Begroting 2017

Doelen

Doel: Transitie Jeugdhulp

  • Gebruikers van het jeugdhulpaanbod zijn tevreden over ondersteuning
  • De aangeboden ondersteuning is passend en effectief
  • Minder jeugdigen krijgen een maatregel op last van de kinderrechter

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

% gebruikers jeugdhulp dat het nut/effect van de hulp als voldoende beoordeelt*

84% *

Het uitvalspercentage Jeugdhulp (uitval: voortijdig afgesloten eenzijdig door de cliënt dan wel aanbieder)

Lager dan in 2015

3,6%

Aan de hand van de beleidsdoelen is in de loop van 2015 een beleidsmonitor opgesteld, met van toepassing zijnde indicatoren. Eerder is aan de raad gecommuniceerd dat de 0-meting wordt afgerond in april 2016. Op basis van de 0-meting wordt een voorstel voor de streefwaarden voorbereid. Dit betekent dat over 2015 deze cijfers pas na 1 mei 2016 kunnen worden opgeleverd en over 2016 aangegeven kan worden of de streefwaarden zijn gehaald.
* In 2017 wordt in Tilburg een onderzoek onder inwoners uitgezet naar de cliënttevredenheid.

Doel: Transitie Jeugdhulp

Stand van zaken

Activiteiten 2017

In 2016 hebben we de transformatie ingezet om de uitvoering van jeugdhulp te verbeteren. De uitgangspunten van het "Regionaal beleidskader jeugdhulp 2015 - 2018" en de regionale uitvoeringsagenda Jeugdhulp 2016 zijn daarbij de leidend. Relevante trajecten die leiden tot het hervormen van de jeugdhulp zijn: resultaatgestuurde inkoop, het innovatienetwerk, ondersteuning jeugd rond de 18 jaar en ambulatisering van de zorg.

De pilot resultaatgestuurde inkoop jeugdhulp is in 2016 afgerond en de bevindingen zijn positief. Het aanbestedingstraject resultaat gestuurde inkoop 2017 via arrangementen is gestart en het implementatietraject loopt om met de nieuwe vorm van arrangementen gekoppeld aan resultaten te werken door de toegang, zorgaanbieders en back offices.

In 2017 zetten we de transformatie verder door voor verbetering van de jeugdhulp. Dit doen we in samenwerking met de verbonden partij regio Hart van Brabant. Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant is de bestuurscommissie Jeugd geïnstalleerd. De bestuurscommissie geeft uitvoering aan de regionale taken voor de jeugdhulp in Hart van Brabant.
Het huidige beleidskader Samen voor de jeugd loopt in 2017 af. In 2017 wordt overwogen het regionale beleidskader Samen voor de Jeugd 2018 - 2021 voor te bereiden. Daarnaast voeren we binnen de huidige jeugdkaders de regionale uitvoeringsagenda Jeugd 2017 uit. Onderdelen hiervan zijn:

  • Het ontwikkelen onderwijszorgarrangementen
  • Aanpak 18- en 18+
  • Aanpak kindermishandeling
  • Samenwerking met hoger onderwijs
  • Vernieuwen van de pleegzorg
  • Vermindering van wachttijden voor jeugdhulp

In afwachting van de uitkomsten van de evaluatie van het beleidskader Samen voor de Jeugd continueren wij het huidige jongerenparticipatiebeleid.

De ingekochte arrangementen op maat in 2017 zijn een eerste stap om te komen tot een nieuwe sturing- en bekostigingsmethodiek voor de inkoop van de jeugdhulp gericht op resultaten. We willen ook gezinsarrangementen ontwikkelen. In 2017 zetten we de volgende stap. We bereiden we de mogelijkheden voor van de inkoop 2018 van arrangementen voor de jeugd en volwassenen (Wmo).

Het Innovatienetwerk heeft 35 ideeën van jongeren/ouder, zorgaanbieders, ondernemers, onderwijzers gepresenteerd waarvan we er 10 verder in ontwikkeling brengen. Daarnaast is lokaal het initiatievenfonds jongeren voortgezet.

Er is een analyse afgerond naar knelpunten bij de overgang van jongeren met een leeftijd van 18- naar 18+. De aanpak wordt nu voorbereid om doorgaande en levensbrede ondersteuning te verbeteren.
In 2016 werken we verder aan de afbouw van intramurale hulp ten bate van pleegzorg en de ambulante ondersteuning voor het kind en het gezin.

In 2017 zal het innovatienetwerk in een nieuwe vorm gestalte krijgen. Het Innovatienetwerk gaat verschillende activiteiten organiseren, waarbij het accent wordt verlegt van het pitchen van nieuwe ideeën naar collectief leren en transformeren. We gaan werken vanuit het label "samen innoveren voor de jeugd". Op deze manier willen we meer (kennis)partners (onderwijs, ondernemers, jongeren, etc) aan het netwerk verbinden en de actie- en doelgerichtheid aanscherpen voor onze opgaves jeugd.

We voeren de aanpak door voor jongeren met een leeftijd van 18- naar 18+ waarbij we de jongeren tijdig voorbereiden of het zelfstandig worden. We scherpen hier de hulp en dienstverlening vanuit de toegang (inclusief de Gecertificeerde Instellingen) en zorgaanbieders aan. Het uitgangspunt is levensbrede (o.a. inkomen, wonen, werk, onderwijs) en doorlopende ondersteuning te bieden aan jongeren tussen 16 en 27 jaar. Er wordt hierbij ook specifiek aandacht geschonken aan minderjarige asielzoeker met status (AMV).

Wat gaat het kosten

Hierin zijn verwerkt:

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Lokale innovatie

1.163

-

-

Lokale Uitvoeringskosten jeugdzorg

73

-

-

Bovenlokale jeugdzorg

714

200

-

Totaal

1.950

200

0

De nieuwe investeringen in deze Programmabegroting kunnen leiden tot nieuwe subsidietoekenningen. Deze zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Waarstaatjegemeente.nl

Indicatoren:

2012

2013

2014

2015

Jongeren met een delict voor de rechter

3%

-

-

-

Jongeren met jeugdhulp

-

-

-

8,9%

Jongeren met jeugdbescherming

-

-

-

1,6%

Jongeren met jeugdreclassering

-

-

-

0,7%