Begroting 2017

Doelen

Doel: Minder criminaliteit

Indicatoren:

Streefwaarde
2017

2012

2013

2014

2015

Positie in rangorde onveilige steden (AD Misdaadmeter)

Uit top 15

14

14

19

11
(2016: 17)

Aantal woninginbraken

-24%
t.o.v. 2011 (1.673)

1.605

1.540

1.187

1.013
(-39,5% t.o.v. 2011)

Aantal diefstallen van voertuigen in relatie tot woninginbraken

-8%
t.o.v. 2013 (50)

Wordt pas sinds 2016 gemonitord.

Aantal overvallen

-55%
t.o.v. 2011 (50)

-46%
(27)

-36%
(32)

-50%
(25)

-60,0%
(20)

Aantal straatroven

-18%
t.o.v. 2011 (117)

160

128

136

72
(-38% t.o.v. 2011)

Aantal geweldsincidenten

Afname t.o.v. 2011 (2.193)

2.177

1.923

1.829

1.797
(-18,1% t.o.v. 2011)

Verhoging meldings- en aangiftebereidheid geweldsdelicten

+ 10% in 2018 t.o.v. 2014 (1.309 aangiften v.d. 4.474 geregistreerde geweldsincidenten)

Wordt pas sinds 2016 gemonitord

Aantal overige delicten

Afname t.o.v. 2011 (11.374)

11.891
(+4,5%)

11.970
(+5,2%)

12.040
(+5,9%)

10.727
(-5,7% t.o.v. 2011)

Doel: Minder criminaliteit

Stand van zaken

Activiteiten 2017

(medio 2016)
Positie rangorde onveilige steden (AD Misdaadmeter): 17

 • Woninginbraak: -54% t.o.v. 2011
 • Diefstal voertuigen i.r.t. woninginbraken: -57% t.o.v. 2013
 • Overvallen: -58% t.o.v. 2011
 • Straatroof: -59% t.o.v. 2011
 • Geweldsdelicten: - 13% t.o.v. 2011
 • Aangiftepercentage geweldsdelicten: -2,4% t.o.v. 2014
 • Overige delicten: -16,3% t.o.v. 2011

We voeren de maatregelen uit de kadernota Veiligheid uit waarbij we voor sociale veiligheid in 2017 de focus leggen op twee speerpunten:

 1. Terugdringen van het aantal geweldsincidenten;
 2. Terugdringen jeugdoverlast.

In Tilburg loopt van 2015 tot 2018 een programma tegen ondermijnende criminaliteit. Doel van dit programma is: het duurzaam verstoren van de criminele industrie door terugdringen en mobiliseren. We richten ons met de aanpak ondermijning op de persoonsgerichte, groepsgerichte, branchegerichte, gebiedsgerichte en delictgerichte aanpak, en de weerbare overheid. Er wordt integraal samengewerkt (met o.a. politie, OM, FIOD, belastingdienst e.d.), lokaal, districtelijk en landelijk.
Het programma is in volle gang. Enkele highlights:

 • vanuit de aanpak ondermijnende criminaliteit is uitkeringsfraude aangetoond, zijn verschillende criminele kopstukken aangepakt, hebben verschillende integrale controles Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) plaats gevonden.
 • er zijn twee integrale handhavingsacties geweest (Hasselt en de Besterd). De 3e handhavingsactie is in voorbereiding. Er waren ook acties op bedrijventerreinen en in de autoverhuurbranche.
 • er zijn branche-afspraken gemaakt met een aantal opslagbedrijven t.b.v. een maatschappelijk barrièremiddel en zij zien verscherpt toe op voorkoming van criminele activiteiten.
 • er zijn intern integriteits- en dilemmatafels gestart.
 • er is een beveiligingstest van onze informatievoorziening uitgevoerd.
 • er zijn awareness-bijeenkomsten met het college en de raad gehouden, 500 ambtenaren hebben een awareness training gevolgd en er is een awareness-training voor wijkpartners ontwikkeld.

