verbonden partij. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of een stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij. Samenwerking met andere partijen is een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren die niet op andere wijze tot stand kunnen worden gebracht en dient bij te dragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Deelnemingen in andere partijen brengen risico's met zich mee, zowel politiek/bestuurlijk als financieel. In deze paragraaf geven we een overzicht van alle verbonden partijen van onze gemeente waarbij we ingaan op ontwikkelingen en risico's. Per verbonden partij nemen we tevens enkele financiële kerncijfers op.

Het gemeentelijk beleid met betrekking tot verbonden partijen is vastgelegd in de Financiële Beheersverordening 2015 en de Uitvoeringsregels Verbonden partijen 2012. Hierin staan afspraken over het aangaan van verbindingen met derden en de wijze van sturing en beheersing daarvan. Het publiek belang vormt altijd het uitgangspunt bij deelname in een verbonden partij. Bij het aangaan van een samenwerking via een verbonden partij stelt de raad bij haar besluitvorming de publieke taak expliciet aan de orde op grond van de visie en doelstelling van deze partij.
In 2017 zullen de financiële beheersverordening en uitvoeringsregels, op basis van nieuwe BBV-voorschriften, worden geactualiseerd.

Nieuwe Wet Gemeenschappelijke regelingen
Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) aangepast. Gemeenschappelijke Regelingen (GR) moeten voortaan uiterlijk 15 april na afloop van het boekjaar (t) de voorlopige jaarrekening over jaar t alsmede de begroting voor het jaar t+2 aan de deelnemende partijen aanleveren. De gemeenteraad krijgt hierdoor een langere periode om tot bespreking en besluitvorming te komen. Beoogd wordt de raad hiermee beter in positie te brengen. De informatie voor zowel jaarrekening als begroting komt hierdoor bovendien tijdig beschikbaar om te worden verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening en begroting.

Governance opdracht verbonden partijen
De uitwerking van de in het Deloitte rapport "verbonden partijen van de gemeente Tilburg, risico-inventarisatie en beoordeling governancestructuur" opgenomen aanbevelingen is in volle gang. Om de benodigde onafhankelijkheid bij multidisciplinaire advisering mogelijk te maken heeft een herschikking van formatie tussen een aantal afdelingen plaatsgevonden. Hierbij is tevens de versterking van de aandeelhoudersrol ingevuld.
Van hieruit wordt er ten aanzien van risicovolle verbonden partijen extra personeel ingezet. Dit o.a. ten behoeve van interne ondersteuning (Gate2) alsook externe ondersteuning (onafhankelijke advisering dagelijks bestuur OMWB).
De risico-inventarisatie verbonden partijen wordt jaarlijks geactualiseerd. Deze bepaald mede welke verbonden partijen extra aandacht vanuit de versterkte aandeelhoudersrol krijgen.

Hierna wordt toegelicht welke relevante ontwikkelingen worden verwacht ten aanzien van de verbonden partij en welke risico's daarbij aanwezig zijn die mogelijk van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente. Indien er vooralsnog geen sprake lijkt van significante ontwikkelingen bij verbonden partijen of majeure risico's wordt dit niet in onderstaande tabel opgenomen.

Verbonden partij

Belangrijke ontwikkelingen en risico's

A: Gemeenschappelijke regelingen

Diamant-Groep

Het beleid van de gemeente Tilburg is er op gericht om voor de nieuwe doelgroepen Participatiewet (beperkte loonwaarde, arbeidsmatige dagbesteding) - mits arbeidsmarktrelevant - de binnen de Diamant-groep aanwezige infrastructuur in te blijven zetten. Het strategieplan en de meerjarenbeleidsbegroting, waarover het bestuur van de Diamant-groep (DG) in juni 2015 een besluit heeft genomen, zetten een koers uit waarbij de Diamant-groep de tekorten op de uitvoering van de "oud-WSW" puur compenseert door de inzet van kandidaten uit de doelgroep P-wet. De Diamant-groep dient daarbij een verdienmodel te ontwikkelen waarbij ze nieuwe inkomsten genereert, zowel vanuit de begeleiding, alsook vanuit het verzilveren van de verdiencapaciteit van deze nieuwe doelgroepen.
Perspectief is dat de Diamant-groep de komende jaren een sluitende begroting kan overleggen mits zij de in het strategieplan uitgezette organisatieontwikkeling ook uitvoert. Hiervoor dient de Diamant-groep een reorganisatieplan te schrijven. De bekostiging van deze reorganisatie zal vanuit het weerstandsvermogen en vanuit de landelijke regeling voor de doorontwikkeling van SW-bedrijven (sectorplan) moeten komen.

