Begroting 2017

Doelen

Doel: Sociale Basis: versterken zelfoplossend vermogen van inwoners, buurten en de samenleving

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

(Reductie van) het aantal verzoeken om ondersteuning in de Toegang

Afname: 5% ***)

13.717

Publieke gezondheid: Terugdringen gezondheidsproblemen die leiden tot verlies aan zelfredzaamheid

n.v.t.

Informele zorg en mantelzorg:
Aantal (geregistreerde) mantelzorgers

Aantal (geregistreerde) zorgvrijwilligers

Monitoring

17%

15%

14,5% *)

580 vrijwilligers; gemiddelde inzet per dag: 400 vrijwilligers voor 576 cliënten

Mantelzorg: voorkomen uitval mantelzorgers

Monitoring

Uitstroom Meedoen en sociale stijging

75 % uitstroom van 400 individuele trajecten met (minimaal 1 trede gestegen op de zelfredzaamheidsmatrix)

**)

*) In totaal heeft 14,5% van de inwoners van Tilburg in de afgelopen 12 maanden mantelzorg gegeven, het grootste deel doet dat nu nog (10,7%); 3,8% niet meer. In 2012 lag het aandeel mantelzorgers net iets hoger op 17,1%. Van degenen die mantelzorg geven of gaven, geeft 40% langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week zorg. Dit betekent dat van de respondenten totaal 5,5% langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week mantelzorg geeft of gaf in de afgelopen 12 maanden. Dit ligt op hetzelfde niveau als in 2012 (6,5%).
**) Voor het nieuwe programma Meedoen en sociale stijging geldt 2016 als nulmeting.
***) Nieuwe streefwaarde, want was eerder nog niet gekwantificeerd

Doel: Sociale Basis: versterken zelfoplossend vermogen van inwoners, buurten en de samenleving

Stand van zaken

Activiteiten 2017

De doorontwikkeling van de sociale basis vormt een van de zeven lijnen van de transformatieagenda sociaal domein. Momenteel wordt, mede op basis van de waarden van de gemeenteraad ten aanzien van dit domein, een uitgangspuntennota (doelen, sturing en bekostiging) opgesteld die een basis moet bieden voor deze doorontwikkeling, teneinde het zelfoplossend vermogen inwoners en hun collectieven te versterken. Dit traject kan gevolgen hebben voor de hierboven geformuleerde indicatoren en streefwaarden.

Implementatie van de nieuwe uitgangspunten voor de sociale basis. We denken hierbij aan ontwikkeling langs drie pijlers:

 1. Eigen kracht, de (economische) zelfredzaamheid van inwoners waar mogelijk versterken
 2. Samenkracht, de kracht van de samenleving en de sociale cohesie in de stad versterken
 3. Fysieke infrastructuur op orde, het optimaal faciliteren van eigen- en samenkracht door het bieden van een goede fysieke infrastructuur.

Vanaf 2016 is de uitvoering van Meedoen en sociale stijging - naast SNV - in handen van een samenwerkingsverband met ContourdeTwern als trekker. Tevens is één gezamenlijk registratiesysteem ingevoerd. 2016 geldt hierbij als nulmeting.
Op 14-07 -2016 is de motie aangenomen

 • Te onderzoeken welke ondersteuning nodig is om een kwalitatief sterk kennis- en expertisecentrum rondom emancipatie in stand te houden.
 • Deze resultaten voorafgaand aan de begroting aan de raad te presenteren.

Dit onderzoek vindt momenteel plaats.

In 2016 onderzoeken wij of de ondersteuning aan mantelzorgers en zorgvrijwilligers voldoende is in Tilburg. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om het beleid informele zorg te toetsen en zo nodig aan te scherpen.
Publieke gezondheid:
De regionale nota gezondheidsbeleid geldt vanaf 1 januari 2016.
Ambities die vastgesteld zijn:

 • Afname slechte zwangerschapsuitkomsten
 • Kinderen hebben een gezond gewicht
 • Jongeren onder 18 drinken geen alcohol
 • Jeugdgezondheidszorg voorkomt zwaardere jeugdhulpproblematiek
 • Het verkleinen van gezondheidsachterstanden
 • Het ziekteverzuim van leerlingen neemt af

Het jaar 2016 geldt als nulmeting.

