Begroting 2017

Doelen

Een groot aantal projecten in het fysieke domein levert een belangrijke bijdrage aan de stedelijke ontwikkeling. Grote projecten zoals de Spoorzone, maar ook ontwikkelingen in de retail, woningbouw en de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen geven invulling aan een toekomstbestendige ontwikkeling van de stad en de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout waar het goed wonen, werken en leven is.

Doel: Binnenstad 21e eeuw

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Visie op de Binnenstad van de 21e eeuw
In 2016 zijn we gestart met het opstellen van een economisch-ruimtelijke visie. De economisch-ruimtelijke visie moet antwoord geven op de vraag waar we als Tilburg op in moeten zetten om een impuls te kunnen geven aan het verblijfsklimaat in de binnenstad. Het creëren van hoogwaardige routes en verbindingen tussen het centrum en de rest van de (binnen-)stad maakt onderdeel uit van de binnenstadsvisie. Hierbij denken we onder meer aan de verbinding met het Koningsplein en de Piushaven, het stadspark Oude Dijk, het Veemarktkwartier en de verbinding tussen de huidige binnenstad met de Spoorzone. De ambities en bouwstenen voor de binnenstad zijn geformuleerd, mede op basis van gesprekken met stakeholders in de stad en experts op het gebied van centrumstedelijke ontwikkeling. Op basis hiervan is eind 2016 een conceptversie van de visie beschikbaar. Deze bespreken we naar verwachting eind 2016 in diverse gesprekken met de stad.

Visie op de Binnenstad van de 21e eeuw
De ontwikkeling van de Binnenstad van de 21e eeuw zien we als een belangrijke voedingsbodem om talent, (creatieve) ondernemers, zakelijke dienstverleners en kenniswerkers aan Tilburg te binden en bezoekers te verleiden langer te verblijven (en daarmee meer te besteden). Het betekent niet alleen toegevoegde waarde voor de stad, maar geeft Tilburg ook een sterkere positie in regionaal en bovenregionaal verband. Hoogwaardige routes en verbindingen dragen bij aan de versterking van de binnenstad.

Op basis van de stadsgesprekken die eind 2016/begin 2017 plaatsvinden op basis van de conceptvisie, maken we de economisch-ruimtelijke visie begin 2017 definitief. Ook stellen we een uitvoeringskader op voor de korte en langere termijn. Uit dit uitvoeringskader zal onder andere blijken op welke verbindingen we als eerste in moeten zetten en bepalen we het kwaliteitsniveau van de verbindingen. Medio 2017 volgt het bestuurlijk besluitvormingsproces waarin de raad de economisch-ruimtelijke visie vaststelt.

Kernwinkelgebied
De samenwerking met ontwikkelaar Wereldhave en andere vastgoedeigenaren in het gebied maken dat een belangrijk deel van het Kernwinkelgebied de komende jaren op de schop gaat. De eerste resultaten zijn in 2016 zichtbaar geworden met de sloop van SK3, het vaststellen van het stedenbouwkundigplan voor de contour van SK1 en de winkelplint, het opstellen van het concept stedenbouwkundigplan voor de nieuwe verbinding Pieter Vreedeplein – Emmapassage en de komst van Hudons’ Bay op de voormalige V&D locatie.

Kernwinkelgebied
Voor het kernwinkelgebied en voor de verbouwing van SK1 worden uitvoeringskredieten aangevraagd. Voor de nieuwe verbinding tussen Pieter Vreedeplein en de Emmapassage en het woonprogramma worden de bestemmingsplanprocedures doorlopen. Hudson’s Bay wordt verbouwd en gaat in september 2017 zijn deuren openen. Het voormalige SK3 wordt herbouwd als vestiging van Primark die naar verwachting begin 2018 open gaat. Voor SK1 en de winkelplint worden de vergunningen verleend en starten de eerste verbouwingswerkzaamheden. Met onderscheidende retailformules en horecaconcepten en de juiste ruimtelijke ingrepen wordt de Tilburgse binnenstad aantrekkelijker. Dit moet leiden tot meer bezoekers en meer bestedingen.
Met een actief participatietraject werken we het ontwerp van de herinrichting van de openbare ruimte met veel groenelementen uit en stellen we dit vast.

