Begroting 2017

Doelen

In het Cultuurplan Tilburg 2017-2020 zijn 6 nieuwe beleidsdoelstellingen (met 15 beleidsdoelen) voor cultuur geformuleerd:

  • Verbetering van de positionering en zichtbaarheid van het cultuuraanbod;
  • Bevordering van de verbindingen tussen cultuur en andere domeinen;
  • Bevordering van de kwaliteit en de deelname aan cultuureducatie;
  • Versterking van de cultuurparticipatie;
  • Bevordering van talentontwikkeling, onder meer door een budget voor experiment en vernieuwing;
  • Versterking van de pijlers van de culturele infrastructuur en van flexibiliteit en kleinschaligheid.

Uitwerking van deze doelstellingen leidt in 2017 tot het opstellen van passende indicatoren.

Doel: Verbetering van de positionering en zichtbaarheid van het cultuuraanbod

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Onderzoek naar de manier waarop de (internationale) zichtbaarheid van kunst en cultuur tot stand komt en naar een methode of instrument waarmee de zichtbaarheid bevorderd kan worden met quick wins in 2017. In afstemming met onder meer Marketing Tilburg, Tilburg University, hogescholen, culturele instellingen, het onderwijs, inwoners en het bedrijfsleven. Dit sluit aan op Beleidsdoel 1 van het Cultuurplan.

De B5 heeft de minister een bidbook cultuur aangeboden, met het aanbod om de stedelijke regio Brabant als proeftuin aan te merken in aanloop naar het cultuurplan 2021-2024.

Wij dragen bij aan het samenwerkingsverband BrabantStad en werken mee aan een gezamenlijke visie op de cultuurontwikkeling in Brabant vanaf 2021. Dit sluit aan op Beleidsdoel 15 van het Cultuurplan

Samen met o.a. erfgoedpartners, City Marketing, Erfgoed Brabant, Onderwijs en CiST bevorderen we de ontwikkeling van een erfgoedprogramma waardoor cultuurhistorie van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout zichtbaar en toegankelijk is. Dit sluit aan op Beleidsdoel 12 van het Cultuurplan.

Doel: Bevordering van de verbindingen tussen cultuur en andere domeinen

Stand van zaken

Activiteiten 2017

In de Impulsagenda Cultuur 2015-2016 is een makerspanel aangekondigd.

Inrichten periodiek cultuurpanel en makerspanel, met partners uit de stad zoals onderwijs, culturele sector en ondernemers. Dit sluit aan op Beleidsdoel 2 van het Cultuurplan.

Op basis van een evaluatie is besloten om de pilot met het Cultuurfonds Tilburg in 2016 te verlengen. De
methodiek van crowdfunding is nieuw en leidt nog niet tot de gewenste resultaten. Aanpassingen in de
werkwijze moeten leiden tot het ondersteunen en realiseren van meer Tilburgse cultuurprojecten.

Onderzoek naar marktpartijen die expertprogramma’s ontwikkeld hebben voor directe samenwerking van bedrijfsleven met culturele sector en omgekeerd. Dit sluit aan op Beleidsdoel 3 van het Cultuurplan.

De start van het stadslab Cupudo (Cultuur in Publieke Domein) in maart 2016 heeft geleid tot verschillende
(burger)voorstellen voor cultuur die de (be)leefbaarheid van Tilburg vergroten.

Op basis van de tussenevaluatie verlengen we de pilot 'Cupudo-stadslab' tot 1 januari 2018. We onderzoeken in deze pilot hoe we sámen met burgers en door middel van verrassende verbindingen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Tilburg kunnen verbeteren. Dit sluit aan op Beleidsdoel 4 van het Cultuurplan.

Doel: Bevordering van de kwaliteit en de deelname aan cultuureducatie

Stand van zaken

Activiteiten 2017

In afstemming met Factorium, Art-fact en CiST werken wij toe naar een verregaande samenwerking tussen genoemde organisaties op het terrein van cultuureducatie en cultuurdeelname in de vrije tijd. Dit sluit aan op Beleidsdoel 5 van het Cultuurplan.

Steeds meer scholen uit het primair en voortgezet onderwijs kiezen voor doorlopende leerlijnen middels het
programma Cultuureducatie met kwaliteit.

Wij continueren het programma Cultuureducatie met Kwaliteit met uitbreiding ervan naar het voortgezet onderwijs. Dit sluit aan op Beleidsdoel 6 van het Cultuurplan.

Doel: Versterking van de cultuurparticipatie

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Wij bevorderen grotere wijkbetrokkenheid bij cultuur (actief en passief) door middel van het Buurtcultuurfonds. Dit sluit aan op Beleidsdoel 7 van het Cultuurplan.

Wij zetten in op een verdere versterking van buurtcultuur via Art fact, Cupudo en de wijkraden Reeshof en Udenhout en opteren voor verlenging en verbreding van het Buurtcultuurfonds in samenwerking met het Prins Bernard Cultuur Fonds

Doel: Bevordering van talentontwikkeling, onder meer door een budget voor experiment en vernieuwing

Stand van zaken

Activiteiten 2017

In de Impulsagenda Cultuur 2015-2016 is voor het cultuurplan 2017-2020 een herijking van het subsidie-instrumentarium aangekondigd.

Wij richten een Makersfonds in om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en met name ook kleine initiatieven te kunnen ondersteunen. Dit sluit aan op Beleidsdoel 8 van het Cultuurplan.

Door ontwikkelingen in de wereld van het vastgoed dreigt het beschikbare aantal ateliers en oefenruimtes af te nemen.

