Begroting 2017

Doelen

Doel: Omgevingswet

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Begin 2019 treedt de Omgevingswet in werking, een grote veranderopgave in het fysieke domein. De kwartiermakersfase implementatie Omgevingswet is halverwege 2016 omgezet in een programmafase. Het programmaplan (waarom-wat-hoe van de Omgevingswet) wordt opgesteld en de programmastructuur georganiseerd, waarna de projecten die samen het programma vormen, vanaf begin 2017 tot uitvoering worden gebracht.

In het programmaplan in ontwikkeling zijn de drie belangrijkste discussies benoemd (kerntakendiscussie, discussie over het duale stelsel en discussie over type omgevingsplanregels) die volgtijdelijk de organisatie klaarstomen voor de Omgevingswet.
De programmaorganisatie zorgt voor uitvoering van de diverse projecten. In 2017 starten we de discussie over rol, taken en verantwoordelijkheden van de overheid in relatie tot de rol, taken en verantwoordelijkheid van de samenleving met als voorlopige werktitel 'De Andere Overheid'.

Doelen:

 • Vernieuwen en verduurzamen van mobiliteit
 • Vergroten bereikbaarheid van werk en het centrum

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Nieuwe indicatoren Mobiliteitsplan Tilburg 2040 nog in ontwikkeling.

-

-

-

-

-

Doel: Mobiliteit

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Vernieuwen en verduurzamen van mobiliteit
Tilburg heeft in 2016 de visie & strategie van de nieuwe mobiliteitsaanpak vastgesteld. Een aanpak die bijdraagt aan de ambitie om de mobiliteit slimmer, schoner en veiliger te maken. De komende jaren moet de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van Tilburg verbeteren door de luchtkwaliteit te vergroten en geluidhinder en verkeersdrukte te verminderen. Kern van de aanpak is het centraal stellen van de gebruiker, het investeren in samenwerking, gedrag, technologie en infrastructuur en het inrichten van proeftuinen op het gebied van mobiliteit. Vooruitlopend op het nieuwe Mobiliteitsbeleid Tilburg 2040, zijn we aan de slag met 30 quick wins. Naar verwachting stelt de raad het mobiliteitsplan in november vast.

Uitwerken van de mobiliteitsaanpak in een uitvoeringsprogramma, ter vaststelling door de raad begin 2017. De quick win middelen zetten we in op maatregelen op het gebied van samenwerking, gedrag en technologie en op nieuwe uitwerkingen vanuit de mobiliteitsaanpak.

Vergroten bereikbaarheid van werk en het centrum
Het tracé van de snelfietsroute Tilburg‐Waalwijk (Hart van Brabantroute) is vastgesteld en uitgewerkt tot
een schetsontwerp met kostenraming. De verkenning van de snelfietsroute naar Breda is gestart.

Voor de verbreding van de A58, wegvak Tilburg‐Breda loopt een nader onderzoek/marktuitvraag voor de
'slimste oplossing' als uitwerking van het Bidbook "Bereikbaarheid Zuid‐Nederland; samen, slim, robuust". Het wegvak moet de mogelijkheid gaan bieden om in de praktijk nieuwe innovatieve technieken/prototypes (living lab) te testen op het gebied van Connective Intelligent Traffic Solutions (C‐ITS) als alternatief voor asfaltuitbreiding. Tilburg is ambtelijk trekker van deze opgave. Een eerste rapportage van de preverkenning is in de Programmaraad in september 2016 besproken. Er is besloten tot een verdere verdieping. We kijken in afstemming met Rijkswaterstaat of activiteiten te verbinden zijn met InnovA58. Er vindt (via InnovA58) een verdiepingsslag plaats op een aantal kansrijke initiatieven.

Wilhelminakanaal
In 2015 en 2016 is, na grote tegenvallers als gevolg van de geohydrologieproblematiek, met provincie en Rijkswaterstaat gewerkt aan een uitvoerbaar en financieel haalbaar alternatief voor de verruiming van het Wilhelminakanaal tot Kraaiven (fase 1). In samenwerking met de provincie is ook de financiële dekking van de verruiming van het kanaal tot aan Loven (fase 1,5) gerealiseerd. Hiervoor is een Europese subsidieaanvraag (CEF/TENT-T) in voorbereiding.