RAV MWN

De gemeente Tilburg heeft - in verband met het vervallen van de ambulancezorg als gemeentelijke taak - als uitgangspunt dat voortzetting van de rechtsvorm gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord niet voor de hand ligt en heeft de RAV Brabant Midden-West-Noord verzocht om in samenwerking met de gemeenten een standpunt te bepalen ten aanzien van de toekomstige rechtsvorm, waarbij de belangen van beide partijen gewogen worden. Momenteel vindt een onderzoek plaats naar de meest geschikte toekomstige rechtsvorm van de RAV Brabant Midden-West-Noord.

Omgevingsdienst MWB

Het Algemeen Bestuur heeft de jaarrekening 2015 en begroting 2016 en 2017 van de OMWB vastgesteld. Het negatief vermogen tot en met 2014 alsmede het verlies 2015 zijn door de deelnemers inmiddels aangevuld. Naar verwachting zal het door BZK ingestelde Financieel Toezicht met ingang van 1 januari 2017 vervallen.

De OMWB staat aan de vooravond van een transformatie van de organisatie waarbij het risico bestaat dat het uitgangspunt om deze reorganisatie binnen de vastgestelde begrotingen niet of niet in het voorgenomen tempo wordt gehaald. Dit zou wederom kunnen leiden tot een beroep op de deelnemers om eventuele tekorten aan te vullen.

Verbonden partij

Belangrijke ontwikkelingen en risico's

B: Vennootschappen en coöperaties

TWM Holding BV

Na uitspraak van de rechtbank omtrent de lopende gerechtelijke procedure en de definitieve vaststelling van de hoogte van de schadeloosstelling, zal duidelijk zijn in hoeverre TWM de resterende gemeentelijke geldlening en andere uitstaande verplichtingen kan terugbetalen.
Vervolgens zal er binnen de TWM-groep besluitvorming plaatsvinden tot verdere afbouw.

Gate2 BV

De gemeente Tilburg en de provincie hebben een revolverende bijdrage verstrekt ten behoeve van de vastgoedontwikkeling van het aerospace & maintenance park (Gate2); deze zijn omgezet in een tweetal renteloze leningsovereenkomsten. De aflossing van deze leningen is gekoppeld aan de businesscase vastgoed en afhankelijk van de bezettingsgraad van het vastgoed en de verhuurmogelijkheden; oftewel van de mate van realisatie van de opbrengsten waarmee in de onderliggende businesscase rekening is gehouden.
De gemeente loopt risico op beide (voor vijf jaar achtergestelde) leningen (zie ook paragraaf 4.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing).

Bemij BV

Bemij BV keert geen dividend uit. Het risico is in principe beperkt tot het geplaatst aandelenkapitaal. Bemij BV is een aantal jaren terug in liquiditeitsproblemen gekomen hetgeen is opgelost door in 2013 over te gaan tot afstempeling van de aandelen van ‘t Laar BV, waarin Bemij BV een 40% belang heeft. Nieuwe liquiditeitsproblemen worden op basis van de laatste ontwikkelingen momenteel niet verwacht.

Het afgesloten huurcontract Entrada loopt door tot en met 2020. Het risico bestaat dat er door een te lage bezetting verliezen ontstaan die niet vanuit aanwezig vermogen binnen de vennootschap gecompenseerd kunnen worden.

Stadsontwikkelings-maatschappij Tilburg BV (SOM)

Door de teruglopende markt hebben de herontwikkelingen en renovaties binnen de SOM niet het beoogde resultaat opgeleverd. De gemeente Tilburg heeft voor haar aandeel in SOM een voorziening getroffen van € 0,8 mln. en een bedrag van € 0,31 mln. gereserveerd voor het verwachte verlies. Indien de resterende panden niet tijdig verkocht kunnen worden of minder opbrengen, kan dit verlies nog verder oplopen.

