Begroting 2017

Doelen

Doel: Toename werkgelegenheid
We willen het ontwikkel- en groeiperspectief van bestaande en nieuwe bedrijven zo goed mogelijk faciliteren. Doel hiervan is groei van de economie in de stad en de regio Hart van Brabant, meer duurzame werkgelegenheid en meer mensen die aan het werk gaan.

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Aantal banen

Groei t.o.v. vorig jaar

110.450

108.750

108.000

108.100

Economische groei (resp. banen/ vestigingen) in:

Groei is % minstens gelijk aan B5

Tilburg B5

Tilburg B5

Tilburg B5

Tilburg B5

- Modern industrieel en Logstiek cluster:

banen
vestigingen

-2,7% -2,5%
-0,5% -0,4%

2,2% 0,4%
0,5% 0,6%

0,5% 1,0%
-0,7% 0,4%

3,0% 1,2% -1,0% 1,0%

  • Stedelijke Economie:

banen
vestigingen

-2,1% -1,1%
5,0% 4,0%

-1,8% -0,9%
5,9% 4,0%

-0,7% -1,0%
3,7% 3,3%

-0,5% 0,7%
3,0% 3,8%

Aantal startups via Huis voor Ondernemerschap en Innovatie

+5% in 2019 t.o.v. 2017 1)

-

-

-

-

Aantal hectare verkochte bedrijventerreinen

Gemiddeld
9 ha.

14,93 ha.

8,72 ha.

23,62 ha.

1,02 ha. 2)

Groei bruto stedelijk product (BSP) Tilburg 3)

Groei t.o.v. vorig jaar

-2,4%

-1,0%

+2,3%

+2,3%

1) Het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie draait in 2017 voor het eerst een volledig jaarprogramma, waarmee wij de beoogde groei van 5% in 2019 af zullen zetten tegen de realisatiecijfers uit 2017.
2) IJkpunt voor deze indicator is het aantal hectares waarvan de verkoopakte bij de notaris is gepasseerd. In 2015 zijn aanvullend voor 19 hectare aan verkoopovereenkomsten gesloten, waarvan de aktes pas in 2016 of 2017 bij de notaris zullen passeren.
3) Het Bruto Stedelijk Product (BSP) betreft de totale toegevoegde waarde van alle economische activiteiten die in een stad worden gecreëerd. Dat wil zeggen de som van lonen, loonbelasting en sociale premies van alle werknemers, niet-product gebonden belastingen (WOZ-heffingen en -rechten) en loonsubsidies, winsten en afschrijvingen.

Doel: Toename werkgelegenheid

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Stimuleringsagenda Economie & Arbeidsmarkt 2015-2018.
De Stimuleringsagenda 2015-2018 is hét koersdocument van de gemeente Tilburg als het gaat om economie en arbeidsmarkt. Het in samenhang extra stimuleren van de sporen Modern Industrieel en Logistiek Cluster (MILC), Stedelijke Economie en Arbeidsmarktvernieuwing moet leiden tot meer bedrijvigheid, werkgelegenheid en passend werk voor zoveel mogelijk inwoners. Onder de doelstellingen 'toename werkgelegenheid' en 'toename aantal en bestedingen van bezoekers' zijn de sporen 'Modern Industrieel Cluster' en 'Stedelijke Economie' in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. Het spoor 'Arbeidsmarktvernieuwing' is onder Werk en Inkomen uitgewerkt.

Ruimte voor bedrijvigheid

Ruimte voor bedrijvigheid is noodzakelijk om de lokale economie blijvend te stimuleren. De exacte ruimtevraag is mede afhankelijk van het type bedrijvigheid. Tilburg heeft op dit moment een gebrek aan beschikbare kavels voor de (grootschalige) logistiek. Op Vossenberg West II genereert het laatste kavel van 14 ha. veel interesse. Verder zijn er op de diverse bedrijventerreinen nog slechts enkele kavels beschikbaar (vooral in particulier eigendom).