Spoorvervoer
De ambities met betrekking tot het spoorvervoer, knooppunten en HOV zijn door de Brabantse partners vastgelegd in een gezamenlijke Ontwikkelagenda met een uitvoeringsprogramma.
Hierin zijn ook de ambities van het Rijksprogramma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) verankerd, met onder meer extra sprinter- en intercityverbindingen met Breda en Eindhoven. Aanleg van o.a. een 4e perronspoor in Tilburg en voldoende spoorcapaciteit tussen Tilburg en Breda (door herroutering van het doorgaand goederenvervoer) zijn hiervoor een voorwaarde.
Er is een samenwerking met Brabantse, maar ook Zuidhollandse en Limburgse partners opgezet (Robuuste Brabantroute) om Rijksfinanciering voor de ambities op het gebied van spoor en verminderen van de overlast als gevolg van het spoorvervoer (externe veiligheid, barrièrewerking, geluid en trillingen) te realiseren.
De potentie van een station in Berkel-Enschot blijkt, ook met aanvullende maatregelen, op afzienbare termijn niet voldoende, voor een haalbare businesscase voor NS en rijksfinanciering.

De uitrol van de snelfietsroutes krijgt in 2017 verder vorm. We werken de ontwerpen verder uit en uitvoering van de eerste delen van de route vindt plaats. We voeren nader onderzoek uit naar een drietal nog resterende knelpunten. Besluitvorming daarover geeft richting aan de verdere uitwerking van deze punten. Inmiddels zijn we aangesloten bij het Europees Interreg VB project CHIPS. Binnen CHIPS werken partijen aan criteria , herkenbaarheid en leesbaarheid van snelfietsroutes en het testen van innovaties.
Het tracé van de snelfietsroute Tilburg-Breda stellen we vast en werken we uit naar schetsontwerpen met een kostenraming.

Het onderzoek naar de slimste oplossing krijgt in 2017 een vervolg. Samen met marktpartijen werken we initiatieven uit naar toe te passen innovaties en oplossingsrichtingen. Hierbij moet duidelijk worden hoe private betrokkenheid kan leiden tot oplossing van de problematiek van de A58 binnen de kaders die daarvoor zijn gesteld door de Tweede Kamer.

Wilhelminakanaal
In 2017 vinden de voorbereidingen plaats van de aanvullende werkzaamheden van fase 1, waaronder het vervangen van sluis II. De uitvoering van de maatregelen ten behoeve van fase 1,5 zal starten.

Spoorvervoer
De projecten uit het uitvoeringsprogramma van de Ontwikkelagenda worden uitgevoerd.
In samenwerking met Prorail wordt een plan van aanpak opgesteld voor een snelle aanleg van een 4e perronspoor met fietsenstalling eronder.
De samenwerking binnen de Robuuste Brabantroute benutten we om voldoende aandacht en financiering te realiseren voor ambities en knelpunten op het gebied van spoor.
Met behulp van aanvullende middelen kan intensiever gewerkt worden aan de veiligheid op en om het spoor.
Station Berkel-Enschot blijft, via de Ontwikkelagenda en overleg met NS, op de lobbyagenda.

Doel: Bouwen en in stand houden van voldoende gedifferentieerde woningen en woonmilieus (aantrekkelijkheid en zelfredzaamheid).

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Aantal nieuwe woningen

850

464

2.081

890

862

Doel: Zorgdragen voor voldoende voorraad betaalbare huurwoningen (betaalbaarheid).

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Betaalbare woningvoorraad:

 • Onder aftoppingsgrens *)

25.568
(in 2020)

23.250

23.128

23.128

25.096

 • Onder liberalisatiegrens

30.122
(in 2020)

29.072

30.538

29.591

28.880

Uitbreiding voorraad onder aftoppingsgrens

800 nieuw
(in 2020)
300 uitbreiding 2017

-

-

-

-

-

-

-

-

Uitbreiding aanbod middeldure huurwoningen

stimuleren marktpartijen

-

-

-

-

*) Hierbij inbegrepen zijn de extra ambities van 800 woningen in prijs te verlagen en uitbreiding met 800 woningen met prijspeil onder aftoppingsgrenzen.

