Begroting 2017

Doelen

Doel: Meer Tilburgers met perspectief

Indicatoren:

Streefwaarde

2010

2013

2015 *)

Aandeel huishoudens met een minimuminkomen

Max. 10%

12,8%

14,8%

16,7%

Toelichting op nieuwe armoedecijfers
Wijziging methodiek vaststellen aantal minimahuishoudens
Tot en met 2014 gebruikten we voor de armoedecijfers alleen onze eigen bestanden, te weten inwoners in de uitkering en inwoners die gebruik maken van een inkomensondersteunende regeling. De groep minima die geen gebruik maakt van gemeentelijke inkomensondersteuning, hadden we daardoor niet in beeld. Inmiddels is er een nauwkeurigere methode beschikbaar om de volledige groep minima in beeld te krijgen, namelijk door CBS cijfers te gebruiken als basis voor onze armoedecijfers. In deze methodiek zetten we de minima die gebruik maken van een regeling af tegen de totale armoedepopulatie (met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum).
De groep minimahuishoudens die we in beeld krijgen door de bestandskoppeling met het CBS is logischerwijs groter dan de groep die we met onze eigen bestanden in beeld hebben. Dit heeft ook effect op de gebruikscijfers. Let op! Het gebruik is hierdoor niet gewijzigd, maar de groep minima waar het gebruikscijfer tegen afgezet wordt is groter geworden, waardoor het gebruikspercentage afneemt. We zijn als één van de eerste gemeenten in Nederland overgestapt op deze methodiek.

Minimahuishoudens en gebruikscijfers
Het aantal minimahuishoudens blijft toenemen, dit is in lijn met de landelijke ontwikkelingen. Kijkend naar de gebruikscijfers, zien we een stijgende lijn in het gebruik. Een forse toename in het gebruik bijzondere bijstand is waarschijnlijk te wijten aan het versoepelen van de toelatingscriteria sinds 2014. Naast een lichte stijging in de individuele inkomenstoeslag en kwijtschelding, zien we dat de Meedoenregeling flink in gebruik is toegenomen.
Dat het gebruikspercentage van de CZM een lichte daling laat zien heeft te maken met het feit dat we vanaf heden de ingangsdatum van de CZM als uitgangspunt nemen en niet de aanmelddatum. De circa 1700 nieuwe klanten die zich eind 2015 hebben aangemeld hebben we daarom niet meegeteld voor 2015 maar nemen we mee voor 2016, het jaar waarop de CZM ingaat.
De eerder vastgestelde streefcijfers per regeling, worden niet meer opgenomen, omdat zij geënt zijn op de oude methodiek, en daardoor niet meer relevant. Vanaf 2015 zijn de armoedecijfers jaarlijks beschikbaar. Nu ontbreken 2011 en 2012, omdat we met de nieuwe methodiek uit kostenoverweging besloten hebben niet alle cijfers van de afgelopen jaren via het CBS te koppelen. Door de cijfers van 2010 en 2013 te tonen is er in de tijd toch een trend zichtbaar.

Doel: Meer Tilburgers met perspectief

Stand van zaken

Activiteiten 2017

We blijven onverminderd uitvoering geven aan de acties zoals vastgelegd in het beleidskader en uitvoeringsprogramma aanpak armoede.
In het vierde kwartaal van 2015 is de actualisatie van het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Daarin zijn een aantal acties opgenomen die zich met name richten op
toename van het gebruik van inkomensondersteunende/ participatieregelingen (zie hieronder) en het bieden van meer maatwerk hierin. Deze acties komen bovenop de inzet zoals vastgelegd in het beleidskader en uitvoeringsprogramma aanpak armoede.
Daarin hebben we o.a. afgesproken de deskundigheid van professionals en vrijwilligers te vergroten, de Meedoenregeling te verruimen en op te hogen, de draagkrachtregeling voor bijzondere bijstand en de regeling voor leenbijstand te herzien en de inzet van
schuldhulpmaatjes te vergroten.

