Begroting 2017

Doelen

Doel: Talentontwikkeling en internationalisering inclusief toeleiding voorschoolse educatie

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Percentage doelgroepkinderen dat voorschoolse educatie geniet

150%

103%

120%

155%

167%

*) Percentage is hoger dan 100% omdat de doelgroep verruimd is t.o.v. de oorspronkelijke definitie.

Doel: Talentontwikkeling en internationalisering inclusief toeleiding voorschoolse educatie

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Voorschoolse educatie
In 2016 zijn alle inspanningen erop gericht om de afspraken vastgelegd in de Lokale Educatieve Agenda 2015-2018 'Tilburg brengt je verder' uit te voeren. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • het uitwerken van concrete interventies die ertoe bijdragen dat nul tot vierjarigen zo sterk mogelijk instromen in het primair onderwijs
  • het borgen van instrumenten die de afgelopen periode binnen Klemtoon op Taal zijn ontwikkeld
  • te werken vanuit integrale locatieplannen.

Recent heeft het Rijk besloten de bestuursafspraken te verlengen tot en met 2016. Afhankelijk van de uitkomsten van de discussie op Rijksniveau nemen we een besluit over de inzet van middelen voor onderwijsachterstandenbestrijding en de wijze waarop verschillen tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk kunnen worden weggenomen (harmonisatie). Eind 2016 is het Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)-protocol toeleiding herzien en geïmplementeerd. Met onderwijs en kinderopvang bekijken we waar we acties uit 'Klemtoon op Taal' kunnen intensiveren of versterken.

Vluchtelingenonderwijs
In het vierde kwartaal van 2015 hebben we ons als inclusieve stad opengesteld voor noodopvang vanuit twee locaties. In het eerste kwartaal van 2016 gingen alle leerlingen naar school. In de zomer van 2016 werden we geconfronteerd met sluiting van een noodopvanglocatie en daardoor sluiting van twee (tijdelijke) onderwijslocaties. De grilligheid van landelijke besluitvorming die op die manier ook de onderwijsbesturen in de stad voor lastige opgaven stelt en een groot beroep doet op een pragmatische en flexibele houding, is een gegeven waarmee we te werken hebben.

Voorschoolse educatie
2017 is een jaar van beweging. We gebruiken 2017 om de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang (o.a. op gebied van kwaliteit en financieringsstromen) voor te bereiden. We krijgen meer duidelijkheid van het Rijk
over een nieuwe gewichtenregeling als grondslag voor middelen voor onderwijsachterstandenbestrijding en stellen waar nodig onze plannen daarop bij. Daarnaast krijgen we meer duidelijkheid over de inspanningsverplichting die gemeenten krijgen om alle peuters toe te leiden naar een voorschoolse voorziening. Uiteraard doen we dit in samenspraak met kinderopvangpartners en onderwijs.

Tegelijkertijd blijven we gefocust op de uitvoering van ambities in de LEA. Bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit van VVE. Na het stoppen van 'Klemtoon op Taal' blijven we in 2017 nog wel de beschikking houden over de extra middelen. Voor het eind van 2016 nemen we een besluit hoe we de opgedane ervaringen en ontwikkelde interventies van de afgelopen jaren blijvend kunnen stimuleren en aanjagen, bijv. door een VVE-regisseur. We zoeken daarbij ook nieuwe verbindingen zoals de aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot onze VVE-trajecten.
Ook hebben twee basisscholen aangegeven dat zij tweetalig onderwijs willen ontwikkelen. En we zijn actief in het talentennetwerk onder leiding van Plein 013 met als doel de kennis en activiteiten rondom hoogbegaafdheid breed (van kinderopvang tot HBO te verbinden). De nieuwe huisvesting voor het Vakcollege en de Jozefmavo worden in 2017 in gebruik genomen.

Vluchtelingenonderwijs
In het vluchtelingenonderwijs implementeren of versterken we in 2017 doorlopende leerlijnen. Daarbij gaat het om de overgangen van primair naar voortgezet onderwijs, VO - MBO en ook om de overgang van vluchtelingenonderwijs naar regulier onderwijs. Als de raad een positief besluit neemt over de overeenkomst met UAF, dan stromen in 2017 de eerste studenten in.

Internationalisering hoger onderwijs
Ter ondersteuning van de internationalisering van de instellingen voor hoger onderwijs en ons bedrijfsleven herijken we in 2017 onze bestaande programmering in het Expat Center waarvan het beheer en de uitvoering belegd is bij onze verbonden partij Stichting Midpoint Brabant.