Doel: Energetisch verbeteren van bestaande sociale- en particuliere woningvoorraad (duurzaamheid).

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Aantal energetisch te verbeteren particuliere woningen

350

-

-

100

115

Alle sociale huurwoningen met E, F of G energie-index (maximaal 4.900) energetisch verbeteren naar minimaal index C voor 2025.

-

-

-

-

Deelnemers NOM (Nul op de meter) Koop

10

-

-

-

0

Verduurzamen aantal huurwoningen naar NOM

50

-

-

-

-

Doel: Bouwen en in stand houden van voldoende gedifferentieerde woningen en woonmilieus (aantrekkelijkheid en zelfredzaamheid).

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Conform de Woonvisie (2015) werken we aan de doelstelling om voldoende woningen te (laten) bouwen in de gewenste woonmilieus en (leefstijl gerelateerde) 'woonwerelden' om in de nog groeiende woningbehoefte te kunnen voorzien. Maatgevend hiervoor zijn aantallen die in Regio Hart-van-Brabant zijn afgesproken en jaarlijks worden geactualiseerd. Op grond hiervan is de opgave om meerjarig circa 850 woningen per jaar te realiseren. Medio 2016 zijn ruim 700 nieuwe woningen in aanbouw.
Voorsorterend op de vergrijzing en daarmee zelfredzaamheid accommoderend, is (voldoende) 'geschikt wonen' nodig; dit vergt blijvende aandacht.

Bouw van 850 woningen, e.e.a. afgestemd op de bouwopgave in regionale context. Actualiseren van de woningbehoefte in regionaal verband (Regionaal Woningbehoefte-onderzoek Hart van Brabant).
Lokaal monitoren we de bouwproductie en zetten we deze af tegen de geformuleerde ambities in de Woonvisie en de Omgevingsvisie Tilburg 2040.

Zorgdragen voor voldoende voorraad betaalbare huurwoningen (betaalbaarheid)
In 2015 zijn in het Convenant Wonen 2015-2020 afspraken gemaakt met de Tilburgse woningcorporaties over de omvang van de betaalbare sociale huurwoningvoorraad per eind 2019. Er is een extra ambitie overeengekomen betreffende de uitbreiding van de voorraad met 1.600 woningen; 800 via nieuwbouw/toevoeging, 800 anderszins door o.a. verlagen of aftoppen van de huren.
In 2016 is het onderzoek naar de omvang van de benodigde voorraad geactualiseerd (Woningmarktonderzoek Tilburg, Rigo). Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van de behoefte aan sociale huurwoningen goed aansluit bij de ambities uit het Convenant Wonen. Bijstelling van de ambities is dus niet nodig. Om de komende jaren 800 extra nieuwbouwwoningen in de betaalbare huursector te realiseren (afspraak Convenant Wonen), werken we met een potentieel van ca. 1.000 woningen dat gemeente en corporaties nu op haalbaarheid (ruimtelijk, financieel
en procedureel) onderzoeken. De gemeente heeft hiervoor de corporaties locaties aangeboden en de corporaties hebben binnen hun eigen lopende plannen de mogelijkheden verkend. Daarnaast kijken we actief naar het introduceren of het verhogen van het aandeel betaalbaar wonen in particuliere ontwikkelingen. Om te komen tot acceptabele grondkosten faciliteren we de ontwikkelingen ‐ daar waar noodzakelijk ‐ door een bijdrage uit de Reserve Herstructurering toe te kennen (eerder is daar al een budget van € 4 mln. voor de jaren 2016 en 2017 voor gereserveerd).

Ter verbetering van de huisvestingmogelijkheden van de secundaire doelgroep en lage middeninkomens streven we naar uitbreiding van de woningvoorraad in het middeldure huursegment. In 2016 is vooral ingezet om de markt te activeren dit segment in te vullen. We hebben overeenkomsten met drie beleggers. Middeldure huur is inmiddels onderdeel van meerdere woningbouwplannen.

Indien het onderzoek naar de benodigde omvang van de sociale voorraad hier aanleiding toe geeft, passen we de afspraken met de corporaties daarop aan dan wel vullen we deze aan.