BV Ontwikkelings-maatschappij De: Werkplaats

Fase 1 van het Kerngebied Spoorzone is volop in ontwikkeling (Clarissenhof, Lochal etc.). Voor de nadere invulling van Fase 2 zullen onderhandelingen worden opgestart. Indien er binnen het plan sprake zal zijn van minder woningbouw als in het oorspronkelijke Masterplan begroot, zal dit mogelijk leiden tot financiële bijstelling.

Gemeenschappelijke regelingen

Tilburg vormt met de gemeenten Goirle, Alphen-Chaam, Hilvarenbeek, Gilze en Rijen en Dongen de Diamant-groep. In opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling (GR) voeren zij voor de deelnemende gemeenten de Sociale Werkvoorziening (SW) uit.

De Diamant-groep draagt bij aan de doelstelling om de werkloosheid te doen afnemen doordat zij optreedt als begeleidingspartij NOMA (programma Sociale Stijging, product werk en inkomen). Doordat Diamant-groep als uitvoerder voor de WSW opereert draagt deze verbonden partij ook bij aan de doelstelling om iedere Tilburger participatiekansen te bieden. Als GR waarin diverse regiogemeenten deelnemen wordt ook bijgedragen aan de doelstelling om de regionale samenwerking te versterken (programma Bestuur, product samenwerken en netwerken). Diamant-groep functioneert tevens als aannemer inzake het beheer van de openbare ruimte en het groenonderhoud (programma Leefbaarheid, product openbare ruimte). De opdrachten die Diamant-groep in dit verband uitvoert, zijn altijd gekoppeld aan de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor de uitvoering van de WSW ontvangt de Diamant-groep in 2017 van de gemeente een bedrag van ongeveer € 31,4 mln.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten en hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West- Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de gemeenten, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), brandweer en politie hun krachten. De verschillende diensten en besturen werken binnen de VRMWB intensief samen op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant draagt bij aan het programma Leefbaarheid (product openbare orde en veiligheid).

De financiële bijdrage vanuit Tilburg voor de Veiligheidsregio in 2017 bedraagt € 13,6 mln.

De Regio Hart van Brabant is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten met als doel om vanuit het beginsel van autonomie van het lokale bestuur:

  • een overlegstructuur in te stellen en in stand te houden die dient om de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten vorm te geven;
  • samen te werken om regionale opgaven te identificeren en op basis daarvan gezamenlijke projecten te definiëren, te initiëren en uit te voeren;
  • rechtens verantwoording af te kunnen leggen over de besteding van (subsidie)gelden die door andere overheden, instellingen en/of bedrijven met het oog op die samenwerking worden toegekend.

De GR Hart van Brabant heeft een strategische regionale agenda die bijdraagt aan bijna alle programma's en producten in onze begroting. De economische agenda wordt ingebracht in de triple helix samenwerking (Midpoint)(programma Vestigingsklimaat). Naast de strategische werkagenda is er binnen de GR een bestuurscommissie die stuurt op de regionale jeugdzorg (programma Sociale Stijging)

De bijdrage 2017 aan de GR Regio Hart van Brabant (excl. Midpoint) blijft gelijk aan die van 2016 en bedraagt ruim € 0,6 mln. gebaseerd op een inwonersbijdrage van € 3,00 per inwoner.

De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 27 Brabantse gemeenten (per 2015) met als doel een bijdrage te leveren aan de openbare gezondheidszorg zoals voorgeschreven door de Wet collectieve preventie volksgezondheid.

De GGD draagt bij aan het programma Sociale stijging (product bevorderen zelfredzaamheid).

De financiële bijdrage vanuit Tilburg voor de GGD in 2017 bedraagt ruim € 6,1 mln.

De Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV Brabant Midden-West-Noord) is een gemeenschappelijke regeling van 47 Brabantse gemeenten met als doel het verlenen van ambulancezorg. Daarnaast heeft de invoering van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg er toe geleid dat de zeggenschap over de ambulancezorg exclusief de bevoegdheid is van de minister van VWS. Daarmee is de ambulancezorg als gemeentelijke taak vervallen.