Parkmanagement
Samen met onze verbonden partij Stichting Tilburgs Ondernemersfonds (TOF) en de Vitaalverenigingen van ondernemers werken we aan het realiseren van aantrekkelijke en veilige bedrijventerreinen via parkmanagement. Al in 2013 hebben we inhoudelijke en financiële afspraken met elkaar gemaakt voor de realisatie van parkmanagement op de Tilburgse bedrijventerreinen. Financiering van parkmanagement bestaat uit een meerjarige gemeentelijke bijdrage (€ 350.000 per jaar t/m 2016) en bijdragen van de ondernemers op de bedrijventerreinen (door het innen van reclamebelasting). Medio 2016 is de werking en het effect van parkmanagement in deze constructie geëvalueerd.

Nog in 2016 voeren we de tussenevaluatie van de Economische Agenda Tilburg 2012-2020 uit, waarin we onze doelen en streefcijfers ook beschouwen in relatie tot de indicatoren uit het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (waarstaatjegemeente.nl).

Stimuleringsagenda Economie & Arbeidsmarkt 2015-2018.
De komende twee jaar staat er nog een aantal belangrijke opgaven uit de stimuleringsagenda Economie & Arbeidsmarkt 2015-2018 op de rol. De doorontwikkeling van Gate2, het realiseren van Pitch Logistics en de verdere ontwikkeling van het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie (HOI) springen hierbij in het oog. De Stimuleringsagenda is geen statisch document met een lijst van projecten waarbij de besteding van de beschikbare financiële middelen bij voorbaat vaststaat. In de stimuleringsagenda is bijvoorbeeld binnen het spoor 'Modern Industrieel en Logistiek Cluster' één van de opgaven om het innovatief vermogen van het cluster in Tilburg te versterken. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven wordt dit opgepakt en vertaald naar majeure concrete projecten, die tevens de basis vormen voor onze lobby richting investeerders en andere overheden. Een belangrijke samenwerkingspartner in de uitvoering van bovenstaande activiteiten is Stichting Midpoint Brabant die hiermee bijdraagt aan de realisatie van de economische doelstellingen uit de stimuleringsagenda.

Ruimte voor bedrijvigheid
Om de positie van logistieke (en industriële) topregio vast te houden en uit te bouwen - o.a. door meer nieuwe bedrijvigheid te acquireren - is meer aanbod van bedrijfsgrond noodzakelijk. De bedrijventerreinenafspraken die we medio 2016 hebben gemaakt met de gemeenten in Midden-Brabant en de provincie in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) vormen hiervoor een belangrijk uitgangspunt. Zie verder het product 'Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie'.

Parkmanagement
Met de invoering van parkmanagement hebben de Tilburgse bedrijventerreinen een stevige kwaliteitsimpuls gekregen. Continueren van een kwalitatieve bedrijfsomgeving is cruciaal aangezien het een van de belangrijke vestigingsfactoren is voor nieuwe en bestaande bedrijven en daarmee gekoppeld het behoud en de groei van werkgelegenheid in onze stad. Het gaat bij parkmanagement ook niet alleen om grijs- en groenonderhoud, maar zeker ook om de veiligheid van onze bedrijvenlocaties. Op basis van de evaluatie uit 2016 is de conclusie dat deze aanpak bijdraagt aan het versterken van het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen. Vandaar dat we de bestaande afspraken met onze samenwerkingspartners verlengen voor een periode van 3 jaar (t/m 2019).

Modern Industrieel en Logistiek Cluster
De industrie en logistiek veranderen onder invloed van verregaande digitalisering en robotisering. De industriële sector transformeert daarmee van een traditionele productiesector naar een sector gedreven door innovatie, kennis en creativiteit. Dat betekent ook dat de grenzen tussen industriële productie (maakindustrie), industrieel onderhoud (maintenance), transport, overslag en assemblage (logistiek) verder zullen vervagen.

