Begroting 2017

Doelen

Doel: Zelfredzaamheid en participatie: Bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Het klanttevredenheidonderzoek is vanaf 2016 uitgevoerd via een verplicht landelijk format. Hierbij wordt niet langer gewerkt met rapportcijfers maar met % mate van tevredenheid.

PM

84%

Tot 2015 hebben we klanttevredenheid gemeten via ons eigen format a.d.h.v. rapportcijfers

  • Contact gemeente
  • Procedure aanvraag
  • Hulp bij huishouden
  • Voorzieningen
  • Collectief vervoer

7
7
7
7
7

7,3
7,0
7,8
7,5
6,4

-
6,9
7,7
7,4
6,5

7,5
7,6
7,4
6,7

Aantal burgers met indicatie voor ondersteuning d.m.v.
- Hulp aan huis
- Individuele voorzieningen
- Vervoer

n.v.t.

12.509

11.322

10.517

10.285

Aantal burgers met een indicatie voor Ondersteunende Begeleiding

n.v.t.

2.594

2.423

Aantal burgers met een indicatie voor Logeervoorzieningen

n.v.t.

7

7

Aantal burgers met een indicatie voor Beschermd Wonen*

n.v.t.

1.092

836

Weergegeven zijn de aantallen inwoners met een indicatie voor de genoemde ondersteuningsvorm op 31 december van het betreffende jaar. Trend is dat het aantal inwoners met een indicatie voor ondersteuning gestaag afneemt. Dit kent verschillende oorzaken. De belangrijkste is het beroep op de eigen kracht en substitutie (ondersteuning in lichtere niet geïndiceerde vormen). Hetzelfde kan gesteld worden bij de afname van Ondersteunende Begeleiding die gedecentraliseerd is per 2015.
We zien dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de logeervoorzieningen. Dit is een aanbod van kortdurende opvang ter ontlasting van gezinsleden en mantelzorgers. We moeten nader onderzoeken hoe dit komt en of er daadwerkelijk nauwelijks behoefte is, of dat dit aanbod onvoldoende bekend is.

*Beschermd Wonen is een centrum gemeentelijke taak. Dat betekent dat Tilburg hieraan uitvoer geeft voor de hele regio Hart van Brabant. Het aantal inwoners -in de hele regio- dat gebruik maakt van Beschermd Wonen is groter dan hier weergegeven (raming 1.300). De hier gepresenteerde cijfers betreft de inwoners die al een herindicatie hebben gehad voor de Wmo. Doordat hier een overgangsrecht geldt van vijf jaar zijn nog niet alle inwoners geregistreerd. Hiertoe was ook geen noodzaak. Dit is per april 2016 wel het geval.

Doel: Zelfredzaamheid & participatie: Bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners

Stand van zaken

Activiteiten 2017

In het voorjaar 2016 is voor het eerst het klanttevredenheidonderzoek uitgevoerd in de nieuwe stijl (grotendeels landelijk format). Hieruit blijkt dat we goed scoren met tevredenheid (84%) en maatwerk (85%). Ook uit andere onafhankelijke onderzoeken blijkt de mate van tevredenheid goed is. Ambitie is uiteraard om hierin te blijven verbeteren.

De begeleiding en beschermd wonen zijn in 2014 via vernieuwende resultaatgestuurde maatwerk arrangementen gecontracteerd. Tussentijds hebben evaluaties plaatsgevonden en zijn er enkele bijstellingen geweest. De looptijd van de contracten is tot en met 2017.

Er zijn de afgelopen tijd veel landelijke gerechtelijke uitspraken geweest over de wijze waarop gemeenten de Wmo uitvoeren (kostprijs, rechten inwoners, onderzoeksplicht). Veel gemeenten hebben hun beleid hierop noodgedwongen het eigen beleid moeten herzien. In Tilburg hebben we deze uitspraken nauwgezet gevolgd. Ons Wmo-beleid is conform deze uitspraken en behoeft daarom geen aanpassingen.

Hoewel de huidige tevredenheidsscores hoog zijn gaan we proberen deze verder te laten stijgen. In samenwerking met de Sociale Raad en Zorgbelang gaan we in 2017 onderzoeken welke concrete maatregelen gewenst (en haalbaar zijn) om de tevredenheid over onze dienstverlening te verhogen. Dit naast de op verschillende ontwikkeltrajecten die in dit document benoemd worden.