Van de totale opgave van 800 woningen streven we er naar ruim 300 woningen in 2017 te realiseren. Een en ander is vooral afhankelijk van het succesvol doorlopen van bestemmingsplanprocedures en de afgifte van omgevingsvergunningen. We proberen het totaal potentieel te verhogen door daar waar mogelijk sociaal programma op nieuwe locaties te introduceren.
(zie voor concrete activiteiten 2017 Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie doel: woningbouwontwikkelingen).

Om tot verdere uitbreiding van het aanbod middeldure huurwoningen te komen, onderzoeken we of en welke stimulerende maatregelen en activiteiten genomen kunnen worden. We continueren de inzet om meer middeldure huur in de woningbouwprogramma's te krijgen.
(zie voor concrete activiteiten Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie doel: woningbouwontwikkelingen).

Energetisch verbeteren van de bestaande sociale en particuliere woningvoorraad (duurzaamheid)
Sociale voorraad

Ambitie (Convenant Wonen) is om voor 2025 alle sociale huurwoningen met een E, F of G energie-index energetisch te verbeteren naar minimaal index C. Het gaat daarbij om maximaal 4.900 woningen. De ambitie zal geleidelijk worden verwezenlijkt. Tot nu toe zijn er circa 250 woningen aangepakt.
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van een aantal huurwoningen naar NOM (Nul op de Meter), een 40-tal tot eind 2016. Tot nu zijn er 24 huurwoningen naar NOM gerenoveerd. De verwachting is dat het aantal van 40 in 2016 niet gehaald wordt, aangezien Tiwos een project heeft doorgeschoven naar 2017.

Particuliere voorraad
In februari 2016 is de nieuwe energiereductie aanpak Samen geeft Energie 2.0 vastgesteld. Een groot aantal acties zijn inmiddels in gang gezet, waaronder:

 1. Invoering isolatiesubsidieregeling voor particuliere koopwoningen.
 2. Het aanbieden van adviesgesprekken aan de keukentafel op het gebied van energie.
 3. Het begeleiden van particuliere woningeigenaren die een Nul-op-de-Meter woning willen realiseren.

Eind 2016 start een stadsbrede bewustwordingscampagne en starten wijkacties.

Sociale voorraad
De Tilburgse woningcorporaties verbeteren in 2017 circa 450 woningen naar minimaal index C. De gemeente stimuleert dit met een subsidieregeling waarbij per indexstap een bedrag verleend wordt.

Voor 2017 zijn 150 huurwoningen voorzien om naar NOM gebracht te worden. De gemeente stimuleert dit met een subsidieregeling waarbij een bedrag verleend wordt voor het realiseren van de NOM prestatie. Daarnaast ondersteunt de gemeente deze NOM renovaties vanuit het gemeentelijk proces (bestemmingsplan, welstand, etc.)

Particuliere voorraad
We geven een vervolg aan de stadsbrede bewustwordingscampagne en de wijkacties. Het streven is om een informatiecentrum op het gebied van energiereductie te openen.
Tevens zullen lopende initiatieven en burgerinitiatieven verder worden uitgedragen en ondersteund, zodat de doelstelling om 3.000 koopwoningen te verduurzamen ook gehaald kan worden.

Doel: Verbeteren en versterken van groen om de stad
Dit levert een bijdrage aan een leefbare en duurzame woonomgeving en aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat ten behoeve van de economische bedrijvigheid in onze stad. Vergroten van de soortenrijkdom (in en ) om Tilburg.

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Aantal gerealiseerde projecten uit het programma Vorstelijk Landschap

-

-

-

1/3 van het programma gerealiseerd

Doel: Groen om de stad

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Verbeteren en versterken van groen om de stad
We werken aan de ontwikkeling van drie stadsregionale parken en twee Ecologische verbindingszones aan de oost- en westzijde van de stad. Samen met de B5 steden is een bod ingediend bij het GOB om het Natuurnetwerk Brabant te versterken. De Tilburgse bijdrage aan het bod bestaat uit het realiseren van een natuurgebied met waterpark in Stadsregionaal Park Noord, het versterken van natuurwaarden in Stadsbos013 en het ontwikkelen van ecologische verbindingszones met Waterschap Brabantse Delta. Daarnaast nemen we ontwikkeling van stedelijke natuur als meekoppelkans op in de spoorzone, met name op het Van Gend en Loos-terrein en in het te ontwikkelen Werklandschap Wijkevoort. Het gaat in totaal om 136 hectare nieuwe natuur en 12 km aan evz's.