Om het concurrerend vermogen van de moderne industrie en logistiek in Tilburg te versterken is het toepassen van Smart Industry door bedrijven, waar mogelijk in samenwerking met kennisinstellingen, de komende jaren een belangrijke uitdaging. De recente start van Fieldlab CAMPIONE (onderhoud in de procesindustrie 100% voorspelbaar maken) op Gate2 en de colocatie op Tilburg University is zo'n concrete uitwerking van Smart Industry in (de regio) Tilburg. Verder zijn de realisatie van het 3D-printlab, de Open Innovation Hub bij Fuji Film Europe en het DAF Technology Lab voorbeelden die aansluiten op de Smart Industry ontwikkeling.

Modern Industrieel en Logistiek Cluster
Smart Industry
Om het innovatief vermogen van het Modern Industrieel en Logistiek Cluster in (de regio) Tilburg te versterken is inzicht nodig in de investeringsstrategie van bedrijven. In welke ontwikkelingen investeren zij en hoe kan de overheid bijdragen? Dit leidt tot een projectenoverzicht waarbij we (toekomstige) investeringen koppelen aan mogelijke Europese of andere financieringsbronnen.

Gate2
Met de huisvesting van de luchtmacht simulatoren is Gate2 in een nieuwe fase aanbeland. Het Aerospace & Maintenance cluster in Gilze en Rijen ontwikkelt zich steeds meer tot een toonaangevend brandpunt van kennis en innovatie op het gebied van onderhoud en training in de luchtvaart en andere sectoren. Het jaar 2017 staat in het teken van de doorontwikkeling van Gate2, waarvoor het beheer en exploitatie belegd is bij onze verbonden partij Gate2 BV. Een grote huurder bij Gate2 is Rotary Wing Training Center (RWTC). Belangrijk voor de continuïteit van Gate2 is in hoeverre RWTC er in slaagt om de omzet te verhogen. In 2017 zal duidelijk worden in hoeverre RWTC hierin gaat slagen.

Truckparking
Op Vossenberg West II, naast de Barge Terminal Tilburg, hebben we samen met ondernemers als proef een tijdelijke truckparking gerealiseerd voor een periode van 3 tot maximaal 5 jaar. Deze maatregel moet de parkeeroverlast op een aantal bedrijventerreinen tegengaan. Op de terreinen Vossenberg, Loven en Katsbogten mogen chauffeurs hun truck en/of oplegger niet langer op de openbare weg parkeren. De twee geplande tussenevaluaties van deze proef in 2017 geven inhoud aan de businesscase voor een structurele truckparking.

Stedelijke economie
Onder stedelijke economie verstaan wij economische activiteiten die ‘de stad’ als voedingsbodem hebben. De stad is, door haar vele inwoners met diverse achtergronden en pluimage, haar opleidingsinstituten en vele hoger opgeleiden, de culturele en overige voorzieningen en aantrekkelijke groene omgeving, aantrekkelijk voor vele vormen van economie en werkgelegenheid, van het zorg- en onderwijscluster tot en met de gastvrijheidssector en de creatieve industrie.
In de ontwikkeling van de visie op de Binnenstad van de 21e eeuw besteden we nadrukkelijk aandacht aan de economische kansen die zich voordoen om het aantal bezoekers en de bestedingen van de bezoekers te vergroten. Zie hiervoor verder onder Stedelijke Ontwikkeling.

Recent onderzoek toont aan dat kleine startende ondernemers zich graag vestigen in gebieden die onaf zijn en blijven, met betrekkelijk lage huren en in de nabijheid van de benodigde voorzieningen, zoals een treinstation. Voor Tilburg is dat de Spoorzone en in mindere mate het Dwaalgebied en de Kanaalzone. Deze gebieden zijn uniek en zorgen voor een grote impuls voor onze stedelijke economie. Wij zetten daar met onze werkagenda dan ook specifiek op in.