Innovatie op basis van extern onderzoek naar mogelijkheden ter verbetering van effectiviteit en efficiëntie.

De samenwerking tussen de partijen binnen de sociale basisstructuur en de Toegangsteams wordt versterkt.

De afgesproken activiteiten op het gebied van preventie
en jeugdgezondheidszorg worden uitgevoerd.

Doel: Allocatie van hulp: op tijd, terecht en effectief

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

80% van de ondersteuningsvragen van inwoners wordt opgelost door geen of lichte ondersteuning.

80%-20%

82,2%-17,8%

Doel: Allocatie van Hulp: op tijd, terecht en effectief

Stand van zaken

Activiteiten 2017

De Toegang heeft als belangrijke opgave om de ondersteuningsvragen zoveel als mogelijk binnen de eigen (informele) omgeving of met lichte ondersteuning op te lossen

Na anderhalf jaar kunnen we stellen dat de Toegang staat. De basis is gelegd. De nieuwe manier van werken werpt zijn eerste vruchten af. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de nieuwe werkwijze de komende jaren nog de nodige tijd en ontwikkeling vraagt. Het stelt hoge eisen aan de betrokken professionals. Ze maken een steile leercurve door.

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de effectiviteit en efficiency van de Toegang nog verbeterd kan worden. Het huidige netwerkconstruct van de Toegangspartners is te vrijblijvend, er is sprake van onvoldoende gezamenlijk ondernemerschap. Nog geen integrale bedrijfsvoering, nog geen afspraken over gezamenlijke resultaat- en budgetverantwoordelijkheid.

 • Blijvende aandacht voor sociale netwerkversterking en kennis van informele mogelijkheden in wijk binnen deskundigheidsbevordering van de Toegang. Bij de deskundigheidsbevordering in 2017 zal extra aandacht zijn voor veiligheid, drang en dwang, waarbij er speciale aandacht is voor jeugd en gezinnen.
 • Hiervoor wordt extra expertise en capaciteit toegevoegd aan de Toegang.
 • Het ZVH, Toegang, Veilig Thuis en Bureau Jeugdzorg, maken goede samenwerkingsafspraken en werken op wijkniveau direct met elkaar samen om vroegsignalering te versterken en escalatie te voorkomen.

De 5 partners (GGD, IMW, MEE en de afd. Werk en Inkomen/Dienstverlening van de gemeente) krijgen de opdracht om:

 • Een privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst met elkaar af te sluiten, waarin duidelijk wordt afgesproken welke taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partners onder de samenwerkingsovereenkomst vallen, hoe aansturing (managementstructuur), bevoegdheden en mandaat geregeld worden, welke formatie (zowel kwalitatief als kwantitatief) van elke organisatie onder de samenwerkingsovereenkomst komt te vallen en wat nog meer nodig is om tot een gezamenlijk resultaat- en budgetverantwoordelijkheid te komen.

Doel: Eén gezin, één plan, één coördinator

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

1 gezin, 1 plan, 1 coördinator*

Voldoende

**

* Wordt kwalitatief gemeten, hiervoor sluiten wij aan bij het jaarlijks landelijk cliëntervaringsonderzoek.
** Wel kwalitatief onderzoek, maar zonder conclusie streefwaarde

Doel: Eén gezin, één plan, één coördinator

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Inwoners zijn over het algemeen tevreden over het feit dat ze nu één contactpersoon hebben voor ondersteuningsvragen op meerdere leefdomeinen.
De gezinsbrede aanpak komt nog niet altijd van de grond. Als het gezin verder goed lijkt te functioneren, vinden professionals, maar ook bewoners het niet altijd nodig om direct vanaf de start het hele gezin te betrekken.