De ontwikkeling van het stadsregionaal park Moerenburg - Koningshoeven loopt voorspoedig. Het programma is bekend en nagenoeg alle projecten zijn door verschillende partners opgestart. Naast de eerder gerealiseerde projecten als de kaasmakerij, imkerij en de bezinningstuin met kunstwerk van Marc Mulders zijn compensatie percelen aangekocht voor ruil met de Abdij t.b.v. realiseren fietspad/ sportlane en natuurontwikkeling. Samen met drie lokale boeren wordt 8 ha. natuur gerealiseerd.
De ontwikkeling van het stadsregionaal park Stadsbos013 is gestart. Het project kent een operationele lijn (initiatief gemeente) en is geprogrammeerd in het MJP. De amfibieën corridor is gereed. De aanleg van de ecologisch verbindingen aan de westzijde zijn in voorbereiding. Daarnaast hebben we de experimentele lijn waar externe expeditieleiders helpen om projecten uit 'de stad' vorm te geven. De nieuwe website/ twitter helpen om de stad te bereiken/betrekken en zo de ontwikkeling verder vorm te geven. Verschillende relatief kleine projecten zijn klaar zoals een eetbaar bos in Klein Tilburg. Andere projecten zijn in voorbereiding zoals een mountainbike route en een mini-camping. Verder zijn we in gesprek met alle belanghebbenden om de toegankelijkheid te vergroten door het aanleggen van een nieuwe brug over de Oude Ley.
Stadsregionaal park Noord is van start. Belangrijke regionale partners hebben het zogenaamde manifest 'park Pauwels' ondertekend. Hierin zijn op hoofdlijnen onze gezamenlijke ambities weergegeven.
Voor de ecologische verbindingen (om de stad) zijn de ontbrekende schakels gedefinieerd. Deze projecten zijn geprogrammeerd en we zijn met de andere stakeholders Waterschap de Brabantse Delta en het Groen Ontwikkelfonds Brabant in gesprek over financiën, planning en nadere projectdefinitie. Projecten als de Reeshofweide, de Steenfabriek en landgoed De Leijkant zijn in de afrondende fase.

Aanleg sportlane en realisatie van ontbrekende fietsverbindingen.

Een definitieve governancestructuur voor Stadbos013 is operationeel. We helpen initiatieven te realiseren/faciliteren om de kwaliteit van het Stadsbos te vergroten (biodiversiteit, toegankelijkheid, waarde versterken).

Park Pauwels: ontwikkelen masterplan en uitvoeringagenda door en met alle partners.

We realiseren de belangrijkste ontbrekende schakels in de beide Ecologische verbindingszones. Hierover maken we in regionaal verband nadere afspraken.

Doel: Het doorontwikkelen van een duurzaam, betaalbaar, robuust en klimaatbestendig watersysteem waarbij:

 • Schade door wateroverlast wordt tegengegaan;
 • (Ontwerp-)combinaties van water en groen in de straat worden toegepast, zodat water zichtbaar wordt (beleving).

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Aantal km vervangen / aangelegd riool

-

3.135

2.214

5.400

5.450

Implementatie van het vGRP

Geheel programma (alle acties t.b.v. realisatie uitgezet)

-

-

-

-

Doel: Water

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Het vGRP 2016-2019 is in november 2015 door de raad vastgesteld. Aanpak van wateroverlast heeft de hoogste prioriteit, waarbij het uitgangspunt is dat schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Afgekoppeld regenwater wordt, middels waterparken, slim ingezet binnen de ontwikkeling van de stadsregionale parken. In de stad wordt regenwater gecombineerd met groen om de beleving van water en groen te vergroten en opwarming van de stad te voorkomen. De rioolheffing wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de uitvoeringsmaatregelen uit het vGRP.