We verrichten onderzoek naar het aantal beschikbare gemeentelijke oefen- en atelierruimtes om het huidige aanbod hiervan te kunnen handhaven en waar nodig te vergroten. Dit sluit aan op Beleidsdoel 9 van het Cultuurplan.

De NWE Vorst ontwikkelt zich, met onder meer Theaters Tilburg, DansBrabant, Incubate en Het Zuidelijk Toneel
als partners, tot het theater van de toekomst waar volop ruimte is voor het zoeken naar nieuwe vormen,
wegen en talentvolle makers.

We geven een impuls aan het productieklimaat van de professionele podiumkunsten met het oog op het convenant van NWE Vorst, Theaters Tilburg, Incubate, Het Zuidelijk Toneel en Dans Brabant. Dit sluit aan op Beleidsdoel 10 van het Cultuurplan.

Hall of Fame verbetert zijn marketing en productie, daarbij gesteund door 013 en Fontys ACI. De verbeteringen
moeten leiden tot een financieel sterkere Hall of Fame met een duurzame toekomst.

Doel: Versterking van de pijlers van de culturele infrastructuur en van flexibiliteit en kleinschaligheid

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Wij wijzen basisvoorzieningen aan als cruciale schakel in de keten van scheppen, produceren, presenteren en publieksafname op het gebied van kunst en cultuur. Dit sluit aan op de Subsidieparagraaf van het Cultuurplan.

De regeling Kunstenaarsinitiatieven 2013-2016 loopt af.

Wij actualiseren en verbreden de huidige regeling voor Kunstenaarsinitiatieven en realiseren flexibel budget voor makers in het Makersfonds. Dit sluit aan op Beleidsdoel 10 en de Subsidieparagraaf van het Cultuurplan.

Samen met o.a. Stg. Mommers en Stg. Kessels ontwikkelen wij een voorstel ter verbetering van depotvoorzieningen voor erfgoedcollecties van Tilburg. Dit sluit aan op Beleidsdoel 13 van het Cultuurplan.

De raad heeft ingestemd met de investering in de renovatie van de LocHal van € 30 mln. Samen met de
bibliotheek, BKKC, Kunstbalie en Seats2Meet werken we het Voorlopig Ontwerp (VO) uit tot een VO+, en
stellen we de aanbestedingsdocumentatie op.

Wij zetten de ontwikkeling voort van een nieuw bibliotheekconcept gekoppeld aan de verhuizing naar de Spoorzone. Dit sluit aan op Beleidsdoel 14 van het Cultuurplan.

In nauw overleg met stichting Mommerskwartier en inspelend op de plannen in het bidbook van het
TextielMuseum gaan we onderzoeken of we het Mommerscomplex inclusief de fabriek van Dröge kunnen
ontwikkelen voor bredere benutting voor en door de creatieve industrie. We willen dit benaderen vanuit de
kansen voor het gehele gebied, mede in relatie tot onze gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Wij maken een start met ontwikkelopties voor exploitatiemogelijkheden van het Drögepand in relatie tot kansen voor het grotere stedelijk gebied (Museumkwartier) waarin TextielMuseum (Mommers) en Dröge zijn gelegen. Dit sluit aan op Beleidsdoel 15 van het Cultuurplan.

Wat gaat het kosten

Hierin zijn verwerkt:

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Bibliotheekwerk en letteren

5.912

5.946

6.034

Amateurkunst en kunstzinnige vorming

2.523

2.543

2.589

Cultuureducatie

66

67

-

Cultuurbeleid algemeen

1.288

600

473

Culturele werkplaatsen

12

-

-

Kunstenaarsinitiatieven

359

361

368

Beeldende kunst

61

60

-

Podiumkunsten

8.068

6.179

6.292

Mondiale bewustwording/internationale samenwerking

36

18

-

Cultuurhistorie

20

30

50

Monumenten

314

193

61

Musea

5.098

5.141

5.235

Totaal

23.757

21.138

21.102

De nieuwe investeringen in deze Programmabegroting kunnen leiden tot nieuwe subsidietoekenningen. Deze zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Kengetallen

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Ingeschreven leners bibliotheek

40.566

42.000

40.000

Bezoekers bibliotheek

866.654

800.000

800.000

Digitale bezoekers bibliotheek

857.808

800.000

800.000

Bezoekers Natuurmuseum Brabant

67.614

50.000

50.000

Bezoekers Textielmuseum

58.777

60.000

60.000

Bezoekers Schouwburg, Concertzaal

120.292

118.500

118.5001)

Bezoekers NWE Vorst (culturele activiteiten)

23.406

18.210

20.0001)

Bezoekers 013

152.851*)

225.000

260.0001)

*) De aantallen 2015 zijn lager omdat de kleine zaal later gereed was dan verwacht.

Omdat de PvE's voor Bibliotheekwerk en Musea 2017-2020 nog niet zijn opgesteld, zijn de kengetallen in 2017 gecontinueerd, m.u.v. de ingeschreven leners (= leden) van de bibliotheek. De trend is (landelijk) dalende. Het is niet reëel om de hogere afspraak te handhaven.

N.B. In het licht van veranderende rol van de bibliotheek van de toekomst gaan we met Bibliotheek Midden-Brabant op zoek naar andere prestatie-indicatoren dan de huidige (leden, leners, bezoekers). Indicatoren die de maatschappelijke functionaliteit van de bibliotheek (in haar vernieuwde rol) beter uitdrukken. Het kan dus zo zijn dat de kengetallen van de bibliotheek zoals in bovenstaande tabel zijn opgenomen in de rapportage over 2017 niet meer terugkomen. Dan zal die wijziging overigens (en uiteraard) worden toegelicht.

  1. Aantallen zijn onder voorbehoud omdat begroting voor 2017 van nog niet definitief is.