Spoorzone
In 2016 is de ontsluiting verbeterd door de openstelling van de beide passages onder het spoor. Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door gemeente en provincie voor de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone. Voor de herbestemming en renovatie van de LocHal, alsook voor gebouw 88 (Huis voor Ondernemerschap en Innovatie), loopt een aanbesteding en zal de gunning voor beide panden voor einde 2016 plaatsvinden. De verbonden partij Stichting Midpoint Brabant is één van de beoogde toekomstige huurders van gebouw 88. De ambities voor een Tilburgs mediacluster hebben meer vorm gekregen, intentieverklaringen zijn getekend en betrokken partijen bereiden hun besluitvorming voor. De initiatiefnemers willen met het cluster synergie creëren op het gebied van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Voor Tilburg kan het cluster een nieuwe economische impuls betekenen in een moderne en groeiende sector. Planvorming voor de westflank van het Burg. Stekelenburgplein (woongebouw en Plan T) vordert gestaag. We verrichten parkeeronderzoeken om tot een goede oplossing te komen van toekomstig parkeren.

Spoorzone
Bij de verdere gebiedsontwikkeling van de Spoorzone wordt uitgegaan van behoud van de cultuurhistorische identiteit van het gebied. Daarom komt er een nieuwe programmatische visie voor het werkplaatsgebied. Deze visie sluit aan op de visie van de Binnenstad van de 21e eeuw. Het behoud van de onderscheidende kwaliteit van de Werkplaats vraagt om een minder intensief nieuwbouwprogramma. Dit stemmen we af met BV Ontwikkelmaatschappij De: Werkplaats waarmee de gemeente in een PPS samenwerkt.
De renovatie van de LocHal en gebouw 88 zal plaatsvinden in 2017. Dat geldt ook voor de Polygonale loods. Voor het mediacluster zullen plannen voor realisatie verder concreet worden gemaakt. Het definitief ontwerp Stationsplein Zuid komt gereed, de uitvoering zal starten in december 2017. Realisatie van Plan T (voorheen TTC) zal naar verwachting in 2017 starten.
Veel authentieke werklocaties, de aanwezigheid van andere start- en scale ups en de nabijheid van het NS-station maken van de Spoorzone een gewild gebied voor veel (startende) ondernemers. Het faciliteren van deze bedrijven is van groot belang, omdat zij een steeds groter aandeel in de Tilburgse economie vertegenwoordigen.

Magazijnkwartier
In 2016 is definitief duidelijk geworden dat de met Van de Ven overeengekomen ontwikkeling binnen het Magazijnkwartier niet zal worden gecombineerd met de ontwikkeling van de hoek van de Spoorlaan. Daarmee konden we de planontwikkeling weer verder oppakken conform overeenkomst.

Magazijnkwartier
In 2017 start naar verwachting de bouw aan de westzijde van de Magazijnstraat (incl. treffen tijdelijke verkeersmaatregelen). Medio 2018 is naar verwachting de oplevering van de nieuwbouw en kunnen we het openbaar gebied afwerken.

Veemarktkwartier
In 2016 is vertraging ontstaan in de ontwikkeling van de westflank vanwege de complexe geluidsituatie en in dat kader benodigde aanvullende onderzoeken. Voor één van de beoogde gebouwen overwegen we om die reden het woonprogramma om te zetten naar een Hotelfunctie.

Veemarktkwartier
We ronden de bestemmingsplanprocedure voor de Westflank in 2017 af. Een en ander is wel afhankelijk van (afhandeling van) zienswijze/bezwaren, waarna de bouw van 2 (woon-)gebouwen kan starten. Inrichting openbare ruimte volgt pas na 2017.

Piushaven
De gebiedsontwikkeling Piushaven is in 2016 volledig “op stoom” gekomen. Op veel locaties zijn bouwactiviteiten en er is voor deellocaties overeenstemming bereikt om ontwikkelingen in gang te kunnen zetten. Daarnaast leeft de Piushaven dankzij vele activiteiten die plaatsvinden.

Piushaven
In 2017 leveren we het volgende op: Stadskade (BPD); Restaurant op Middenpier (Orion); Aan de Waterkant Blok C (Triborgh); Twentestraat Zuid en hoek Twentestraat/Veluwestraat (Tiwos) en laatste fase AaBé fabriek (Rialto). In de openbare ruimte laten we delen van het zuidelijk havenpark aanleggen, inclusief steigers en trappen in de havenkom. Na ondertekening van de realisatieovereenkomst start de wijzigingsprocedure voor Galjoenstraat Noord en voor De Koopvaardij. We verkennen de ontwikkeling van een deel van de Betuwestraat gericht op realisatie van betaalbaar wonen.