We zetten in op de volgende onderdelen:

 1. Aanpak wateroverlast:
 1. Onderzoek naar effecten/maatregelen tegen extreme neerslag (stedelijke wateropgave)
 2. Projecten:
 • Verdiplein/Vivaldistraat, met uiteindelijk in 2017 koppeling met IJpelaarvijver (uitvoeringsfase)
 • Kapelstraat (uitvoeringsfase)
 • Albionstraat (definitiefase)
 • Lijnsheike, Schans en Leharstraat (initiatief-/definitiefase)
 1. Alle acties t.b.v. realisering en volledige implementatie van het vGRP zijn uitgezet. Op basis van de voortgang in 2016 bepalen we welke acties nodig zijn in 2017.
 2. We zetten in op beheer op orde van de siervijvers.
 3. Verdere invulling geven aan ruimtelijke adaptatie in Tilburg, op basis van het door het college vastgestelde Plan van aanpak Klimaatadaptatie (januari 2016). (zie Duurzaamheid, milieu en afval)

Doel: Cultuurhistorie en archeologie

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Monumentenzorg streeft naar instandhouding, leesbaarheid (het 'aflezen van de geschiedenis van de stad') en inspiratie o.m. onder het motto 'behoud door ontwikkeling'.
Erfgoed speelt nadrukkelijk mee in de ruimtelijke kwaliteit; in diverse projecten is en wordt dat ingebracht.
In 2016 stellen we o.a. een werkplan ruimtelijk cultureel erfgoed vast. Er zijn vijf wederopbouwmonumenten aangewezen als gemeentelijk monument, het restauratieproject Koningsoord is gereed, overleg met erfgoedorganisaties over cultuurhistorisch waardevolle bebouwing is gestart en alle monumenten staan op een digitale kaart.

In samenwerking met externe organisaties maken we een selectie van cultuurhistorisch waardevolle objecten die een bijzondere bijdrage leveren aan het verhaal van de stad. De Subsidieregeling en Monumentenverordening stellen we, anticiperend op de invoering van de Omgevingswet, op.

Archeologie
We zijn gestart met de voorbereiding van een nieuw beleidsplan archeologie.
Met het oog op kennismanagement in de archeologie en op termijn nieuw te vervaardigen beleidskaarten voor Tilburg (o.a. in het kader van de invoering van de Omgevingswet) is gewerkt aan een database van alle beschikbare gegevens en vondsten in Tilburg.
In 2016 zijn tal van opgravingen uitgevoerd waarbij ook publieksactiviteiten zijn ontwikkeld.

Archeologie
Afronden van de evaluatie en vaststellen van een nieuw beleidsplan archeologie.
We stellen een werkplan communicatie archeologie vast met o.m. een voorstel voor de presentatie van het verhaal van Tilburg in de regio Tilburg aan de hand van bestaande archeologische, bouwhistorische monumenten en bijzondere landschappen.

Wat gaat het kosten

Hierin zijn verwerkt:

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Fietsforum gehele stad

16

21

21

Mensgerichte maatregelen

58

61

62

Beleid verkeer & vervoer

88

115

-

Openbaar vervoer

-

2

2

Wonen subsidies

32

32

32

Verduurzaming woningbouw

92

450

100

Welstand

82

82

84

Reserve volkshuisvesting

75

275

51

Reserve herstructurering erfpacht

740

668

339

Kapvergunningen

-

1

-

Totaal

1.183

1.707

691

De nieuwe investeringen in deze Programmabegroting kunnen leiden tot nieuwe subsidietoekenningen. Deze zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Waarstaatjegemeente.nl

Indicatoren:

2012

2013

2014

2015

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

-

11%

12%

-

Ziekenhuisopname na vervoersongevallen met een fietser

-

8%

9%

-

Gemiddelde WOZ-waarde
(in duizenden euro's)

207

200

187

180
(2016: 182)

Aantal nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

3,8

21

-

-

Demografische druk 1)

44,3%

44,9%

44,9%

45,4%
(2016: 45,6%)

) Het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder, in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Nr.

Risico's

Kans van optreden

Incidenteel
Structureel

Bedrag
(x € 1.000)

Klasse

Status

5.

Achtervangfuncties WSW en WEW

Laag

I

Onbekend

2

Gewijzigd

6.

Ruimte voor Ruimte regeling

Midden

I

1.366

2

Ongewijzigd

11.

Verruiming Wilhelminakanaal

Onbekend

I

Onbekend

-

Gewijzigd