Zo hebben we de samenwerking gezocht met Starterslift en onze verbonden partij Midpoint Brabant om gezamenlijk de ondernemersondersteuning in (de regio) Tilburg effectiever en meer vraaggericht te maken. Er is een businesscase opgesteld voor het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie (HOI), waarbij dienstverlening aan (startende) ondernemers, inhoudelijke programmering en bedrijfshuisvesting centraal staan. Vanaf medio 2016 is HOI met een financiële bijdrage vanuit de gemeente operationeel op een tijdelijke locatie in de Spoorzone.
Door onze deelname in de bedrijfsverzamelgebouwen Entrada (via onze verbonden partij Bemij BV) en de Zwarte Zwaan (via onze verbonden partij 't Laar BV) faciliteren en ondersteunen wij ook (startend) ondernemerschap.

Met het Ontdekstation beogen we een inspirerende omgeving te creëren waar we doelstellingen op het gebied van talentontwikkeling, arbeidsmarkt en leisure combineren. Dit doen we in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs. Een businesscase hiervoor is in ontwikkeling en vanaf september 2016 is gestart met een tijdelijke programmering (tot begin 2017) wat ook tot doel heeft aanvullende input voor de businesscase op te halen.

Wij stimuleren en faciliteren het initiatief van diverse onderwijs- en marktpartijen om in de Spoorzone een mediacluster te realiseren. Hiertoe hebben we medio 2016 ook een intentieverklaring ondertekend. De intentieverklaring en bijbehorende propositie vormen het uitgangspunt voor verdere planvorming van partijen.

Stedelijke economie
Vastgoedstrategie
We bepalen de toegevoegde waarde van een geactualiseerde vastgoedstrategie, specifiek gericht op bestaande leegstand in de binnenstad en kleinschalige bedrijfsverzamelgebouwen. Daar waar ondernemers er om vragen blijven we zoeken naar mogelijke maatwerkoplossingen om specifieke bestemmingen te flexibiliseren om onze stedelijke economie te stimuleren.

Huis voor Ondernemerschap en Innovatie
In 2017 zal in het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie een eerste volledig jaarprogramma voor ondernemersondersteuning draaien en betrekken zij de definitieve huisvesting in de Spoorzone: de gerenoveerde hal 88.

Ontdekstation
In de nabijgelegen hal 79 draait tot en met april 2017 het programma voor de tijdelijke variant van het Ontdekstation. De resultaten van dit programma vormen een belangrijke pijler voor de businesscase die initiatiefnemer Platform Promotie Techniek Midden-Brabant hiertoe begin 2017 zal opleveren. Op basis daarvan nemen we een besluit over een mogelijke structurele en definitieve vestiging van deze formule in de Spoorzone.

Mediacluster Spoorzone
Met de partners die betrokken zijn bij het initiatief mediacluster willen we in 2017 tot concrete afspraken komen over de realisatie van dit cluster.

Doel: Toename aantal en bestedingen van bezoekers
We willen meer bezoekers en recreanten naar onze stad trekken en hen hier langer laten verblijven. Dit moet leiden tot extra bestedingen die zich weer vertalen in extra werkgelegenheid.

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Opbrengst Toeristenbelasting
(over betreffende belastingjaar)

Groei t.o.v. vorig jaar

-

€ 208.000

€ 215.000
+3,4%

€ 239.000
+11,2%

Imago-ontwikkeling merk Tilburg:
- stadsmerk Tilburg
- waardering eigen bezoekers

Bepalen in 2016 4

-

-

-

plaats 18
plaats 15

Bezoekers binnenstad (incl. dwaalgebied) per week

+5% in 2018
(t.o.v. 2015)

-

-

-

154.100

Gemiddelde besteding bezoekers binnenstad

+5% in 2018
(t.o.v. 2015)