Toegangsmedewerkers werken met integrale plannen van aanpak voor het hele gezin om de beoogde resultaten voor het hele gezin in beeld te krijgen. In 2017 krijgen de toegangsmedewerkers meer deskundigheidsbevordering met name op het gebied van veiligheid, dwang en drang voor kinderen en het gezin. Hierin werken zij nauw samen met de procesregisseurs van het ZVH.

De werkwijze in de Toegang en ZVH leidt tot één plan voor het gezin waarvoor idealiter één coördinator de opdracht krijgt dit plan uit te voeren. De inkoop van ondersteuning sluit hier nog niet optimaal op aan. Zie activiteiten in Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp.

Binnen het deskundigheidsbevorderingsprogramma en intervisie van de Toegangsmedewerkers is blijvende aandacht voor de gezinsbrede aanpak. Zoals aangegeven speelt Veiligheid hierbij in 2017 een belangrijke rol.

Doel: Verwijsgedrag Toegang: van "zorgen voor" naar "zorgden dat".

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

( Reductie) van het aantal verwijzingen vanuit de Toegang naar maatwerkvoorzieningen*

Afname: 30% (in 2018)

2215

* * De raad heeft als streefwaarde een reductie van 30% t.o.v. 2014 over een periode van 4 jaar benoemd.

Doel: Verwijsgedrag Toegang: van "zorgen voor" naar "zorgen dat".

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Zoals eerder al aangegeven heeft de Toegang als belangrijke opgave om zoveel als mogelijk binnen de eigen (informele) omgeving of met lichte ondersteuning op te lossen.

In 2017 implementeren we een nieuw regiesysteem voor aanmelding, verwerking en verwijsgedrag van de toegang. Mede op basis hiervan kunnen we verdergaande analyses maken van het verwijsgedrag en achterliggende motieven hiervoor. Daar waar nodig -en gewenst- kan vervolgens worden bijgestuurd.

Doel: Inkoopbeleid: op verantwoorde wijze middelen besteden

Stand van zaken

Activiteiten 2017

In het voorjaar van 2016 hebben we samen met KPMG onderzoek gedaan naar de belangrijke kostenbepalers (drivers) en hoe we deze interpreteren bij het bepalen van kostprijzen voor Wmo, jeugdhulp en de participatiewet. De uitkomsten van dit onderzoek nemen we mee bij aanbestedingen in het vervolg, mits wij zelf de kostprijs bepalen en er geen concurrentie op basis van kostprijs gewenst is. Uitkomsten van dit onderzoek hebben we besproken met de raad.

We nemen de inzichten mee in de inkoopprocedures die in 2017 moeten starten.

Wat gaat het kosten

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Zorg- en ouderenbeleid

3.170

3.051

3.171

Ouderenbeleid

2.432

2.814

2.862

Vrouwenopvang

5.263

4.584

4.263

Gehandicaptenbeleid

175

177

180

Maatschappelijke opvang

7.499

13.666

8.577

Verslavingszorg

1.651

1.661

1.681

Oudereninstellingen

558

383

88

Rechtswinkel

320

323

328

Maatschappelijk werk

4.399

4.228

4.119

Vrijwilligersbeleid

715

839

835

Meedoen sociale stijging

1.389

1.430

1.456

Jongerenwerk

3.418

3.503

3.563

Mantelzorgers

146

147

150

Lokale Jeugdhulptaken bjz-toeg

1.482

-

-

Cliëntondersteuning (mee)

2.714

2.736

2.786

Opzetten sociale teams in de wijk

116

-

-

Beleidsontwikkeling gezondheidszorg

-

24

24

Gezondheidszorg

942

1.115

1.175

Jeugdhulp

3.395

3.209

3.268

Totaal

39.784

43.890

38.526

De nieuwe investeringen in deze Programmabegroting kunnen leiden tot nieuwe subsidietoekenningen. Deze zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.