Koningsplein
We benutten het najaar 2016 voor analyse (ruimtelijke positionering t.o.v. de omgeving en in relatie met Routes en verbindingen), verkenning met vastgoedeigenaren en fysieke mogelijkheden parkeerdek en gebruik. De uitkomsten van de werkzaamheden zijn bepalend voor het (eventueel) formuleren van een projectopdracht.

Koningsplein
We geven uitwerking aan de geformuleerde opgaven, wensen en ambities.

Doel: Wijk- en buurtwinkelcentra

Stand van zaken

Activiteiten 2017

In het belang van behoud c.q. uitbreiding van het voorzieningenniveau in wijken en dorpen wordt gewerkt aan de upgrading dan wel uitbreiding van wijkwinkelcentra verspreid door de stad.

Op dit moment lopen de volgende projecten, welke verschillende stadia van ontwikkeling kennen, variërend van verkenning tot oplevering:

 • Heijhoef
 • Paletplein
 • Wagnerplein
 • Pater van den Elsenplein
 • Winkelcentrum Koningsoord

Doel: Bedrijventerreinen

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Wijkevoort en Zwaluwenbunders
Medio 2016 hebben de gemeenten in de Hart van Brabant-regio en de provincie in het Regionale Ruimtelijk Overleg (RRO) Hart van Brabant afspraken gemaakt over zorgvuldig ruimtegebruik bedrijventerreinen. Een langdurig proces is hiermee ten einde gekomen. Voor Tilburg geldt dat Zwaluwenbunders en Wijkevoort aangewezen zijn om de groei in vooral de logistiek (Zwaluwenbunders) en smart industry & smart logistics (Wijkevoort) te faciliteren. Concreet betekent dit dat we voor Wijkevoort een Masterplan maken van 80 ha. en voor de 1e fase van 30 ha. een concreet bestemmingsplan kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkeling is van groot belang voor de toekomstige werkgelegenheid in Tilburg en omstreken en aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
We ontwikkelen Zwaluwenbunders (27 ha.)en de 2e fase van Wijkevoort (50 ha.) vraaggericht; een nadere definitie hiervan is in het najaar van 2016 gereed.

Zwaluwenbunders verandert dus van bestemming; van (onder andere) PDV (perifere detailhandel) naar (grootschalige) logistiek. Op basis van een aangepast ontwerp (afgestemd op de aantoonbare behoefte) is het bestemmingsplan inhoudelijk opgesteld.

We hebben de eerste voorbereidingen getroffen voor het bestemmingsplan Wijkevoort. Natuuronderzoek heeft plaatsgevonden. Ook is er een scenariostudie gedaan: een verkenning naar de economisch-ruimtelijke principes voor de ontwikkeling van Wijkevoort. Deze principes passen goed bij onze ambities voor Smart Industry (zie ook bij 'Economie'). Deze principes vormen het uitgangspunt voor het op te stellen Masterplan, waar in 2016 al een start mee is gemaakt. De onderdelen "ruimte, programma en geld" wegen we in dit plan integraal af. Dit moet leiden tot een ontwikkelstrategie voor de lange termijn van de gehele locatie met voldoende waarborgen voor flexibiliteit.

De vraag naar kleinschalige kavels blijken we nog redelijk op te kunnen vangen op de bestaande bedrijfslocaties. Ook inspanningen in het kader van herstructurering van bestaande bedrijventerreinen leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

Wijkevoort en Zwaluwenbunders
De RRO-afspraken die we in 2016 met de provincie hebben gemaakt vormen voor onze regio en de gemeente Tilburg het uitgangspunt voor de activiteiten in 2017. Voor Wijkevoort ronden we het masterplan af en stellen voor de eerste 30 ha. het bestemmingsplan op.

Naar verwachting stelt de Raad in 2017 het bestemmingsplan Zwaluwenbunders vast. Onlangs is duidelijk geworden dat we een m.e.r.-procedure moeten doorlopen inclusief een passende beoordeling. We willen deze procedure parallel laten lopen aan de bestemmingsplanprocedure. Dit heeft invloed op de proceduretijd die daardoor gaat oplopen (een half jaar). De Raad stelt voor de m.e.r.-procedure de m.e.r.-richtlijnen vast. Op basis van concrete afspraken met kandidaat-kopers (duurzame investeerders en eindgebruikers) kunnen we na vaststelling van het bestemmingsplan starten met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein en de uitgifte van kavels.