-

-

-

€ 17,-

4) De ambitie van de gemeente Tilburg is om de aankomende jaren stapsgewijs in imago te stijgen door extra investeringen in citymarketing. Onze verbonden partij Stichting Marketing Tilburg heeft in 2015 een onderzoek laten uitvoeren naar het merk Tilburg, als onderdeel van de indicatoren uit het strategisch plan Citymarkting, zoals door de Raad is vastgesteld. In dat onderzoek stond Tilburg op de 18e plaats wat betreft merkkracht. In 2016 heeft de stichting besloten om de dertien indicatoren niet los, maar in samenhang met elkaar te meten. De indicatoren worden vanaf dit jaar jaarlijks gemeten, waarbij aandacht is voor de Tilburgse merkwaarden (sociaal, rauw, humor, tegendraads, creatief en daadkracht) en de bekendheid bij de verschillende doelgroepen (4 B’s). De eerste integrale indicatorenmeting zal op 1 november 2016, na het laatste toonaangevende evenement: social innovation week, afgerond zijn. Op dat moment is de eerder uitgesproken ambitie, een stijging in het imago, ook voor de gemeente meetbaar en spreken we op basis van die eerste meting, een concrete streefwaarde uit voor de komende jaren.

Doel: Toename aantal en bestedingen van bezoekers

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Stedelijke economie
De stedelijke dynamiek in de belangrijkste gebieden in het centrum van Tilburg blijft aanwezig. Naast de beschreven ontwikkelingen in de Spoorzone heeft museum De Pont recent een nieuw voorplein gekregen en heeft de Piushaven de laatste jaren een ingrijpende metamorfose ondergaan. Ook in de binnenstad zijn veel ontwikkelingen en nieuwe initiatieven zichtbaar. Soms groots en ingrijpend, zoals de plannen die we hebben gemaakt met Wereldhave om de ruimtelijke kwaliteit en het verblijfsklimaat van het kernwinkelgebied te versterken. Soms kleiner maar niet minder waardevol, zoals de start van Dwalerij: een terugkerende zondagsmarkt in het Dwaalgebied die in 2016 voor het eerst het licht zag. De onderlinge verbindingen tussen al deze gebieden laten echter nog te wensen over. Met een aantal maatregelen, die we hebben beschreven in een uitvoeringsplan, moet dit verbeteren.

Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren willen we een bijdrage leveren aan het versterken van het voorzieningenniveau voor inwoners en bezoekers en het behoud van de werkgelegenheid in de detailhandel. In de Tilburgse Retailagenda, die we eind 2016 zullen vaststellen na gesprekken met onze externe partners en de Raad, leggen we de gezamenlijke afspraken om dit doel te bereiken vast. Ook de evaluatieresultaten van de huidige subsidieregeling detailhandelsfonds nemen we in deze besluitvorming mee.
Eind 2016 verwachten we ook bestuurlijke besluitvorming over ons nieuwe horecabeleid.

Onze extra inzet op citymarketing hebben we georganiseerd via een externe organisatie en tevens verbonden partij van de gemeente Tilburg: Stichting Marketing Tilburg. Deze stichting heeft als doel om Tilburg, in nauwe samenwerking met de partners in de stad, te vermarkten en promoten. Hiermee beogen we de aantrekkelijkheid en het vestigingsklimaat van onze stad en daarmee ook de stedelijke economie te vergroten en versterken. Marketing Tilburg speelt dan ook een belangrijke rol in het versterken van het ondernemersklimaat in de verschillende deelgebieden van de (binnen)stedelijke economie. Zij richten zich hierbij voornamelijk op de Spoorzone, de Piushaven, het Museumkwartier en het Dwaalgebied. Dit doen zij door samen met partners specifiek aanbod te ontwikkelen dat verschillende en vooral ook meer bezoekers moet gaan trekken.

Stedelijke economie
Routes Binnenstad
Met verschillende maatregelen gaan we de routes en verbindingen tussen het Museumkwartier, de Spoorzone, de linten Korvelseweg en Besterd, de Binnenstad en de Piushaven zichtbaar, vindbaar en aantrekkelijker maken. Ook verbeteren we de informatievoorziening. Dit doen we onder meer door digitale bewegwijzering, uitbreiden van het WiFi-netwerk naar het Museumkwartier en het plaatsen van een informatiescherm. We voeren deze maatregelen uit samen met een aantal belangrijke samenwerkingspartners zoals Ondernemersfonds Binnenstad, onze verbonden partij Stichting Marketing Tilburg en CuPuDo (Cultuur in het Publieke Domein).