In de zomer van 2017 start een nieuwe aanbesteding voor de Maatwerkarrangementen m.b.t. begeleiding en beschermd wonen. Deze aanbesteding is het sluitstuk van een breed ontwikkelproces, dat reeds is gestart, waarin we de huidige inkoopbeleid evalueren, vernieuwen en verder ontwikkelen. Een belangrijk aandachtspunt is de ontwikkeling van arrangementen waarin niet enkel de ondersteuning voor volwassenen maar tegelijk ook voor de inwonende kinderen (het hele gezin) wordt voorzien.

Het huidige Wmo beleid is weliswaar volledig conform de wettelijke taken, er is een wetswijziging op handen die bijstelling noodzakelijk maakt. Het betreft hier het verbod op de Alfahulpconstructie die wij nu breed toepassen voor de uitvoering van Hulp aan huis. In 2017 ontwikkelen we daarom een nieuw uitvoeringsmodel .

Doel: Vangnet en coördinatie: Snelle doorgeleiding van de Vangnetdoelgroep naar passende zorg en ondersteuning

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Aantal burgers met een bemoeizorgtraject

n.v.t.

340

354

419

359

Toeleiding binnen 3 maanden (Bemoeizorg)

60%

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

51%

Aantal burgers in de opvang

n.v.t.

885

978

932

1.145

Toeleiding binnen zes weken (opvangtrajecten)

60%

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

42,6%

De weergegeven aantallen hebben betrekking op inwoners waarvoor een toeleidingstraject is gestart in het betreffende jaar. Vanaf 2015 is hier de crisisopvang slachtoffers huiselijk geweld bij opgenomen; in 2015 ging het om 86 personen. Onafhankelijk daarvan zien we dat het aantal cliënten ieder jaar toeneemt. De behoefte aan deze ondersteuning lijkt toe te nemen, bijvoorbeeld door de economische crisis en de afbouw van GGz-behandelplaatsen.
De waarde voor toeleiding bij opvang wordt nog niet gehaald. Hierop gaan we in 2016 acties ondernemen. De cijfers van bemoeizorg 2015 zijn op dit moment nog niet beschikbaar.
In 2015 zijn we voor het eerst gestart met het sturen op snelheid van doorgeleiding uit een Vangnettraject naar passende zorg of ondersteuning. Tegelijkertijd waren zowel de Toegang Tilburg, regionale wijkteams, zorg- en veiligheidshuis enz. in ontwikkeling. Daarom zijn we er nog niet in geslaagd onze ambitie van 60% te realiseren. We gaan op basis van casuïstiek met de betrokken partijen bespreken wat mogelijkheden zijn om de doorgeleiding te verbeteren

Doel: Vangnet en Coördinatie: Snelle doorgeleiding van de Vangnet doelgroep naar passen zorg en ondersteuning

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Landelijk adviseert de commissie Dannenberg de centrumgemeente constructie binnen enkele jaren te beëindigen. Daarbij vervalt de taak en financiering voor Tilburg om voor de hele regio Vrouwenopvang, Maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen te organiseren. Hierop sorteren we voor via een regionaal plan van aanpak. Onder meer het herzien van de financieringsconstructie (nu grotendeels lumpsum) is hierbij een belangrijk onderdeel.

We spreken met de regiogemeenten af op welke wijze we -al dan niet gezamenlijk- we ons voorbereiden op de beëindiging van de centrumgemeente taken.

In 2017 voeren we gedeeltelijk een nieuwe bekostigingsvorm in, waarmee we resultaatgericht op gemeentelijke niveau (niet meer centrum gemeentelijk) kunnen sturen.

Wat gaat het kosten

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Subsidie praktische thuisbegeleiding (ptb)

396

399

406

Inloop ggz

371

374

381

Zorg in natura incl. volledig pakket thuis (vpt)

31.719

-

-

Begeleiding uitvoeringskosten

28

-

-

Beschermd wonen uitvoeringskosten

245

-

-

Overig

288

105

-

Totaal

33.047

878

787

De nieuwe investeringen in deze Programmabegroting kunnen leiden tot nieuwe subsidietoekenningen. Deze zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Kengetallen

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Aanvragen Wmo (exclusief 3D)

4.424

6.400

3.130

Waarstaatjegemeente.nl

Indicatoren:

2012

2013

2014

2015

Aantal inwoners met een maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inwoners)

-

-

-

685