We geven vorm aan vraaggerichte ontwikkeling voor de 2e fase Wijkevoort en Zwaluwenbunders. De uitdaging is en blijft hierbij om snel en adequaat te kunnen inspelen op vraag vanuit de markt naar beschikbare (grote) kavels. De provincie ondersteunt ons hierin, zodat we tijdig planologisch kunnen leveren waar de markt om vraagt.

Kanaalzone
Voor de Kanaalzone hebben we een toekomstperspectief ontwikkeld in afstemming met BORT en Vitaal Kanaalzone. We stellen het toekomstperspectief najaar 2016 vast.

Doel: Grootschalige gemengde ontwikkelingen

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Koningsoord
In 2016 zijn richtinggevende besluiten genomen over de totale gebiedsontwikkeling, met speciale aandacht voor het kloostercomplex, winkelcentrum en de gebiedsontsluiting. De (her)ontwikkeling van het kloostercomplex is gestart en met Heijmans is overeenstemming bereikt over de gebiedsontwikkeling op basis waarvan de planologische procedure is gestart.

Koningsoord
De herontwikkeling van het Kloostercomplex wordt midden 2017 afgerond, waarna ingebruikname van het maatschappelijke deel (Schalm en bibliotheek) kan plaatsvinden. Het bestemmingsplan Koningsoord bieden we half 2017 ter vaststelling aan de raad aan. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is (onder voorbehoud van beroep), kan de realisatie van projectonderdelen starten, o.a. het winkelcentrum (inclusief appartementen in koop- en sociaal segment) en de gebiedsontsluitingsweg, evenals gefaseerde woningbouw (vooral grondgebonden).

Stappegoor
Concessiegebied: In 2016 is er definitief duidelijkheid verkregen over de komst van een Supermarkt XL. De eerste woningen in deelgebied Willemsbuiten zijn opgeleverd en er is een start gemaakt met de bouw van woningen in Zuiderpark.
Onderwijscampus: Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de onderwijscampus is in 2016 vastgesteld en de bouw van het Vakcollege is gestart.

Stappegoor
Concessiegebied: In 2017 stelt de raad het bestemmingsplan voor 30 woningen aan de oostzijde van Willemsbuiten vast. Het kruispunt Stappegoorweg-Goossenslaan wordt gerealiseerd (ombouw van de huidige rotonde) en de realisatie van de Jumbo-foodmarkt start. Fasegewijs vordert de woningbouw van Willemsbuiten en Zuiderpark.
Onderwijscampus: Ingebruikname van de nieuwbouw van het Vakcollege is voorzien in 2017. Indien het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Fontys onherroepelijk is (afhankelijk van beroep), start de bouw van de uitbreiding en vindt inrichting van het omliggende openbare gebied plaats.

Kempenbaan West
De Leijhoeve is volledig in gebruik genomen, de ontsluitende infrastructuur opgeleverd en er is een start gemaakt met het bouwen van het Van der Valkhotel.

Kempenbaan West
In 2017 gaat de bouw van het Van der Valk Hotel Tilburg verder. Opening van het hotel zal naar verwachting eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden. De invulling van de overige nog braakliggende delen zal naar verwachting in de jaren na 2017 concreet worden.

Doel: Woningbouwontwikkelingen

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Grootschalige Herstructureringen
De grote herstructureringen naderen hun afronding. In 2016 zijn de laatste afspraken met de corporaties contractueel vastgelegd en is de uitvoering gestart. Daarbij is wel enige vertraging opgetreden tengevolge van aangepaste regelgeving rondom sociale woningbouw, hetgeen met name voor Stokhasselt tot gevolg heeft dat de rol van Wonen Breburg aldaar beperkt zal blijven.

Grootschalige Herstructureringen
Groeseind: Start bouw van de laatste 25 woningen. Direct na oplevering volgt het woonrijpmaken.
Rosmolen: Mogelijk levert Tiwos in het eerste kwartaal nog enkele woningen op waarop woonrijpmaken (excl. groenaanleg) voor dit deel volgt. WonenBreburg start in 2017 met de bouw van hun woningen met als streven om deze nog in 2017 op te leveren. Aansluitend (2018) volgt woonrijpmaken en groenaanleg.
Stokhasselt: De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Wonen Breburg leidt voor de locaties Aboe El Chayr en De Regenboog mogelijk tot verkoop ten behoeve van de ontwikkeling van koopwoningen.