Tilburgse Retailagenda
De Retailagenda is een dynamisch koersboek tot uitvoering van projecten en acties om de toekomstbestendigheid van de Tilburgse detailhandel te versterken. Als gemeente zoeken we hierin steeds naar de juiste balans tussen meewerken waar het kan en sturen en begeleiden waar dat moet. Afhankelijk van de definitieve bestuurlijke besluitvorming over de Tilburgse Retailagenda eind 2016 starten we in 2017, samen met ondernemers en vastgoedeigenaren, aan de uitvoering van de werkagenda. Een van de belangrijke uitdagingen voor de komende jaren is het binden van nieuwe detailhandelsformules aan onze binnenstad. Hierin werken we vanuit ons strategisch accountmanagement ook in 2017 nauw samen met partner Wereldhave.

Horeca
Met ons nieuwe horecabeleid willen we een bijdrage leveren aan een horeca-aanbod dat aansluit bij de wensen van de bewoners en bezoekers van de stad en past bij het DNA van Tilburg: daadkrachtig, innovatief, sociaal, rauw en tegendraads. Nieuwe horeca-initiatieven moeten de aantrekkelijkheid van bepaalde gebieden vergroten of in ieder geval behouden. Onderscheidende horecaconcepten, al dan niet in combinatie met een bijzondere locatie, moeten ruimte kunnen krijgen in Tilburg. Dit ondersteunen wij ook specifiek met inzet van onze acquisiteurs en accountmanagers.

Citymarketing
We zetten onze investeringen in de promotie van onze stad onverminderd voort. Met de inzet van Stichting Marketing Tilburg en de samenwerking met diverse (strategische) stakeholders verwachten we groei in de profilering en bekendheid van onze stad. Marketing Tilburg meet dit op basis van een set van dertien succesindicatoren. Hiermee brengen we niet alleen de ontwikkeling van het stadsmerk Tilburg in beeld, maar kunnen we ook zeer gericht meten in hoeverre de door ons gekozen merkwaarden (sociaal, rauw, humor, tegendraads, creatief en daadkracht) aansluiten bij de beleving van de verschillende doelgroepen, de 4B’s: bedrijven, bewoners, bezoekers en bollebozen (studenten). Dit gaat ons inzicht geven in het succes van de aanpak van onze verbonden partij Stichting Marketing Tilburg en biedt ons concrete handvatten om onze opdracht aan Marketing Tilburg aan te scherpen indien nodig.

Evenementen en de Tilburgse Kermis
Op het gebied van evenementen hebben we als gemeente afgelopen jaren, zeker ook in 2016, veel werk verzet. Zo hebben we een locatiegebonden evenementenbeleid vastgesteld en is voor de start van het evenementenseizoen een kalender opgeleverd, waarin we organisatoren én bewoners informeren over wanneer op welke locaties evenementen plaats zullen vinden. Hiermee hebben we onze gastvrijheid en transparantie als evenementenstad verbeterd. We zijn er echter nog niet.
In ons nieuwe evenementenbeleid definiëren we wat het betekent als we zeggen dat Tilburg een evenementenstad is en welke keuzes we daarbij maken. Dit geldt ook voor onze subsidieregeling voor evenementen en de benodigde uitvoeringscapaciteit, die momenteel nog onvoldoende aansluit bij de opgave om als Tilburg ook een bereikbare en (verkeers)veilige stad te zijn.

De Tilburgse Kermis is nog steeds de grootste kermis van de Benelux en een beeldbepalend evenement voor onze stad. Behoud van deze toppositie is echter geen vanzelfsprekendheid. Om toonaangevend te blijven is 'onderhoud' van de formule nodig. De uitgangspunten voor een betere en toekomstbestendige kermis hebben we vastgelegd in een visiedocument en voorzien van een businesscase voor de periode 2016-2020. De eerste contouren van de 'nieuwe' Tilburgse Kermis waren in 2016 zichtbaar. Het betrekken van de Spoorzone als kermislocatie en het nieuwe logo zijn positief ontvangen. Het maakt ons duidelijk dat de kermis zich in de goede richting ontwikkelt.

