Begroting 2017

Doelen

Doel: Versterken van de regionale samenwerking

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Tilburg werkt op meerdere niveaus aan een solide samenwerkingsbasis met de voor haar relevante partners. Zowel op Europees, nationaal, provinciaal als regionaal niveau wil Tilburg de kansen die er voor de stad en het ommeland liggen pakken en verzilveren. Daarbij is het denken vanuit gezamenlijke kracht (in inhoudelijke & financiële & operationele zin) leidraad voor het handelen.
De regio Hart van Brabant, Midpoint Brabant en Brabantstad zijn voor Tilburg belangrijke pijlers in haar stedelijke strategie.

Hart van Brabant
2016 is het eerste jaar van de nieuwe meerjarenagenda van Hart van Brabant. Daarin is ook het meerjarig perspectief van Midpoint Brabant opgenomen. Ten aanzien van de uitvoering is er een werkprogramma opgesteld. Dat programma is onderverdeeld in de kapitalen: Leefomgeving & Milieu en Mens & Samenleving en Economie, Daarbinnen worden projecten uitgevoerd. Voor Mens & Samenleving en Leefbaarheid & Milieu ligt de uitvoering bij de samenwerkende gemeenten in Hart van Brabant. Ten aanzien van het regionaal Economisch domein is de uitvoering belegd bij Midpoint Brabant.
De samenwerking op het gebied van Jeugdhulp, alsmede arbeidsparticipatie en WMO neemt een bijzondere plaats in het geheel in. Ten aanzien van de Jeugdhulp wordt er gewerkt met een regionaal beleidskade en is een aparte bestuurscommissie Jeugd ingesteld. Het Veiligheidsdomein heeft sinds kort een formele plaats op de regionale agenda. Hier richten de samenwerkende burgemeesters zich op gezamenlijk beleid ter verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de regio.
Voor de centrumstad Tilburg is een aantal accenten in de regionale samenwerking van belang. Zo werkt Tilburg in regionaal verband aan de ontwikkeling van (logistieke en industriële) bedrijventerreinen (Wijkevoort), campussen (Gate2) en een betere bereikbaarheid van de stad ( opwaardering A58, capaciteitsverruiming Wilhelminakanaal en uitbreiding capaciteit en frequentie personenvervoer per spoor).
Tilburg hecht op onderdelen ook aan intensivering van de samenwerking op het gebied Jeugd, Arbeidsparticipatie en WMO en aan verdere regionalisering van het veiligheidsbeleid (waaronder wij o.m. de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (ZVHMB) rekenen).

Midpoint Brabant

Het kapitaal Economie geven wij regionaal vorm in het economisch ontwikkelprogramma van Midpoint. Binnen dat programma maken partners met uiteenlopende belangen zich sterk voor een optimaal en duurzaam vestigingsklimaat voor bedrijven, bezoekers en bewoners. Bedoeling is om samen economische en maatschappelijke meerwaarde te creëren; een werkwijze die we ‘social innovation’ noemen. Midpoint heeft het Programma Social Innovation 2015-2017 opgesteld. De gemeente Tilburg heeft meegewerkt aan het opstellen van het programma en draagt ook bij aan de uitvoering daarvan.

Afgesproken is dat het Economisch ontwikkelprogramma in 2020, door de investering van alle stakeholders, een omvang heeft die minimaal het vijfvoudige is van de door de overheid erin geïnvesteerde bijdrage per inwoner.

Brabantstad / B5

Naast ontmoeting, afstemmen van beleid en delen van kennis vullen we de samenwerking op het schaalniveau van BrabantStad steeds concreter en inhoudelijker in.
Wij verbinden onze belangen met die van andere steden op de gebieden: economie, groen, mobiliteit, duurzaamheid en ruimte, met als onderliggende doelen: de versterking van de stad en Brabant als geheel.
Gezamenlijke lobby die zich onder andere richt op BO-MIRT, REOS, NOVI en de Kunstenplanperiode.
Met de nieuwe werkagenda proberen wij provinciebrede innovaties van de grond te krijgen door stedelijke voorbeeldprojecten uit te rollen.

