Begroting 2017

Doelen

Doel: Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Beheer & exploitatie permanente gebouwen
De uitrol van DCF-WOZ huurprijssystematiek voor het maatschappelijke vastgoed is in voorbereiding. De inbedding van gebouwen op orde binnen de lijnorganisatie is voor een groot deel afgerond, de herziening in de standaard verdeellijst moet nog worden geëffectueerd en voor de laatste objecten moeten de fysieke maatregelen brandveiligheid nog aangebracht worden.

Beheer & exploitatie permanente gebouwen

 • Implementatie van DCF-WOZ huurprijssystematiek bij de binnensportaccommodaties;
 • Implementatie aangepaste standaardverdeellijst met aanpassingen in taken en verantwoordelijkheden tussen eigenaar en huurder.
 • Afronding fysieke maatregelen brandveiligheid als onderdeel project Gebouwen op orde

Duurzaamheid
De roadmap duurzame gebouwenexploitatie is opgesteld en aan de Raad voorgelegd. De in het duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) opgenomen duurzaamheidsmaatregelen zijn of worden uitgevoerd.

Duurzaamheid

 • Implementatie van de voorbereidingsfase van de roadmap duurzame gebouwenexploitatie;
 • Het plaatsen van zonnepanelen op 40 gemeentelijke gebouwen en invulling geven aan het toekomstig beheer;
 • Bijdragen aan meer energiezuinige binnensportaccommodaties;
 • Het plaatsen van de groene daken en aanbrengen van LED verlichting.

Renovatie stadskantoren
De planvorming over de renovatie van de Stadskantoren 1 en 2 zijn in een vergevorderd stadium en de bestuurlijke besluitvorming is in voorbereiding.

Renovatie stadskantoren

 • Bijdragen aan het nieuwe ontwerp en invulling geven aan toekomstige exploitatie en beheer;
 • Voorstel voor een uitvoeringskrediet naar de Raad;
 • Voorbereiding aanbesteding stadskantoor 1;
 • Uitname en sloop stadskantoor 1.

Ontwikkeling LocHal
De raad is op 1 februari 2016 akkoord gegaan met de ontwikkeling van de LocHal op de Spoorzone als nieuwe locatie voor o.a. de bibliotheek.

Ontwikkeling LocHal
Bijdragen aan het nieuwe ontwerp en invulling geven aan toekomstige exploitatie en beheer.

Exploitatie publieke functies kloostercomplex Koningsoord
In de ontwikkeling van het kloostercomplex zijn een aantal publieke functies inbegrepen, waaronder de locatie van de bibliotheek en de Schalm.

Exploitatie publieke functies kloostercomplex Koningsoord

 • Bijdrage leveren aan het nieuwe ontwerp en invulling geven aan toekomstige exploitatie en beheer;
 • Komen tot een huurovereenkomst met eigenaar en toekomstig gebruikers.

Wat gaat het kosten

Hierin zijn verwerkt:

Wat weten we nog meer

Nr.

Risico's

Kans van optreden

Incidenteel
Structureel

Bedrag
(x € 1.000)

Klasse

Status

15.

Damwanden Parkeergarage Pieter Vreedeplein

Midden

I

> 1.150

2

Ongewijzigd