Doel: Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt inclusief aanpak kwetsbare jongeren

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Aantal voortijdig schoolverlaters
(zie uitgebreide tabel hieronder)

≤ Norm

607

394

415

379

Aandeel niet-westerse allochtone schoolverlaters t.a.v. schooluitval

Afname

33%

38%

41%

37%

Indicator Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

Aantal
deelnemers
2014-2015

Aantal
VSV-ers
2014-2015

% VSV
2014-2015

Norm schooljaar 2015-2016

Onderbouw

5.537

10

0,2%

1,0%

Bovenbouw vmbo

2.523

37

1,5%

4,0%

Bovenbouw havo/vwo

2.696

7

0,3%

0,5%

Totaal VO

10.756

54

0,5%

Entreeopleiding (MBO niveau 1)

163

60

36,8%

22,5%

Basisberoepsopleiding (MBO niveau 2)

952

122

12,8%

10,0%

Vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding (MBO niveau 3 + 4)

3.307

143

4,3%

2,75%

Totaal MBO

4.422

325

7,3%

Doel: Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt inclusief aanpak kwetsbare jongeren

Stand van zaken

Activiteiten 2017

De ambities uit de LEA en de stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt vloeien in elkaar over als het gaat om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het in 2016 vastgestelde maatregelenprogramma VSV (Voortijdig schoolverlaten) 2.0 van de RMC-regio en het uitvoeringsprogramma Jeugdwerkloosheidsvrije zone van de arbeidsmarktregio zijn grotendeels ook gericht op dezelfde jongeren.

Voortijdig schoolverlaten
De aanpak rondom voortijdig schoolverlaten neemt een bijzondere positie in op de Lokaal Educatieve Agenda.
In 2016 hebben we voor de periode 2017-2020 een gezamenlijk regionaal plan van maatregelen opgesteld. Duidelijk is dat het Rijk vanaf 2017 meer van het RMC (regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten) vraagt en er tegelijk niet meer middelen naar de gemeente komen. Wij zien graag dat we in de aanpak meer integraal kijken. Niet alleen vanuit het perspectief van voortijdig schoolverlaten, maar ook in samenhang met zorg, veiligheid en het voorkomen van jeugdwerkloosheid. Dit maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden. Momenteel onderzoeken wij hoe we tot een optimale samenwerking in de RMC-keten kunnen komen waarin taken en functies helder belegd zijn.

Voortijdig schoolverlaten
In 2017 komt de uitvoering van de aanpak VSV 2.0 tot volle bloei. Acht maatregelen uitgevoerd door onderwijs en gemeenten - het MBO-expertise programma, VO maatwerktrajecten, trajectbureau route 35, de versterking van de Entreeopleiding, heroriëntatietrajecten MBO, ongediplomeerde havisten, aanpak jongeren in een kwetsbare positie en de aanpak oud VSV'ers -
dragen bij aan een vermindering van jongeren die voortijdig hun school verlaten. We hebben daarbij extra aandacht voor de verbetering van onze interne organisatie in het functioneren van de RMC-keten..

Onze aanpak VSV 2.0 en de uitvoering van de jeugdwerkloosheidsvrije zone zijn sterk aan elkaar verbonden. Het gaat immers grotendeels om dezelfde jongeren. In het kader van de JWL-zone verkennen we opleidingsvarianten waarbij het leren in en vanuit de praktijk van een bedrijf centraal staat. Voor jongeren die niet werken en niet studeren bewerkstelligen we binnen de uitvoering van de jeugdwerkloosheidsvrije zone meer flexibiliteit en maatwerk binnen het onderwijs. We ontwikkelen daarbij een website studiekeuzepad.nl voor alle jongeren binnen alle opleidingen binnen de regio. Een nadere toelichting over de aanpak die aansluit bij activiteiten voor jongeren in een kwetsbare positie treft u aan bij Werk en Inkomen.

Ontdekstation
Medio 2016 hebben we Stichting Platform Promotie Techniek Midden-Brabant subsidie verleend voor de realisatie van het programma van een tijdelijk Ontdekstation in Hal 79 en een businesscase voor een definitieve variant. De tijdelijke programmering loopt vanaf september 2016 en zal belangrijke input vormen voor de businesscase.

Huis voor Ondernemerschap en Innovatie
Het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie (HOI) is in 2016 gestart op een tijdelijke locatie in de Spoorzone (voormalig UWV-pand). Hoger Onderwijs, stad en regio werken in dit huis nauw samen om het aantal starters en doorstarters te doen toenemen en om ondernemerschap een steviger plaats te bezorgen in het onderwijs.

Mediacluster
Voor de Spoorzone als geheel zetten we in op kennisintensieve bedrijvigheid en samenwerking met de onderwijsinstellingen. Het initiatief van Fontys Hogeschool voor Journalistiek, Tilburg University en ROC Tilburg voor een mediacluster speelt daarop in door media en onderwijs samen te brengen. Ook vanuit het beleid voor hoger onderwijs stimuleren en faciliteren wij de realisatie van dit cluster.