Op het gebied van ondermijning wordt 2017 het jaar van het in praktijk brengen van het maatschappelijk barrièremodel.
We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid o.a. door professionals minder handelingsverlegen te maken, te zorgen dat burgers meer gaan melden, brancheafspraken te maken en we faciliteren de samenwerking tussen bedrijven om te komen tot een keurmerk Veilig Ondernemen. En we zorgen er voor dat we een weerbare overheid zijn.
We bieden exit-strategieën aan mensen die in de criminaliteit zitten.
Daarnaast continueren we de aanpak van ondermijnende criminaliteit (gebiedsgericht, branchegericht, groepsgericht, delictgericht en persoonsgericht) conform (de jaarschijf) van het meerjarenprogramma.
In het eerste kwartaal van 2017 voeren we een tussenevaluatie uit van de programmatische aanpak ondermijnende criminaliteit in Tilburg. Op basis van deze evaluatie bepalen we de focus voor de komende jaren.
Gebiedsgericht voeren we drie keer per jaar een integrale handhavingsactie uit in een door de lokale driehoek aan te wijzen gebied.

Medio 2016 zaten 20 TCC-subjecten voor langere tijd in detentie en 22 subjecten zaten in een (semi-gedwongen) zorgkader. Dit betekent dat 42 personen niet in vrijheid waren (50% van de doelgroep).

We voeren het plan van aanpak personen met complexe problematiek uit.
We zetten in op het terugdringen van recidive ex-gedetineerden.

Radicalisering: Er is een signaleringsnetwerk op wijkniveau opgebouwd met o.a. scholen, politie, jongerenwerk en religieuze instellingen en zelforganisaties. Er zijn trainingen aangeboden voor organisaties (ambulant werk, onderwijs, (jeugd)hulp en zorg).

Aanpak Radicalisering: Naar aanleiding van het vluchtelingenvraagstuk, sociale spanningen en de discriminatiecijfers zetten we een breder maatregelprogramma 'Tilburg Tolerante Stad' in, gericht op het bevorderen van diversiteit en acceptatie.

Doel: Minder onveiligheidsgevoelens bij burgers

Indicatoren:

Streefwaarde
2017

2012

2013

2014

2015

Percentage inwoners dat verwacht slachtoffer te worden (LVM)

Daling (t.o.v. het voorgaande jaar)

4,6%

5,2%

5,1%

4,3%

Percentage inwoners dat vermijdingsgedrag vertoont (LVM)

 • 's avonds deur niet open doen
 • omlopen/ omrijden

Daling
(t.o.v. het voorgaande jaar)

14,0%
6,1%

13,1%
5,5%

13,0%
2,6%

12,6%
3,8%

Percentage inwoners dat veel criminaliteit in buurt ervaart (LVM)

Daling
(t.o.v. het voorgaande jaar)

18,8%

21,7%

17,1%

16,3%

Doel: Minder onveiligheidsgevoelens bij burgers

Stand van zaken

Activiteiten 2017

In de plannen van aanpak van de focus- en aandachtswijken zijn situationele maatregelen opgenomen, die o.a. gericht zijn op het verbeteren van de veiligheidsbeleving.

We voeren de plannen van aanpak van de focus- en aandachtswijken uit.
We communiceren zorgvuldig over veiligheid en we zetten innovatieve ontwikkelingen in.

Doel: Minder overlast

Indicatoren:

Streefwaarde
2017

2012

2013

2014

2015

Aantal overlastmeldingen algemeen (politie)

Daling
(t.o.v. het voorgaande jaar)

3.556

3.326

3.675

3.683
(+3% t.o.v. 2012)

Aantal meldingen overlast van jongeren/jeugd (politieregistratie en CMP gemeente)

Daling
(t.o.v. het voorgaande jaar)

1.345

1.131

1.238

1.140
(+1,9% t.o.v. 2013)

% inwoners dat aangeeft vaak overlast te ervaren van jongeren/ jeugd naar 8%

8%

7,7%

8,6%

8,2%

6,5%

Aantal meldingen overlast van een verward /overspannen persoon

Daling
(t.o.v. het voorgaande jaar)

509

552

706

817

Doel: Minder overlast

Stand van zaken

Activiteiten 2017

In het kader van de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) is de persoonsgerichte aanpak met de komst/start van het Team Complexe Casuïstiek (TCC) sterk geïntensiveerd. 84 personen zijn op de TCC-lijst geplaatst en voor 65 personen zijn inmiddels plannen van aanpak gemaakt en in uitvoering (77% van de doelgroep).