De Tilburgse agenda richt zich in B5-verband op:

 1. Verbreding A58 als onderdeel van de lobby voor herbestemming van de gelden van de Ruit Eindhoven
 2. Binnenstad 21ste eeuw/kennisprofiel Spoorzones
 3. (H)OV-agenda (Brabantrail) en internationalisering OV in relatie tot Eindhoven Airport
 4. Stroomversnelling/nul op de meter
 5. Groene woud/Landschap van Allure
 6. Versterking economische clusters/ netwerk: m.n. maintenance en logistiek (in samenhang met West-Brabant). De regio's West-Brabant en Hart van Brabant stellen samen met provincie, rijk en met private partners (triple helix) een ruimtelijk-economische agenda op. Deze agenda maakt onderdeel uit van de bespreking in het bestuurlijk overleg MIRT Brabant en Limburg 2016.
 7. Hoger-onderwijsstructuur

Hart van Brabant
In de meerjarenagenda heeft Hart van Brabant heeft haar ambities vervat in een compacte missie. "Onze regio heeft in 2020 groei gerealiseerd in economie, leefomgeving en maatschappij, in balans met elkaar. Daardoor ontstaat een weerbare samenleving met een excellent vestigings- en verblijfsklimaat. Met digitalisering als hefboom, Social Innovation als onderscheidende werkwijze, en de proeftuin als voorkeursvorm voor projecten, realiseren we deze groei sneller en meer dan elders.”
Geplande activiteiten in 2017:

Qua governance is er in 2017 blijvende aandacht voor de informatievoorziening aan de raad. Ook de wijze van sturing op het economische domein vanuit Midpoint is georganiseerd, zal nader worden bekeken.

Er vindt op 3D-niveau verdere afstemming plaats tussen het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Ontwikkeling met Jeugd en Participatie. Ook wordt een nieuw regionaal beleidskader Jeugdhulp opgesteld. Ten aanzien van de inclusieve arbeidsmarkt wordt meer ontschotte dienstverlening voor werkgevers en klanten gerealiseerd (één SW-bedrijf). In vervolg op de pilot inkoop Jeugdhulp wordt aan de slag gegaan met de voorbereiding van nieuwe inkooparrangementen. Het duurzame karakter van de regio versterken we door inzet op energieminimalisatie en circulaire economie. En wij gaan aan de slag met de gebiedsopgaven rondom de Loonse en Drunense Duinen en de A58-zone.
Eind 2016 vindt besluitvorming plaats over de opgestelde visie en het inrichtingsplan van het nieuwe ZVHMB. Tilburg biedt zich in dezen aan als gastheer. Binnen het Veiligheidsdomein ligt in 2017 het accent verder op de aanpak van complexe casuïstiek (via ZVHMB), ondermijnende criminaliteit, en technologische en sociale innovatie.

Midpoint Brabant
Het programma is gericht op het stimuleren van vier speerpuntsectoren: leisure, logistiek, aerospace & maintenance en zorg. Midpoint onderscheidt twee ‘dwarsdoorsnijdende’ thema’s: arbeidsmarkt en duurzaamheid. Social Innovation vormt de wijze van denken en doen in deze regio.
Geplande activiteiten in 2017:
We verzilveren economische kansen en hebben daarbij oog voor de transitie naar het vergroenen van de economie en het optimaal functioneren van de inclusieve arbeidsmarkt.
Onze regio streeft een koppositie na (in toegevoegde waarde, omzet, aantallen werkzame personen en imago) in de sectoren smart industry (inclusief luchtvaart & onderhoud), logistiek en leisure.
Wij werken toe naar een situatie waarin onze onderwijsinstellingen in alle genoemde economische speerpuntsectoren, en in de zorgsector, opleidingen hebben die toeleiden naar de arbeidsmarkt.
De betrokkenheid van Tilburg bij Social Innovation spitst zich in 2017 toe op:

 1. Implementatie Alliantie van Brabant

Jeugdwerkloosheidsvrijezone, Brabantse proeftuin Dementie en energiebesparing bestaande bouw.