CPO
Zowel binnen private ontwikkelingen, als binnen locaties die in eigendom zijn van de gemeente worden kavels uitgegeven ten behoeve van zelfbouw (PO). De verschillende plannen bevinden zich in verschillende ontwikkelstadia, op locaties verspreid door de stad en bieden verschillende typen kavels (vrij-liggend, geschakeld en CPO).

CPO, gemeentelijke locaties
De locatie Burgerijpad richt zich op een binnenstedelijk aanbod van kavels met veel vrijheid voor de koper om een eigen grondgebonden woning te realiseren. De locatie Mahlerstraat daarentegen richt zich op de levering van goedkope kavels waarbij meer standaardisatie van bouw de betaalbaarheid moet garanderen. Overige locaties die verspreid door de stad in ontwikkeling zijn dan wel komen, zijn de Scharwoudestraat Zuid (vrijwel afgerond), Scharwoudestraat Noord (ontwikkelfase), Somerenerf (in uitvoering), Thomas van Aquinostraat (in uitvoering), Witbrant Boszone (in uitvoering), Witbrant West, De Gaas (gaat in verkoop).
Naast voornoemde gemeentelijke PO-ontwikkelingen worden er ook binnen private plannen kavels uitgegeven. Het gaat o.a. om Oostkamer, Verbunt, Den Bogerd en Hoge Hoek.

Taskforce betaalbaar wonen
Voortvloeiend uit het convenant met de woningbouwcorporaties wordt een aantal plannen op gemeentelijke en particuliere locaties ontwikkeld.

Taskforce gemeentelijke locaties
Ten behoeve van de realisatie van extra woningen in het betaalbare segment wordt gewerkt aan de planvorming van de volgende projecten:

 • Hendrik van Tulderstraat, Kerkstraat B-E, Reeshof Knoop Campenhoef, Knoop Dongewijk, Reitse Hoevenstraat, Willibrordstraat B-E, Generaal Smutslaan;
 • Particuliere locaties.

Middeldure huur
Gesprekken over de realisatie van middeldure huur met zowel ontwikkelaars als beleggers hebben in 2016 (mede) geleid tot realisatie dan wel verkenningen daarnaar op meerdere locaties binnen zowel gemeentelijke als private exploitaties.

Middeldure huur
Ten behoeve van de realisatie van huurwoningen in het middeldure segment wordt gewerkt aan de planvorming en realisatie binnen de volgende projecten:

 • Distlerstraat
 • Clarissenhof (Spoorzone)
 • Magazijnkwartier
 • Vormenfabriek
 • Aan de waterkant Piushaven
 • Zuiderpark Stappegoor
 • Verbuntterrein (Noorderstreek)
 • Kazernehof 76
 • Telegraafstraat 31c
 • Lourdeskade

Overige woningbouwontwikkelingen
Verspreid door de stad wordt gewerkt aan een groot aantal woningbouwontwikkelingen met een gedifferentieerd programma (grondgebonden, gestapeld, goedkoop tot duur etc.). De projecten bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling en de rol van de gemeente verschilt van project tot project.

Overige woningbouwontwikkelingen
In Udenhout vindt planontwikkeling plaats voor woningbouw binnen de projecten Den Bogerd en Berkenhout. In Berkel-Enschot betreft het de projecten Hoge Hoek, Enschotsebaan en St. Ceciliaschool.
Binnen de stad Tilburg vinden woningbouwontwikkelingen plaats binnen de projecten Stadsrand Dalem Noord, Huize Mater M., Koolhoven, De Nobelstraat, HAVEP/Puijacker en Verbuntterrein (Noorderstreek). Kortom, een breed aanbod verspreid door de stad, waarbij de ontwikkelstadia heel verschillend zijn, van start verkenning tot vrijwel gereed.

Wat gaat het kosten

Hierin zijn verwerkt:

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Werkelijk
2015

Raming
2016

Raming
2017

Communicatie en marketing

3

-

-

Totaal

3

0

0

De nieuwe investeringen in deze Programmabegroting kunnen leiden tot nieuwe subsidietoekenningen. Deze zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Nr.

Risico's

Kans van optreden

Incidenteel
Structureel

Bedrag
(x € 1.000)

Klasse

Status

3.

Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen

Laag

S

1.000 - 2.500

2

Gewijzigd

4.

Planschade overeenkomsten: tegemoetkoming in schade

Midden

S

100 - 500

3

Ongewijzigd

7.

Specifieke risico's grondexploitaties

Midden

I

43.100

1

Gewijzigd

12.

Verhuurdersheffing huurwoningen

Midden

S

100 -300

3

Gewijzigd