We maken plannen van aanpak per subject en voeren deze uit om overlast en criminaliteit veroorzaakt door personen met complexe problematiek terug te dringen.
We versterken de relatie met de Toegang. We voegen veiligheid en overlast toe als 6e leefdomein in de quickscan van de Toegang. Hiernaast is het de bedoeling om een aantal procesregisseurs voor de coördinatie zorg (en straf) voor anderhalf jaar dichterbij de Toegang te positioneren en daarmee de Toegang te ondersteunen.

M.b.t. de aanpak van personen met verward gedrag:

 • In de eerste helft van 2016 zijn er 513 incidenten geregistreerd met personen met verward gedrag.
 • Er lopen 10 projecten om te voorzien in een sluitend zorgsysteem voor deze doelgroep.
 • Binnen dit project heeft de gemeente (de afdelingen Veiligheid & Wijken en Sociaal) een kwartiermakers- rol. De ambities gaan verder dan enkel gemeentelijke taken, zoals bijv. Zorgverzekeringswet, Wet langdurige Zorg en Forensische Zorg.

We continueren onze aanpak op personen met verward gedrag.

In algemener preventieve en positieve zin is in de Reeshof een versnellingsprogramma jeugd ingezet.
Om te anticiperen op een ander patroon van overlast, is in de Reeshof een intensievere vroegtijdige samenwerking ingezet met daarbij ook jeugdboa's in de keten. Ook is een pilot van start gegaan voor het vroegtijdig - ook jonger dan 12 - (h)erkennen van risicofactoren voor later crimineel of ernstig overlastgevend gedrag, en daar met ouders een aanpak op voor te stellen.

We ontwikkelen aanvullende werkwijzen voor preventie, vroegtijdig signaleren en ingrijpen. (Aanpak overlast door handhaving, repressie, preparatie en preventie.)
Ten behoeve van repressie en opvolging is aandacht nodig voor het kunnen organiseren van drang op notoire kopstukken en raddraaiers.
We zetten in 2017 vooral in op jeugdgroepleden die hun leven willen beteren. Zij hebben hiervoor een duurzaam perspectief nodig. Dat ligt bij hen zelf, maar daarvoor is wel een betere aansluiting nodig op werk/scholing en begeleiding.

Wat gaat het kosten

Hierin zijn verwerkt:

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Jeugd en Veiligheid projecten

1.154

1.163

1.185

Discriminatie

100

102

103

Zorg- en veiligheidshuis Midden-Brabant

65

65

-

Veiligheid

16

-

-

Actieprogramma

37

-

-

Aanpak verloedering

11

-

-

Totaal

1.383

1.330

1.288

De nieuwe investeringen in deze Programmabegroting kunnen leiden tot nieuwe subsidietoekenningen. Deze zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Waarstaatjegemeente.nl

Indicatoren:

2012

2013

2014

2015

Aantal verwijzigingen Halt
(van 12-17 jaar; per 10.000 inwoners)

-

251,4

283,3

-

Harde kern jongeren
(van 12-24 jaar; per 10.000 inwoners)

1,7

1,1

1,1

-

Winkeldiefstallen
(per 1.000 inwoners)

3,4

4,9

3,8

3,5

Geweldsmisdrijven
(per 1.000 inwoners)

9,1

8,2

7,8

8,0

Diefstallen uit woning
(per 1.000 inwoners)

7,8

7,4

5,7

4,8

Vernielingen en beschadigingen
(in de openbare ruimte, per 1.000 inwoners)

9,6

7,7

7,7

7,5