De RAV Brabant Midden-West-Noord draagt bij aan zowel het programma Sociale stijging (product bevorderen zelfredzaamheid) als aan het programma Leefbaarheid (product openbare orde en veiligheid).

Vanaf 2012 leveren de deelnemende gemeenten geen financiële bijdrage meer.

Per 1 januari 2013 is de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) formeel opgericht. Het is een gemeenschappelijke regeling waarin 27 gemeenten uit Midden- en West Brabant en de provincie deelnemen. De OMWB voert ten behoeve van de deelnemers taken uit op het gebied van omgevingsrecht. En als verlengstuk van lokaal en provinciaal bestuur levert de OWMB een bijdrage aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving in de regio Midden- en West Brabant.

De OMWB draagt bij aan het programma Leefbaarheid. Zij voert vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit en handelt klachten af op het gebied van milieu (adviseren milieu in het kader van omgevingsvergunning, toezicht en handhaving bij bedrijven en bodemsanering).

Tilburg draagt in 2017 ruim € 2,9 mln. bij aan de OMWB.

Vennootschappen en coöperaties

Beoordeeld is welke verbonden partijen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar verbonden partijen die bijdragen aan realisatie van het beleid (beleidsdeelnemingen) en deelname in verbonden partijen die we als financiële deelneming zien. De beleidsdeelnemingen zijn gepositioneerd bij de inhoudelijk verantwoordelijke afdelingen. Voor deze deelnemingen zal hieronder een korte inhoudelijke toelichting worden gegeven.

De zgn. financiële deelnemingen, waarbij sprake is van dividenduitkering (bijv. BNG), of bijv. betrekking hebbend op de afwikkeling van de verkoop aandelen Essent, of anderszins mogelijk nog een gevolg voor de financiële positie van de gemeente (TWM), zijn ondergebracht bij de afdeling planning en control. De hieruit voortkomende jaarlijkse dividenduitkeringen zijn in de begroting opgenomen. Voor het per deelneming begrote dividend in 2017 wordt verwezen naar de paragraaf algemene dekkingsmiddelen. Voor deze deelnemingen nemen wij hierna geen inhoudelijke toelichting op. Zij zijn ook niet direct van invloed op de realisatie van een doelstelling.

Doel van Gate2 BV is het beheer, de exploitatie en het eigendom van het vastgoed Gate2 in Gilze en Rijen. De vastgoedontwikkeling verloopt via de 100% dochter: Gate2 vastgoed BV. Gate2 BV heeft uitsluitend een faciliterende functie en is alleen opgericht om het Aerospace & Maintenance initiatief te realiseren. Gelet op de impuls voor de ontwikkeling van de regionale economie worden de activiteiten van de BV als behartiging van een publieke taak aangemerkt.

De gemeenten Tilburg en Gilze en Rijen zijn samen aandeelhouders in Gate2 BV. Tilburg heeft een klein meerderheidsbelang (51%) in de BV omdat zij de agiostorting van € 4 mln. door Gate2 op de aandelen RWTC BV (Rotary Wing Training Center) heeft gefinancierd. Gate2 BV heeft op 1 januari 2013 alle aandelen RWTC in handen gekregen; de helft van de aandelen RWTC is in juli 2015 overgedragen aan Daedalus. Alleen de gemeente Tilburg heeft winstrechten uit de deelneming in Gate2.

Gate2 BV draagt bij aan het realiseren van de doelstelling om de werkgelegenheid te laten toenemen en door economische groei en innovatie van bedrijven te faciliteren (programma Vestigingsklimaat, product economie) en daarmee ook de verbinding tussen onderwijs (programma Sociale Stijging, product onderwijs) en arbeidsmarkt te verbeteren, middels beheer en exploitatie van Gate2 in Gilze en Rijen. Daarnaast draagt Gate2 bij aan het versterken van de regionale samenwerking (programma Bestuur, samenwerken en netwerken) doordat het een nadrukkelijke positie heeft in het regionale Smart Industry programma van Midpoint Brabant. Door de recente komst van luchtmacht simulatoren en fieldlab CAMPIONE naar Gate2, zijn samenwerkingspartners World Class Maintenance en het Ministerie van Defensie (nog) nadrukkelijker verbonden aan Gate2.