 1. Uitbouwen van het Europese profiel voor Social Innovation

Als regio participeren in een EU-consortium.

 1. Profilering en communicatie

Als regio en partners nadrukkelijk Social Innovation profileren en communiceren over projecten en proeftuinen.

 1. Verkennen mogelijkheden nieuwe proeftuinen en pilots

Nieuwe proeftuinen en pilots zullen aansluiten bij de proeftuinen van Tilburg University, te weten:
a. Ageing, health & well being,
b. data driven value en
c. empowering the resilient society.

BrabantStad
Ook in 2017 is de aard en daarmee de toekomst van het netwerk Brabantstad onderwerp van gesprek. Hoe betrekken wij de andere 'O's, hoe richten wij onze lobby, wat doen wij met de problematiek van de Midsize cities, effect Veerkrachtig Bestuur. Actuele vragen die spelen. In 2017 komt het netwerk 4 keer bijeen. De ontmoeting is anders van opzet. In plaats van vaste vakoverleggen, die op een ander moment plaatsvinden, worden er inspiratiesessies georganiseerd met de bedoeling dat die de werk- en lobbyagenda te voeden. Dat gebeurt steeds op de 3 thema's: Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend. Thema's die in 2017 verder worden uitgewerkt of verkend: Brabantse Health Deal, HOV-agenda, Hogere onderwijs (WO/HBO) infrastructuur, Natuur(lijke) steden, Logistieke agenda.
Eind 2016 wordt een verenigde radendag georganiseerd voor de vijf grote steden. De inzet van de NL/EU lobby wordt daarbij onderwerp van gesprek. Voorstel is een gefocuste agenda met de dossiers op Internationale Bereikbaarheid, Slimme mobiliteit, Urban Agenda, Toekomst structuurfondsen.
Naast de eerder genoemde onderwerpen, maakt Tilburg zich in dit verband in 2017 aanvullend sterk voor de thema's: Duurzaamheid (natuurbeleving, klimaatadaptatie), Bereikbaarheid (Wilhelminakanaal), Onderwijs/Arbeidsmarkt (Bestrijding jeugdwerkeloosheid), Cultuur ( topevenementen/voorzieningen), Zorg (proeftuin Dementie, Urban Aging)

Strategie en Lobby
Vanuit de notitie Strategie en Lobby waarin de strategie- en lobbyspeerpunten van de gemeente Tilburg (Vestigingsklimaat) zijn benoemd, zijn Smart Mobility, Smart Industries, Green City, Enabling City en Creative City. Per thema zijn concrete lobbydoelen geïdentificeerd met differentiaties naar de doelen voor de regionale, provinciale, Haagse en Brusselse agenda. Voor elk thema is er een lobbydossier met concrete acties. Daarnaast zijn
per lobbydossier de relevante private en (semi-)publieke spelers in het veld (ondernemers, kennisinstellingen) als mogelijke partner bezien. Continu bekijken we op basis van de regionale, provinciale, Haagse agenda of en waar er kansen liggen hiervoor. In de politieke arena’s van Den Bosch, Den Haag en Brussel en de externe partners speelt natuurlijk veel meer. Deze ontwikkelingen monitoren we. Het belangrijkste is dat we op basis van de agenda concreet aan het lobbyen zijn.

Specifiek hebben we voor Europa in 2016 de actieagenda Tilburg Europese Stad opgesteld. Tilburg maakt meer werk van de Europese Agenda en de kansen en mogelijkheden aldaar en hebben we belangrijke posities verworven voor Tilburg. Ook dit doen we samen met partners zoals Brabantstad, de G32 en via het netwerk van Eurocities.
Concreet heeft deze aanpak medio 2016 gezorgd voor ruim € 70 miljoen subsidie op diversie beleidsthema's. Voorbeelden hiervan zijn Fieldlab Campione, Duurzaamheid en Mobiliteit. Ook in beleidsbeïnvloeding zijn we redelijk succesvol geweest. Zo is de gemeente Tilburg een voorbeeld in Europa in het
kader arbeidsmarktbeleid en is in september 2016 de werkgroep Urban Ageing van Eurocities op bezoek in Tilburg geweest.
In het najaar 2016 is de raad nader geïnformeerd over de lobbyaanpak, de bereikte successen en de vervolgstappen.