Ontdekstation
Met het concept voor het Ontdekstation beogen we de belangstelling voor techniek en wetenschap - in het bijzonder van jongeren - te stimuleren. Samenwerking tussen de diverse onderwijsniveaus, bedrijfsleven en overheid ligt aan de basis van een inspirerende omgeving waar we doelstellingen op het gebied van talentontwikkeling, arbeidsmarkt en vrijetijd combineren. Op basis van de resultaten van de tijdelijke variant van het Ontdekstation en de businesscase die Platform Promotie Techniek hiervoor opstelt, nemen we in 2017 een definitief besluit over het wel of niet realiseren van een Ontdekstation in de Spoorzone.

Huis voor Ondernemerschap en Innovatie
Na de eerste start op een tijdelijke locatie in de Spoorzone zal het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie (HOI) in 2017 zijn intrek nemen in Hal 88 en voor het eerst een volledig jaarprogramma aanbieden. De realisatie van dit huis draagt daarmee ook bij aan de doelstelling uit de beleidsnota 'Hoger Onderwijs en Studenten Tilburg (HOST)' om ondernemerschap onder hoger opgeleiden te stimuleren en kennis te valoriseren door het vergroten van het aantal uitstromende student-ondernemers vanuit TiU (behoud van kenniswerkers).

Mediacluster
Op basis van de besluitvorming eind 2016 door alle betrokken partners over de businesscase voor het Tilburgse Mediacluster, maken we in 2017 werk van verdere samenwerkingsafspraken voor de realisatie hiervan in de Spoorzone. Bij de ontwikkeling van het concept draait het om versterking van doorlopende leerlijnen, de innovaties van de mediasector en de versterking van de samenwerking van onderwijsinstellingen met marktpartijen.

Doel: Doorlopende leerlijnen en integrale locatieplannen

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Organisaties voor kinderopvang, onderwijsorganisaties en gemeente Tilburg zijn gezamenlijk opdrachtgever en eigenaar van de Tilburgse Educatieve Agenda 2015-2018 'Tilburg brengt je verder'. In deze agenda hebben alle betrokken partners hun ambities ondergebracht in vier programmalijnen, waaronder doorgaande leerlijnen en integrale locatieplannen. Iedere partner heeft daarin autonome verantwoordelijkheden.

De beleidsambities op het gebied van hoger onderwijs - van zowel de gemeente, universiteit als hogescholen - zijn vastgelegd in de separate beleidsnota Hoger Onderwijs en Studenten Tilburg (HOST). Dit beleid vormt in de periode 2015-2018 dus nog geen integraal onderdeel van de Tilburgse Educatieve Agenda. Al zijn de ambities wel zo nauw als mogelijk op elkaar afgestemd.

Doorlopende leerlijnen: hoger onderwijs

Met het HOST-beleid willen we komen tot een stedelijk klimaat dat stimulerend is voor zowel studenten, afgestudeerden als de instellingen voor hoger onderwijs zelf. Hierbij richten we ons onder meer op de positionering Tilburg als (internationale) studentenstad en het stimuleren van kennissamenwerking op onderzoeks‐en studentenniveau.

In 2017 starten we het proces om uiteindelijk in 2018 te komen tot besluitvorming over een integrale educatieve agenda voor de periode 2019-2022, waarvan ook de ambities op het gebied van hoger onderwijs een integraal onderdeel zullen gaan vormen.

Kennisinfrastructuur
Op basis van de resultaten die we afgelopen jaren samen met universiteit en hogescholen hebben geboekt, is de onderlinge samenwerking in een nieuwe fase beland. In 2017 verkennen wij de mogelijkheden om in deze vervolgfase onze onderlinge samenwerking op inhoudelijk vlak te verbreden en te verdiepen en nog sterker te verbinden aan onze strategische doelen. Dit ter verdere versterking van het onderwijs- en vestigingsklimaat en daarmee ook de positionering van onze regio in een bredere ruimtelijk economische context. Dit doen we door de aanwezige en sterke kennisinfrastructuur in Tilburg nog beter te verbinden met externe (nationale en Europese) agenda’s in lijn met de vijf speerpunten uit onze strategienota.

Doorlopende leerlijnen: hoger onderwijs
Het uitvoeringsprogramma HOST is dynamisch van aard met als doel het vestigingsklimaat voor kennisinstellingen en studenten te optimaliseren. Met de instellingen voor hoger onderwijs wordt samengewerkt op terreinen als citymarketing, kennistransfer, studentenzaken, ondernemerschap onder hoger opgeleiden en internationalisering. Het programma stimuleert, faciliteert en verbindt een groot aantal concrete projecten en trajecten. In 2017 wordt het programma geactualiseerd, met als speerpunt kennisinfrastructuur. De activiteiten worden opnieuw voorzien van heldere indicatoren, de resultaten worden transparant gemaakt. Een en ander mede ter voorbereiding op integratie van het beleid voor hoger onderwijs in de Tilburgse Educatieve Agenda per 2019.