Evenementen en de Tilburgse Kermis
Evenementen zorgen voor levendigheid in de stad. Ze hebben economische spin off op onze verblijfsaccommodaties en aanwezige horeca. Tevens zijn er volop mogelijkheden om ons evenementenbeleid nog sterker te laten bijdragen aan het imago van Tilburg, waardoor mensen graag voor onze stad kiezen. Ook zien wij kansen om de bestaande relatie tussen cultuur, evenementen en onze stedelijke economie steviger te benutten.

De gevolgen van ons nieuwe evenementenbeleid zullen in 2017 zichtbaar worden in de stad. Organisatoren van evenementen gaan profijt hebben van de nieuwe 'één loket' dienstverlening waarmee zij één aanspreekpunt binnen de gemeente krijgen. Tegelijkertijd ligt er een belangrijke opgave om onze uitvoeringscapaciteit voor vergunningverlening, (verkeers)veiligheid, toezicht en handhaving tijdens evenementen in lijn met de genoemde ambities te brengen.

Aan het authentieke karakter en de locatie van de kermis in onze binnenstad verandert niets. Wel gaan we extra investeren in de totale beleving van de kermis. Dit is een meerjarig proces dat gestart is in 2016 en doorloopt tot en met 2020. Samen met kermisexploitanten, horecaondernemers en winkeliers gaan we in 2017 meer aandacht geven aan de aankleding van het kermisterrein en de rest van de stad. We gaan de programmering van (rand-)activiteiten beter verspreiden om zo nieuwe doelgroepen naar de kermis te trekken. Ook gaan we specifiek inzetten op het binnenhalen van de meest gewilde (nieuwe) kermisattracties. Centraal in de nieuwe visie voor de kermis staat kwaliteit boven kwantiteit en beleving boven bezoekersaantallen. In samenwerking met de stad gaan we een winterkermis organiseren, waarmee we de kermissfeer ook door het jaar heen meer laten zien.

Wat gaat het kosten

Hierin zijn verwerkt:

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Werkelijk
2015

Raming
2016

Raming
2017

Sectorstimulering

69

540

-

Ondernemerszaken

50

180

183

Ondernemersfondsen (detailhandelsfonds)

1.339

1.454

1.628

Vestigingsklimaat

85

100

101

Festiviteiten en evenementen (incl. oranjecomité)

559

547

556

Stadspromotie

-

20

-

Reclamebelasting

-

-

3

Totaal

2.102

2.841

2.471

Kengetallen

Werkelijk
2015

Raming
2016

Raming
2017

Bezoekers VVV

16.885

18.000

18.000

Bezoekers website VVV

-

-

108.000

Algemene Plaatselijke verordening

  • Aantal aanvragen APV

-

353

350

  • Aantal meldingen

-

209

210

  • Aantal Bibob toetsen

-

40

40

Waarstaatjegemeente.nl

Indicatoren:

2012

2013

2014

2015

Functiemenging 5)

54,9%

54,4%

53,5%

53,2%

Bruto Gemeentelijke Product 6)

-

113

-

-

Aantal vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inwoners, 15 t/m 64 jr.)

105,1

109,9

112,2

114,3

5) Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
6) Bruto Gemeentelijk Product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. Daarmee is het BGP onderdeel van het Bruto Stedelijk Product (BSP). De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

Nr.

Risico's

Kans van optreden

Incidenteel
Structureel

Bedrag
(x € 1.000)

Klasse

Status

1.

TWM

Hoog

I

Onbekend

-

Gewijzigd

2.

Gate2 / Rotary Wing Training Center (RWTC)

Onbekend

I

Onbekend

-

Ongewijzigd

8.

Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM)

Midden

I

Onbekend

-

Ongewijzigd

9.

Verkoop Attero (mogelijke opbrengst escrow)

Onbekend

I

0 - 500
(positief risico)

3

Ongewijzigd

10.

Vrijval escrow Intergas

Onbekend

I

0 - 248
(positief risico)

3

Ongewijzigd

13.

Kermis

Hoog

S

800

3

Nieuw