Strategie en Lobby
In 2017 gaan we verder met de aanpak op basis van de notitie Strategie en Lobby voor de vijf pro-actieve lobbydossiers. Deze vullen we aan met de lobbyaanpak voor het sociale domein.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie richten we in 2017 meer pijlers op de Haagse agenda en zullen meer zichtbaar en aanwezig zijn in het Haagse.

We gaan gericht meer invloed uit oefenen op de Kabinetsperiode waarbij we de nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de herijking van het MIRT, de nieuwe Nationale Omgevingsvisie, de nieuwe verdeling systematiek van het gemeentefonds en Agenda Stad vanuit de Tilburgse agenda benaderen en gaan we door met onze inzet op beschut werk en Jeugdwerkeloosheid.

In 2017 voeren we de actieagenda Tilburg Europese stad verder uit en zullen we ook een aantal concrete Europese activiteiten organiseren in Tilburg, samen met de provincie Noord-Brabant, Brabantstad en de partners in de stad.
We gaan gericht inzetten op het ontsluiten van de subsidiemogelijkheden in Europa voor Tilburg samen met onze partners. Het gaat onder over mogelijke subsidies voor het Wilhelminakanaal fase 1,5, mobiliteitsplan, jeugdwerkeloosheid, duurzaamheid en natuur.

Twee maal per jaar informeren we de raad over onze vorderingen inzake Strategie en Lobby Tilburg.

Doel: Internationale samenwerking - mondiale bewustwording

Stand van zaken

Activiteiten 2017

In juli 2015 is het nieuwe beleidskader mondiale bewustwording 2016-2020 vastgesteld: 'Een wereld te winnen'. Op basis van dit kader is onder meer het Tilburgs platform voor mondiale bewustwording opgericht, waarvan alle geïnteresseerden lid kunnen worden.

Initiatiefnemers die in aanmerking wilden komen voor subsidie, hebben hun plannen inmiddels gepitcht tijdens twee bijeenkomsten van het platform.
Het platform heeft via stemming zwaarwegend advies gegeven over de toegevoegde waarde van de plannen voor Tilburg.
Subsidies over de periode van 1 juli 2016 tot 1 januari 2017 (voor projecten) en tot 1 juli 2019 (voor programma's) zijn inmiddels toegekend.

In 2017 gaan we door met het organiseren van netwerk- en pitch-bijeenkomsten in het kader van 'Een wereld te winnen'. Begin 2018 gaan we deze nieuwe werkwijze evalueren.

Ook als gemeente nemen we onze rol. We zijn vanaf 2016 shelter city geworden en zijn voornemens om ook in 2017 een mensenrechtenverdediger in Tilburg te ontvangen.

We blijven fair trade stad.

En we zijn van plan deel te nemen aan de Global Goals campagne van VNG-International. Onze inzet daarbij is om onze collega-gemeentebestuurders elders in de wereld te helpen bij het verbeteren van lokaal bestuur.

Doel: Andere overheid: Participerende overheid

Stand van zaken

Activiteiten 2017

De samenleving verandert, en de rol van de overheid ook. De complexe opgaven waarvoor we aan de lat staan, kunnen we alleen realiseren als we in staat zijn maatschappelijke kracht (tijdig) te herkennen, deze (mede) te genereren, aan te boren en goed te benutten. Daarvoor is het cruciaal dat we als gemeente onze eigen rol steeds opnieuw helder definiëren in relatie tot de bedoeling van een opgave en de aanwezige maatschappelijke kracht in de stad. Waar het zinvol is en kan, ondersteunen we initiatieven en ideeën uit de samenleving.

Vanuit het coalitieakkoord zijn verdere stappen gezet in de beweging naar een participerende(r) overheid, waarbij de focus met name lag op inspireren en leren. We concentreren ons daarbij op een tweetal hoofdzaken:

 1. onderkennen dat hierbij sprake is van een beweging/houding die vraagt om een bereidheid tot experimenteren;
 2. de bereidheid om in samenspraak met derden (waaronder partijen in de stad) een leertraject in te gaan om te ervaren welke vragen en dillema's dat oproept.