Met deze vennootschap maken we het mogelijk stedelijk economische initiatieven te financieren. Momenteel is er nog één enkele activiteit in deze BV opgenomen en wel het exploiteren van een tweetal etages in het bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers op bedrijventerrein Katsbogten (Entrada).

Bemij BV draagt hiermee bij aan de doelstellingen om de werkgelegenheid te vergroten en daarmee ook de werkloosheid af te laten nemen (programma Sociale Stijging, product werk en inkomen) door de vennootschap in te zetten om stedelijk economische initiatieven te financieren (programma Vestigingsklimaat, product economie).

Gegeven de exploitatieresultaten (verliezen) in de afgelopen jaren keert de Bemij geen dividend uit.

De wettelijk verplichte taak met betrekking tot inzameling van huisvuil is ondergebracht in de afdeling BAT van de gemeente Tilburg. BAT Bedrijven NV is opgericht voor het uitvoeren van commerciële activiteiten op het gebied van inzameling en reiniging (bijdrage aan het product economie). BAT Huishoudens NV is opgericht voor de uitvoering van wettelijk verplichte taken voor regiogemeenten (bijdrage aan het product economie).

De dividenduitkering aan de gemeente Tilburg is structureel begroot op € 0,3 mln.

De voorgenomen vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven kan het resultaat van BAT Bedrijven NV en BAT Huishoudens NV nadelig beïnvloeden.

Doel van NV Monumenten Fonds Brabant (MFB) is het verwerven, restaureren, herbestemmen en beheren van monumenten zodat het cultureel erfgoed in Brabant niet verloren gaat. MFB heeft in 2015 haar vermogenspositie sterk verbeterd door uitvoering van het zgn. consolidatiescenario. MFB heeft tevens een nieuwe interim-raad van commissarissen ingesteld en BOEi benoemd tot statutair bestuurder.

Doelstelling van onze deelname in het NV Monumenten Fonds Brabant is dat MFB bijdraagt aan behoud en hergebruik van waardevol erfgoed in de stad en daarmee aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Het is deel van het beleidsterrein monumentenzorg. Het draagt op die wijze bij aan de programma's Vestigingsklimaat en Leefbaarheid.

Met de formele liquidatie van RWI Indutil en RBC (Regionale Bedrijven Centra BV) heeft Tilburg rechtstreeks aandelen in ‘t Laar BV verkregen. Tilburg heeft een direct belang van 11,4% in deze BV. Via Bemij BV (100% aandeelhouder gemeente Tilburg) is er nog een (indirect) belang van 40%. De andere aandeelhouders zijn BOM Capital BV (45,7%) en ABN Jonge bedrijvenfonds BV (2,9%).

't Laar BV draagt bij aan de doelstellingen om de werkgelegenheid te vergroten en daarmee ook de werkloosheid te doen afnemen door de vennootschap in te zetten om bedrijfsverzamelgebouwen te ontwikkelen, beheren en exploiteren. De huidige activiteit van deze verbonden partij bestaat uit het exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers op bedrijventerrein 't Laar (Zwarte Zwaan). 't Laar levert een bijdrage aan het programma Vestigingsklimaat, product economie alsook (indirect) aan het programma Sociale Stijging, product werk en inkomen.

Breedband Tilburg BV heeft als doel breedband toegankelijk te maken voor maatschappelijke instellingen die dat ieder voor zichzelf in de vrije markt niet zouden kunnen realiseren. De activiteiten van de vennootschap bestaan uit het in eigendom verwerven, exploiteren en doen beheren, dan wel het op andere wijze realiseren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Tilburg.

Pieter Vreedeplein Beheer BV is beherend vennoot voor Pieter Vreedeplein Ontwikkeling CV. Samen met MAB Development zijn beide BV's opgericht ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Pieter Vreedeplein (programma Vestigingsklimaat / grondexploitatie).

Hoewel het project inmiddels is afgerond resteert er nog het risico van aansprakelijkheidsstelling door de Vereniging van Eigenaren (VVE) van het complex in verband met een aantal bouwkundige gebreken na oplevering. Alle problemen worden nog steeds bij de aannemer neergelegd op wie de garantieverplichting contractueel is overgegaan.

De gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos, Wonen Breburg en TBV Wonen hebben samen de Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg BV (SOM) opgericht. Doelstelling van de SOM is het centrum van Tilburg leefbaarder maken en houden door aanpak van verloedering, leegstand en verpaupering (bijdrage aan programma Leefbaarheid, openbare orde en veiligheid).

De revolverende werking van de SOM, waarbij gelden die in panden gestoken worden weer terug moeten vloeien, kan uiteindelijk niet worden waargemaakt. De gemeente Tilburg heeft voor haar aandeel in de SOM een voorziening getroffen van € 0,8 mln. alsmede - ultimo 31 december 2015 - een bedrag van € 0,27 mln. gereserveerd voor het verwachte aanvullende aandeel in het cumulatief verlies van de vennootschap.
Evenals de andere aandeelhouders heeft de gemeente Tilburg eind 2015 een voorschot van € 0,345 mln. aan de SOM verstrekt als werkkapitaal ten behoeve van de onderhanden projecten. De panden die nog in bezit zijn van de SOM worden zo snel als mogelijk opgeknapt en verkocht. Er worden geen nieuwe panden meer aangekocht.

Samen met Volker Wessels hebben we eind 2013 “BV Ontwikkelingsmaatschappij De:Werkplaats” opgericht. Doel van de vennootschap is het bevorderen van de herontwikkeling van het binnenstedelijk gebied aangeduid als De:Werkplaats ten noorden van het Centraal Station (Spoorzone) door het voeren van de grondexploitatie van dit gebied dat dient te leiden tot de productie en uitgifte van bouwplannen (programma Vestigingsklimaat / grond-exploitatie).

Beide aandeelhouders hebben elk € 250.000,- gestort als aandelenkapitaal en voorzien door een - tot een maximum bedrag van € 1,5 mln. op te vragen - lening in de benodigde liquiditeiten. De in 2016 verwachte opbrengsten van de te verkopen percelen in het gebied moeten er voor zorgen dat deze lening uiteindelijk kan worden terugbetaald aan de deelnemers. Inschatting is dat de lening per 31-12-2016 is ingelost.

Tilburg neemt voor 100% deel in de Commandiet Tilburg Den Bogerd BV (aandelenkapitaal € 1,5 mln.). De vennootschap financiert, beheert en treedt op als aandeelhouder/vennoot van Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd CV. Middels haar participatie in grondexploitatiemaatschappij (GEM) Den Bogerd CV, draagt deze verbonden partij bij aan het realiseren van een uitgebalanceerde woningvoorraad en het voldoen aan de vraag naar huisvesting in Udenhout (programma Vestigingsklimaat/grondexploitatie).

Gezien de relatief lange doorlooptijd (circa 10 jaar) is er een kans op vertraging en/of een tegenvallend resultaat, mede als gevolg van mogelijk veranderende marktomstandigheden. In het geval van tegenvallende resultaten over de volledige exploitatieperiode (van de gemeenschappelijke grondexploitatie), zal Commandiet Tilburg Den Bogerd BV mogelijk niet in staat zijn het volledig verstrekte aandelenkapitaal terug te storten.

Het belangrijkste doel van de BV is het optreden als beherend vennoot voor de Grondexploitatiemaatschappij den Bogerd CV. De vennootschap is in 2015 opgericht en draagt bij aan het programma Vestigingsklimaat, product grondexploitatie.

Stichtingen en verenigingen

Tilburg neemt voor 25% deel in de stichting Brabants Investeringsfonds Havenmeester, naast Wonen Breburg (25%) en de provincie Noord Brabant (50%). Tilburg heeft begin 2014 € 1,1 mln. in het fonds gestort en hiervoor participaties gekregen. Met het fonds kan Wonen Breburg de bij oplevering niet verkochte woningen in het bouwproject Havenmeester financieren. Bij verkoop vloeien de middelen weer terug naar het investeringsfonds. Mocht dit niet lukken of tegen ongunstige verkoopprijzen dan kan het zijn dat de middelen niet of niet geheel terugvloeien naar het fonds. Hier zit voor de deelnemers een risico, waarvoor een voorziening van € 0,65 mln. is getroffen. Partijen richten hun inspanningen erop om zoveel mogelijk huurwoningen te verkopen voor maart 2019 omdat de dan niet verkochte woningen tegen 85% van de dan geldende marktwaarde zullen worden verkocht aan Wonen Breburg. Jaarlijks wordt, op basis van de gerealiseerde verkopen en de inzichten van de fondspartners, de omvang van de voorziening opnieuw bepaald.

