Begroting 2017

Doelen

Doel: Wijkaanpak
Verder versterken, bestendigen en borgen van het wijkgericht werken in de eigen organisatie en in samenhang met de burgers en partners in de wijken.

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Aantal initiatieven uit de stad dat we begeleiden

10

In de afdelingsplannen van 4 primaire afdelingen (V&W, Ruimte, E&A, Sociaal) en 6 bedrijfsmatige afdelingen is de wijkaanpak opgenomen.

10 afdelingsplannen met wijkaanpak

Doel: Wijkaanpak

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Een project is gestart om het evenwicht tussen wijkaanpak en stedelijke aanpak te verbeteren.

We doen aanbevelingen voor een beter evenwicht tussen wijkaanpak en stedelijke aanpak.

Proces voor initiatieven uit de stad is gestart in 2016.

We bieden ondersteuning aan initiatieven uit de stad.

Doel: Verbetering in aandachts- en focuswijken
Versterken van de leefbaarheid in de aandachts- en focuswijken op de thema's sociaal-economisch, fysiek en veiligheid. Onze acties in de aandachts- en focuswijken moeten tot verbetering leiden en in de overige wijken moeten geen verslechteringen optreden.

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Deelname aan integrale handhavingsacties

3

Eerste meting in 2016

Oordeel Tilburgers over leefbaarheid in de buurt (bron: Lemon, 2 jaarlijkse meting)

7,3

7,2

7,3[1]

Toename richting Tilburgs gemiddelde (5,9) op thema Vervuiling (bron: Lemon, 2 jaarlijkse meting)

Toename

5,3

5,2

Afname t.o.v. Tilburgs gemiddelde (11,9%) op thema Armoede (Aantal armoedehuishoudens, bron: Lemon, 2 jaarlijkse meting)

Afname

17,10%

21,9%

Afname t.o.v. Tilburgs gemiddelde (6,1) op thema Parkeeroverlast (bron: Lemon, 2 jaarlijkse meting)

Afname

5,8

5,7

Afname t.o.v. Tilburgs gemiddelde (6,4) op thema overlast van anderen (bron: Lemon, 2 jaarlijkse meting)

Afname

5,7

5,8

Toename t.o.v. Tilburgs gemiddelde (6,1) op thema sociale Cohesie (bron: Lemon, 2 jaarlijkse meting)

Toename

5,8

6

Doel: Verbetering in aandachts- en focuswijken

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Actieplannen voor aandachts- en focuswijken zijn in overleg met instellingen en wijkraden opgesteld.

We voeren de actieplannen voor aandachts- en focuswijken uit. (Evaluatie volgt begin 2018.)

[1] Waardering door bewoners op een schaal van 1:10.

Doel: Verbeteren sociaal-economische positie van mensen in de vijf impulswijken:

  • Jongeren doen het goed op school en halen een startkwalificatie/diploma
  • Alle huishoudens leven boven de armoedegrens
  • Ieder gezin een kostwinner

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Ontwikkeling aantal nieuwe vroegtijdig schoolverlaters in de vijf impulswijken t.o.v. voorgaand schooljaar

Gelijk aan geheel stad

Schooljaar '11-'12
Impulswijken: -16%
Totaal stad: -5%

Schooljaar '12-'13
Impulswijken: -25%
Totaal stad: -34%

Schooljaar '13-'14
Impulswijken: +4%
Totaal stad: +3%

Schooljaar '14-'15
Impulswijken: -20%
Totaal stad: -8,9%

Percentage basisscholen in de impulswijken dat voldoet aan jaarlijkse prestatienorm van de inspectie van het onderwijs

100%

100%
Geen (zeer) zwakke scholen in impulswijken

100%
Geen (zeer) zwakke scholen in impulswijken

100%
Geen (zeer) zwakke scholen in impulswijken

100%
Geen (zeer) zwakke scholen in impulswijken

2010

2013

2015

Armoedehuishoudens (110% grens)

Trouwlaan:19.2%
Groeseind: 10,9%
Kruidenbuurt:24,0%
Stokhasselt: 25,0%
Groenewoud :21,2%
Tilburg: 12,8%

Trouwlaan:22,2%
Groeseind: 14,3%
Kruidenbuurt:26,9%
Stokhasselt: 32,1%
Groenewoud :24,2%
Tilburg: 14,8%

Trouwlaan:26,3%
Groeseind: 15,3%
Kruidenbuurt:31,6%
Stokhasselt: 36,6%
Groenewoud :27,4%
Tilburg: 16,7%