In het kader van de versterking van het strategisch vermogen hebben we expliciet nadruk gelegd op deze twee aspecten van onze corporate strategy.
Tot nu toe hebben we werk gemaakt van de leeragenda van het college (bespreken, volgen en leren van aantal cases); zijn concrete opgaven bij de kop gepakt in ambassadeursbijeenkomsten, en als 'casus van de maand' en zijn er T-seminars. Ook is er in 2015 en 2016 een uitgebreid traject 'samen leren over een participerende overheid' geweest, waarin samen met de stad en universiteit in actuele opgaven is gewerkt en geleerd. Verder is in 2016 de Right to Challenge onder de titel "Dat kan ik beter" gestart, is één proces voor initiatieven van start gegaan en is ook een raadswerkgroep zich intensiever gaan oriënteren op de ins en outs van de participerende overheid.

Inspireren en samen leren blijft een prominent thema. Samen leren als gemeentelijke organisatie inclusief college van BenW, maar ook samen leren als gemeente, met de stad en bijvoorbeeld de universiteit. Naast inspireren en leren gaan we in 2017 prominenter insteken op het borgen van de geleerde lessen.
Voor met name initiatieven in de stad hebben we een helder proces ingericht - ook in relatie tot de pilot 'Dat kan ik beter' (de Tilburgse Right to challenge
We zijn er nog niet: de beweging participerende overheid is breed en raakt ook aan onze eigen opgaven en de samenwerking die wij regionaal en (inter)nationaal hebben en zoeken. Heel belangrijk daarbij blijft het samenspel met de raad.
Speerpunten voor 2017 zijn:

 • Leeragenda college voortzetten met daarin per portefeuille casussen zoals o.a. VGL-terrein, Stadsbos013, Vertrouwensexperiment basisinkomen e.a.. Geleerde lessen borgen en verspreiden;
 • Borg PO in corporate strategy / handelingsperspectief zoals ook in coalitieprogramma als rode draad staat;
 • Verdiepen van PO over alle opgaven (deels experimenteren en deels leren);
 • Doorgaan met T-seminars gericht op PO;
 • PO een vaste plek geven binnen T-academy voor leidinggevenden en medewerkers;
 • Verder met één proces voor initiatieven en bijsturen o.b.v. praktijkervaring;
 • Mede afhankelijk van evaluatie voortzetten en/of bijstellen "Dat kan ik beter";
 • Daar waar het kan tijdelijk uitwisselen personeel intern en met partners;
 • LWP-bijeenkomsten op basis van de concrete praktijken;
 • Inspiratiesessies door en voor de raad;
 • Op aangeven van de raadscommissies stadsgesprekken organiseren. Doel: initiatieven stimuleren, verbinden, ophalen en ontdekken wat de rol van de raad & gemeente kan zijn;

Doorontwikkelen handelingsperspectief: Instrumenten ontwikkelen die ons helpen met hoe om te gaan met:
-publieke waarde, de rolkeuze van de gemeente en belangen afwegen. En wat zijn hierbij passende randvoorwaarden, waaronder samenwerkingsvormen, manieren van verantwoorden en financieringsvormen.

Zie hiervoor het programma Leefbaarheid, onderdeel Openbare orde en Veiligheid.

Wat gaat het kosten

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Mondiale bewustwording

208

291

299

Burgerdebat

14

15

15

Cobbenhagen summit

-

30

31

Universiteit Tilburg

6

-

-

Totaal

228

335

345

De nieuwe investeringen in deze Programmabegroting kunnen leiden tot nieuwe subsidietoekenningen. Deze zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Nr.

Risico's

Kans van optreden

Incidenteel
Structureel

Bedrag
(x € 1.000)

Klasse

Status

24.

Onderzoek Europese commissie Willem II

-

-

-

-

Vervallen

27.

tRom Chroom6

Midden

I

Onbekend

-

Gewijzigd