Op dit moment zijn nog 89 huurwoningen (van de 240 woningen) deels gefinancierd via het investeringsfonds. Bij een stijging van de woningprijzen van 2% per jaar en de verkoop van 15 woningen per jaar worden de leningen door de corporatie geheel terugbetaald aan het investeringsfonds en ontvangt de gemeente haar bijdrage in het fonds dus terug. Bij een lagere prijsontwikkeling/verkoopaantal zal de gemeentelijk getroffen voorziening - deels- nodig zijn. Bij een hogere prijsontwikkeling/verkoopaantal delen de participanten in het investeringsfonds (gemeente, corporatie en provincie) naar rato van deelname in deze winst volgens de verdeling 25%,25%,/50%. Inmiddels zijn tussen de participanten aanvullende afspraken gemaakt over een actieve benadering van alle zittende huurders om de huurwoning te kopen.

Het project Havenmeester draagt , via realisatie van circa 240 woningen en private investeringen van circa € 35 mln. in het hart van de gebiedsontwikkeling Piushaven, bij aan de ontwikkeling van een van de prioritaire Tilburgse gebiedsontwikkelingen. De verbonden partijen - de provincie Noord-Brabant en corporatie Wonen Breburg - dragen enerzijds financieel bij door een participatie in het investeringsfonds Havenmeester (circa € 1,2 mln. door Wonen Breburg, circa € 2,4 mln. door de provincie), en anderzijds doordat Wonen Breburg voorafgaande aan de start bouw een garantie heeft afgegeven aan de ontwikkelaar/aannemer dat alle niet-verkochte woningen door Wonen Breburg worden gekocht voor een vastgestelde prijs.

In 2015 is Stichting Marketing Tilburg opgericht om de stad Tilburg, in nauwe samenwerking met de partners in Tilburg, te vermarkten en promoten, met als doel om de aantrekkelijkheid en het vestigingsklimaat van onze stad en daarmee ook de stedelijke economie te vergroten en versterken. Het financiële risico beperkt zich voor de gemeente Tilburg tot de waarde van de opdrachtverlening, jaarlijks € 1.170.000,- voor de jaren 2015 t/m 2018, conform de door de gemeenteraad bij de programmabegroting beschikbaar gestelde middelen en onder voorbehoud van vaststelling van de betreffende begrotingsjaren.

Dit betekent dat de verbonden partij bijdraagt aan de doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, aantal en bestedingen van bezoekers, wonen, binnenstad 21e eeuw (incl. Spoorzone en Piushaven), bedrijventerreinen en cultuuraanbod en -klimaat (programma Vestigingsklimaat (producten Economie, Ruimte, Cultuur, Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie). In de aanpak van de stichting staan de kernwaarden Vernieuwing, Verbinding en Daadkracht centraal en legt deze verbonden partij de focus op voorbeelden waaruit blijkt dat onze stad goed is in het vinden van creatieve oplossingen, in samenwerken en in slimmer organiseren in een veranderende wereld. Daarmee draagt deze verbonden partij dus ook bij aan de doelstelling ten aanzien van Social Innovation (programma Bestuur, samenwerken en netwerken).

De stichting is op 11 december 2013 opgericht en heeft als doelstelling het faciliteren van initiatieven en ideeën op het terrein van energietransitie (energie efficiencyverbetering en duurzame energie) bij professionele organisaties in de regio Midden-Brabant.

