Begroting 2017

Doelen

Doel: Handhaven positie als gemeente met lage woonlasten

Indicatoren:

Streefwaarde

2013

2014

2015

2016

Positie ranglijst woonlasten grote gemeenten (COELO)

Behoud lage positie

2

1

2

2

Doel: Handhaven positie als gemeente met lage woonlasten

Stand van zaken

Activiteiten 2017

In het Coalitieakkoord 2014-2018 hebben we afgesproken om de kosten van kwijtschelding met ingang van 2015 toe te rekenen aan de woonlasten. De hierdoor hogere woonlasten zijn in de jaren 2015 en 2016 gedempt via de inzet van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.
Vanaf 2017 ontstaan lagere afvalverwerkingskosten als gevolg van de nieuwe aanbesteding.

Per 1 februari 2017 wordt het ingezameld huishoudelijk restafval naar een andere verwerker (Sita) gebracht. Het tarief per ton restafval is m.i.v. 01-02-2017 ca. € 75,- per ton lager. De afvalverwerkingskosten dalen hierdoor structureel met € 2,85 miljoen.

Verder zijn de kosten geactualiseerd naar prijspeil 2017.

Om de afvalstoffenheffing te laten dalen wordt € 1 miljoen ingezet vanuit de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.
Ten opzichte van 2016 daalt het tarief Afvalstoffenheffing met ruim € 10,-.

Het vGRP 2016-2019 is in november 2015 door de raad vastgesteld. Voor 2017 geldt dat niet alleen de egalisatiereserve wordt ingezet, maar wordt ook het effect doorgerekend van het afhaken van de riolering van vier bedrijven in Tilburg.

Conform het vastgestelde vGRP 2016-2019 bedraagt de inzet egalisatiereserve Rioolheffing in 2017 € 1,5 miljoen. Verder is het vGRP 2016-2019 geactualiseerd naar prijspeil 2017. En is rekening gehouden met het effect van het afhaken van vier grote bedrijven.
Het gevolg is dat de rioolheffing voor een huishouden stijgt met bijna € 14,- op jaarbasis.

In 2016 nam Tilburg de op één na laatste plaats in van de 35 grootste gemeenten. De laatste plaats wordt bezet door Den Haag met € 549,- aan gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden. Het landelijk gemiddelde van de grote gemeenten bedraagt € 679,-.

De reguliere indexering van de OZB-opbrengst bedraagt in 2017 + 0,9%. Voor een gemiddelde woning stijgen de woonlasten hierdoor met ca. € 1,70 op jaarbasis.

In totaal stijgen de gemiddelde woonlasten ten opzichte van 2016 met 0,96% tot € 561,99.

Wat gaat het kosten

Wat weten we nog meer

Waarstaatjegemeente.nl

Indicatoren:

2013

2014

2015

2016

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

€ 546

€ 532

€ 559

€ 555

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 546

€ 532

€ 559

€ 555

Nr.

Risico's

Kans van optreden

Incidenteel
Structureel

Bedrag
(x € 1.000)

Klasse

Status

25.

Gemeentefonds; opschalingskorting

Hoog

S

7.500

1

Gewijzigd

30.

Lagere opbrengsten rioolheffing niet-woningen

Hoog

S

100 - 500

3

Gewijzigd