In 2017 vervolgen we het marketingprogramma Tilburg Studentenstad, dat we uitvoeren met onze partners in het hoger onderwijs en in nauwe samenwerking met onze verbonden partij Stichting Marketing Tilburg. We continueren de subsidieregeling voor studentenevenementen en dragen bij aan de jaarlijkse editie van Night University. Dat nachtfestival heeft een cultureel belang, maar ook levert het een concrete bijdrage aan de verbinding van universitaire expertise en stedelijke vraagstukken.

Summerschools
In 2017 gaan we verder met het proces om de onderwijskwaliteiten van de stad - binnen alle schooltypes, van private partijen - beter te verbinden met nieuwe vragen om kennis uit onze stad. Dit willen we onder meer realiseren via een brede, Tilburgse zomerschool. Daarmee willen we, met partijen in de stad, inspelen op de groeiende vraag van jongeren (zowel met een achterstand als met bijzondere talenten), senioren en bedrijven naar educatie. Met een aantal pilots verkennen we in 2017 de mogelijkheden om via buitenschoolse programma's de aansluiting te bevorderen tussen deze vraag en het aanbod van kennis- en onderwijsinstellingen.

Studentenraad
De studentenraad dient de gemeente op meerdere terreinen van advies en behartigt de belangen van studenten uit het hoger onderwijs. In 2017 wordt de taakstelling van de raad gepreciseerd en ontvangen de bestuurders een vergoeding. Bij dat proces worden ook de instellingen voor hoger onderwijs betrokken.

Doorlopende leerlijnen: primair en voortgezet onderwijs
In de Tilburgse Educatieve Agenda hebben we onder meer afgesproken te onderzoeken of het haalbaar is om kindcentra te vormen waar opvang en onderwijs van 7 tot 19 uur en 52 weken per jaar wordt geboden. Het primair en voortgezet onderwijs werken aan een zorgvuldige overdracht van leerlingen, persoonlijk en warm. We hebben een start gemaakt met het monitoren van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Onderwijs en betrokken partners ontwikkelen programmalijnen voor bewegen, natuur en milieueducatie, techniek, financiële zelfredzaamheid en gezondheid. Daarin staan duidelijke doelen, leerlijnen en een heldere ondersteuningsstructuur voor scholen.

Doorlopende leerlijnen: aansluiting onderwijs-jeugdhulp
In 2017 leggen we in de uitvoering van de Tilburgse Educatie Agenda een specifiek accent op de aansluiting tussen onderwijs en zorg. In samenspraak met het onderwijs willen we onderwijszorgaanbod ontwikkelen met aandacht voor een evenwichtige financiële verdeling van de gemeentelijke bijdrage en middelen die de samenwerkingsverbanden van het onderwijs tot hun beschikking hebben.

Integrale locatieplannen
In 2016 werken alle locaties in het primair onderwijs vanuit een integraal locatieplan. De gemeente faciliteert dit onder meer door - daar waar mogelijk - gemeentelijke budgetten ontschot ter beschikking te stellen.

Integrale locatieplannen
We werken aan de verbetering van de kwaliteit van integrale locatieplannen en stimuleren we alle scholen in het primair onderwijs om te komen tot een integraal locatieplan. Scholen die een integraal locatieplan ontwikkelen hebben meer mogelijkheden om voor extra ondersteuning in aanmerking te komen dan scholen die dat niet doen. Twee locaties (Beloven en Udenhout) hebben vergevorderde plannen om te komen tot een integraal kindcentrum.

Wat gaat het kosten

Hierin zijn verwerkt:

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Hoger onderwijs

116

90

92

Brede school

1.210

989

1.717

Vve (Vroeg- en voorschoolse educatie)

7.522

9.517

4.671

VSV (Voortijdig schoolverlaten)

482

511

520

GOA / schakelklassen

1.329

1.377

2.294

Volwasseneneducatie

1.065

1.204

1.204

Peuterspeelzaalwerk

950

990

1.008

RMC/leerplicht

-

203

-

Totaal

12.674

14.881

11.506

De nieuwe investeringen in deze Programmabegroting kunnen leiden tot nieuwe subsidietoekenningen. Deze zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Kengetallen

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Beschikkingen leerlingenvervoer

725

900

900

Waarstaatjegemeente.nl

Indicatoren:

2012

2013

2014

2015

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 1)

-

-

4

-

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 2)

-

-

59

-

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

4,1%

2,7%

2,8%

-

Achterstandsleerlingen (4-12 jaar)

15,28%

-

-

-

1) Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.
2) Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.