MOED wordt ingezet bij het realiseren van de doelstelling klimaatneutraal en klimaatbestendig Tilburg in 2045 zoals opgenomen in de door de raad op 24 juni 2013 vastgestelde Klimaataanpak 2013 - 2020 en biedt daartoe "ontwikkelkracht". Deze wordt ingezet bij het realiseren van projecten met als doel het grootschalig realiseren van energiebesparing of opwekking duurzame energie. Dit doet zij vanuit een triple helix aangestuurde organisatie.

Stichting Midpoint Brabant heeft tot doel het bevorderen en stimuleren van de regionale economische ontwikkeling in de regio Midden-Brabant en draagt door haar activiteiten bij aan de programma's Vestigingsklimaat (producten Economie, Ruimte, Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie) en Bestuur (product Bestuur, samenwerken en netwerken).
Stichting Midpoint Brabant draagt direct bij aan de doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, bedrijventerreinen, het versterken van de regionale samenwerking en Social Innovation. Verder draagt de stichting bij aan de gestelde doelen inzake aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en afname werkloosheid (programma Sociale Stijging, producten onderwijs en werk en inkomen). Dit gebeurt doordat de verbonden partij uitvoering geeft aan regionale economische uitvoeringsprogramma's voor logistiek, leisure en smart industry (inclusief luchtvaart & onderhoud). De terugkomende dwarsverbanden in deze drie uitvoeringsprogramma's zijn arbeidsmarkt en duurzaamheid. Ook Social Innovation keert als separaat thema terug in deze programma's.

Het risico voor de gemeente Tilburg beperkt zich tot de jaarlijkse bijdrage aan dit samenwerkingsverband van € 3,03 per inwoner (€ 640.658,- voor 2017), gelijk aan de bijdrage voor de GR Regio Hart van Brabant. Ter realisatie van aanvullende specifieke doelstellingen op het gebied van economie en arbeidsmarkt bestaat ook een subsidierelatie tussen de gemeente Tilburg en deze verbonden partij. Het risico van deze subsidierelatie beperkt zich tot het maximaal toegekende subsidiebedrag per aanvraag.

De stichting heeft als doelstelling het financieel ondersteunen van activiteiten door Vitaal-verenigingen op bedrijventerreinen in Tilburg, het stimuleren van de oprichting van nieuwe Vitaal-verenigingen op bedrijventerreinen die tot doel hebben de vitaliteit van deze bedrijventerreinen te optimaliseren, het stimuleren van kennisdeling en het beheren en verantwoorden van ontvangen subsidies. De belangrijkste actuele taak van stichting TOF heeft tot doel parkmanagement op de bedrijventerreinen te realiseren met als doel een kwalitatieve bedrijfsomgeving te creëren. Dit is cruciaal voor de economische ontwikkeling van onze stad, aangezien het een van de belangrijke vestigingsfactoren is voor nieuwe en bestaande bedrijven en daarmee gekoppeld aan het behoud en de groei van werkgelegenheid in onze stad. Het gaat bij parkmanagement ook niet alleen om grijs- en groenonderhoud, maar zeker ook om de veiligheid van onze bedrijvenlocaties. Daarmee draagt Stichting TOF als verbonden partij dus vrij direct bij aan de doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, bedrijventerreinen, afname criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens, fysieke leefomgeving en indirect aan afname werkloosheid. De wijze waarop we middels deze verbonden partij samen met ondernemers parkmanagement op de bedrijventerreinen realiseren is een mooi voorbeeld van de beoogde doelstelling om te functioneren als participerende overheid.

Stichting TOF draagt hiermee bij aan de programma's Vestigingsklimaat (producten Economie en Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie) en Leefbaarheid (producten Openbare orde en veiligheid en Openbare ruimte). Indirect draagt deze verbonden partij ook bij aan de programma's Sociale Stijging (product Werk en inkomen) en Bestuur (product Bestuur, samenwerken en netwerken).

Het risico voor de gemeente Tilburg beperkt zich tot de subsidieverstrekking, jaarlijks € 350.000,- voor de jaren 2015 en 2016 alsook de opbrengst van de reclamebelasting. De bestaande afspraken voor parkmanagement worden in vervolg op een positieve evaluatie in 2016 voor drie jaren (2017 t/m 2019) met onze samenwerkingspartners verlengd. Een en ander conform de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen en onder voorbehoud van vaststelling van de betreffende begrotingsjaren.