In 2017 loopt het huidige beleidskader, uitvoeringsprogramma en de actualisatie daarvan af. In de loop van 2017 zullen we komen met een voorstel langs welke weg we willen komen tot een nieuw beleidskader. Bovendien blijven we inzetten op de uitvoering van het huidige geactualiseerde uitvoeringsprogramma. De focus ligt daarbij op een verbetering van de samenwerking binnen de keten van beschermingsbewind en waar nodig ook inzet van nieuwe instrumenten gericht op het vergroten van financiële zelfredzaamheid.

Doel: Toename gebruik inkomensondersteunende maatregelen/participatieregelingen en Meedoenregeling

Indicatoren:

Streefwaarde

2010

2013

2015 *)

Bijzondere Bijstand

27,9%

20,8%

37,8%

Collectieve ziektekostenverzekering

36,0%

34,6%

33,5%

Kwijtschelding

33,3%

33,8%

34,3%

Langdurigheidstoeslag / individuele inkomenstoeslag

18,0%

20,0%

21,8%

Meedoenregeling

17,1%

24,6%

33,2%

*) Owmdat de CBS RIO cijfers (Regionaal Inkomensonderzoek) minder actueel zijn (t-2), maken we jaarlijks op basis van RIO (2013) en eigen bestanden m.b.t. gebruik van regelingen (2013 en 2015), een raming voor 2015. Het % gebruik van de regelingen wijkt overigens iets van de percentages zoals vermeld in de jaarrekening 2015, omdat het CBS na oplevering een correctie heeft moeten toepassen.

Doel: Toename gebruik inkomensondersteunende maatregelen/participatieregelingen en Meedoenregeling

Stand van zaken

Activiteiten 2017

In de actualisatie van het uitvoeringsprogramma is voorgesteld om:

  • extra in te zetten op compensatie voor onvermijdelijke persoonlijke uitgaven door de hoogte van de jongerentoeslag te koppelen aan de bijstandsnorm voor 21 jarigen en de gemeentelijke bijdrage in de premie van CZM bij alle pakketten te verhogen. Ook verruimen we de inkomensnorm om voor een bijdrage in de premie CZM in aanmerking te komen van 110% naar 130% van het sociaal minimum en verhogen we de individuele inkomenstoeslag voor echtparen met kinderen met € 20,- per maand.
  • extra in te zetten op onze ambitie dat alle inwoners de inkomensondersteuning hebben gevraagd waar ze recht op hebben en de subsidie aan de Tilburgse Voedselbank structureel te verhogen en de subsidie aan het Tilburgs Ondersteuningsfonds t.b.v. individuele noodhulp structureel te maken.
  • extra in te zetten op de ambitie om inwoners te laten participeren op het maatschappelijke, sportieve of culturele vlak door de subsidie aan stichting Leergeld structureel te verhogen zodat alle kinderen in Tilburg kunnen meedoen (inclusief fietsen voor AMV'ers). Daarnaast via een meervoudige openbare subsidieprocedure middelen ter beschikking te stellen voor een voorziening die per 1 januari 2016 de functies goedkope maaltijdvoorziening en sociale ontmoeting combineert en een structurele subsidie aan stichting Mens, dier en nood beschikbaar te stellen voor een breed toegankelijke voorziening voor minima met medische kosten voor zieke huisdieren.

In 2017 loopt het huidige beleidskader, uitvoeringsprogramma en de actualisatie daarvan af. In de loop van 2017 zullen we komen met een voorstel langs welke weg we willen komen tot een nieuw beleidskader. Bovendien blijven we inzetten op de uitvoering van het huidige geactualiseerde uitvoeringsprogramma. De focus ligt daarbij op het vergroten van het gebruik van de Meedoenregeling in impulswijken.

Wat gaat het kosten

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Armoedebeleid

1.140

1.366

1.629

Totaal

1.140

1.366

1.629

De nieuwe investeringen in deze Programmabegroting kunnen leiden tot nieuwe subsidietoekenningen. Deze zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Kengetallen

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Aanvragen Bijzondere Bijstand

7.800

7.500

8.500

Aanvragen Individuele inkomenstoeslag/langdurigheidstoeslag

4.800

4.500

5.000

Aanvragen Kwijtschelding

9.500

8.500

10.000

Waarstaatjegemeente.nl

Indicatoren:

2012

2013

2014

2015

Kinderen in uitkeringsgezin

8,21%

-

-

-