Gebruik meedoenregeling van alle armoedehuishoudens

Trouwlaan:20,0%
Groeseind: 20,0%
Kruidenbuurt:16,7%
Stokhasselt: 28,6%
Groenewoud :14,3%
Tilburg: 17,1%

Trouwlaan:33,3%
Groeseind: 13,3%
Kruidenbuurt:28,6%
Stokhasselt: 33,3%
Groenewoud :25,0%
Tilburg: 24,6%

Trouwlaan:48,5%
Groeseind: 21,8%
Kruidenbuurt:36,9%
Stokhasselt: 43,9%
Groenewoud :37,5%
Tilburg: 33,2%

Gebruik inkomensondersteunende regelingen van alle armoedehuishoudens

Trouwlaan:60,0%
Groeseind: 40,0%
Kruidenbuurt:66,7%
Stokhasselt: 71,4%
Groenewoud: 57,1%
Tilburg: 52,3%

Trouwlaan: 50,0%
Groeseind: 42,9,3%
Kruidenbuurt:71,4,%
Stokhasselt: 77,8%
Groenewoud :62,5%
Tilburg: 54,6%

Trouwlaan:54,5%
Groeseind: 46,8%
Kruidenbuurt:75,6%
Stokhasselt: 81,7%
Groenewoud :66,4%
Tilburg: 59,4%

Doel: Verbeteren sociaal-economische positie van mensen in de vijf impulswijken

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Met behulp van het Tilburg Akkoord worden initiatieven die zich richten op het bestrijden van armoede, onderwijsachterstanden en het bevorderen van scholing en werk, ondersteund. Tot nu toe zijn er sinds 2009 (aanvangsjaar) ruim 50 initiatieven gehonoreerd in de vijf impulswijken.
De stand van zaken m.b.t. deze doelen is dat de vroegtijdige schooluitval in de impulswijken niet lager is dan het gemiddelde van Tilburg maar wel is gedaald. In de impulswijken wordt hier ook specifiek op ingezet met behulp van o.a. de integrale locatieplannen en de ondersteuning van ouderkamers. Er zijn gelukkig geen zwakke scholen meer en dat stemt positief. De armoede is echter structureel aan het groeien in de impulswijken (zoals dat ook stedelijk te zien is) en is nog steeds (veel) hoger dan het stedelijk gemiddelde, met Stokhasselt als koploper. De oorzaak is o.a. terug te voeren op het ontbreken van voldoende werk en de toename van AOW'ers zonder pensioen.
Van de armoede ondersteunende maatregelen wordt steeds meer gebruik gemaakt. Datzelfde geldt ook voor de gezinnen die gebruik maken van de Meedoenregeling.

Het Tilburg Akkoord ondersteunt ook in 2017 (tot en met 2019) (burger)initiatieven op tijdelijke basis en onder speciale voorwaarden. In 2017 zal daarbij bij de toekenning van aanvragen meer accent gelegd worden op de mogelijkheden tot verduurzaming na de experimentperiode. Daarvoor worden initiatiefnemers actief ondersteund door de MOM (Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij) 3.0 Tussenheid Inside[1].
De experimenten richten zich primair op de doelen en de 5 impulswijken. Er is echter wel afgesproken dat ook initiatieven "aan de randen" van deze impulswijken, die hetzelfde doel dienen in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning door het Tilburg Akkoord.
We blijven energie steken in succesvolle aanpakken zoals de ouderkamers, de ruilwinkels en trajecten waarbij wijkbewoners zinvol vrijwilligerswerk doen en stages volgen om daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

[1] MOM 3.0 Tussenheid Inside: Werkt in Tilburg aan verduurzaming van verschillende initiatieven op sociaal maatschappelijk terrein. MOM is een samenwerking tussen Tiwos, Wonen Breburg, TBV Wonen, Thebe, ContourdeTwern, De Wever, GGD HvB en IMW Tilburg.

Wat gaat het kosten

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Burgerparticipatie

117

27

-

Wijk- en buurtwerk

8.315

8.024

8.170

Gebiedsmanagement

1

-

-

Oplossen kleine sociale knelpunten

18

-

-

Tilburg Akkoord

75

-

-

Nfa Herstructurering convenant wonen

73

168

103

Totaal

8.599

8.219

8.273

De nieuwe investeringen in deze Programmabegroting kunnen leiden tot nieuwe subsidietoekenningen. Deze zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.