Begroting 2017

Doelen

Doel: Handhaven van de sportdeelname onder jeugd (6-11 jaar) en jongeren (12-17 jaar)

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Percentage jeugd (6-11 jr.) dat minimaal 2 x per week 1 uur sport

74%
in 2018

Geen meting

74% *)

Geen meting

Geen meting

Percentage jongeren (12-17 jr.) dat minimaal 2 x per week 1 uur sport

74%
in 2018

Geen meting

74%

Geen meting

Geen meting

*) In afgelopen jaarstukken en begrotingen heeft tot nu toe een percentage van 78% gestaan. Dit was niet correct. Uit het onderzoek 'Sportbeoefening van 4- tot 12-jarigen in Tilburg 2013' blijkt dat dit 74% is.

Doel: Handhaven van de sportdeelname van jeugd (6-11 jaar) en jongeren (12-17 jaar), Verhogen van de sportdeelname volwassenen en mensen met een beperking, Verhogen van de beweegdeelname van ouderen (65+)

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Inzet op 34 basisscholen van combinatiefunctionarissen voor binnen- en buitenschoolse sport is voor het schooljaar 2016-2017 geconsolideerd en kent een hogere vraag vanuit het onderwijs dan het beschikbaar aanbod.

We organiseren met succes sportactiviteiten voor de jeugd in het algemeen (Try out sport, vakantietoernooien, JOGG activiteiten) en voor jongeren uit risicogroepen in het bijzonder (Buurtsport, waarbij de inzet van Citytrainers steeds belangrijker wordt).

In elke Tilburgse wijk (en de dorpen) is het sport- en beweegaanbod voor ouderen in voldoende mate aanwezig. De deelname aan deze activiteiten
kan echter beter en vraagt de nodige aandacht.

De inzet van combinatiefunctionarissen wordt geconsolideerd op 34 basisscholen.

We consolideren de sportprogrammering voor de jeugd in 2017. Door het sterker verbinden van sport en gezondheid zal het JOGG project (Jongeren op Gezond Gewicht) breder worden uitgerold in de gemeente.

We gaan samen met de partners van de Tilburgse Aanpak actiever doorverwijzen naar het beweegaanbod in de eigen omgeving. Daar waar nodig zal het wijkgerichte aanbod versterkt gaan worden.

Met de komst en de huisvesting van vluchtelingen in 2016, zijn er diverse sportieve ad-hoc activiteiten georganiseerd.

We gaan het sport -en bewegingsaanbod voor vluchtelingen i.s.m. COA/ Contour de Twern en Ruimhartig Tilburg structureel organiseren en stimuleren dat vluchtelingen deelnemen aan het reguliere sportaanbod.

In 2016 is de voorbereiding gestart van het programma op en voorafgaand aan het EK Vrouwenvoetbal 2017 in Tilburg. De side events hebben tot doel om enerzijds promotie te maken voor het komende EK met daarbij zoveel mogelijk betrokkenheid van Tilburgers, anderzijds wordt ingezet op een (duurzame) hogere sportparticipatie van meisjes/vrouwen in de voetbalsport, zoals die ook in de Toekomstvisie amateurvoetbal in Tilburg werd verwoord.

Tilburg heeft al Regionale Trainingscentra (RTC' s) voor Roeien, Duathlon, Turnen, Hockey en Handbal en geeft daarmee inhoud aan Talentontwikkeling.

In juli 2017 vindt het EK Vrouwenvoetbal plaats en is Tilburg een van de 7 speelsteden. Er wordt naast de facilitering en de ondersteuning van het voetbaltoernooi zelf, een groot aantal side events in 2017 georganiseerd.

In 2017 is het doel om het RTC Schaatsen (of een deel ervan) in Tilburg te realiseren. Daarmee wordt tevens het gebruik van de Ireen Wüstbaan verbeterd.

Doel: Verhogen sportdeelname volwassenen en beweegdeelname ouderen

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Percentage volwassenen (18-64 jr.) dat minimaal 1 x per week 1 uur sport

50%
in 2018

52%

Geen meting

45%

Geen meting

Percentage ouderen (65+) dat ten minste 5 dagen per week minimaal dertig minuten matig intensieve lichamelijke activiteiten verricht (Nederlandse Norm Gezond Bewegen, NNGB)

69%
in 2018

62%

Geen meting

Geen meting

Geen meting

Doel: Verhogen sportdeelname mensen met een beperking

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Percentage mensen met een beperking, die deelnemen aan structurele sport -en beweegactiviteiten in het regionale steunpuntverband.

2%
meer deelnemers in 2018 (7.140)

Geen meting

Geen meting

Geen meting

7.000

Doel: Sport op orde

Stand van zaken

Activiteiten 2017

De geactualiseerde kadernota "Samenspel en Sport op Orde 2016-2018" is in juli 2016 vastgesteld.

In 2017 zal uitvoering worden gegeven aan de ambities en de drie kernopgaven:
1. Gezondheid, sportonderwijs en talentontwikkeling
2. Ruimte voor verenigingen en maatschappelijke inzet (in 2017 vindt de periodieke verenigingsmonitor weer plaats)
3. Efficiënte bedrijfsvoering en een sluitende sportexploitatie.
(Specifiek zal onderzoek worden gedaan of andere organisatievormen tot een besparing op de sportexploitatie van het Sportbedrijf kunnen leiden en wat andere gevolgen zijn.)

De heroriëntatie voetbalcomplexen heeft inmiddels geleid tot aanpassingen als gevolg van fusies op de sportcomplexen van de fusieclubs: Willem II, ( Willem II en Nordea in Noord), OVC '26 (Olympus, Ons Vios in Zuid) en NLC (Noad en Longa in Oost). Daarmee is uitvoering gegeven aan het efficiënter gebruik van de sportvelden.

In 2017 zal de tweede fase (nieuwe kleedkamers en laatste veldrenovatie) van het sportcomplex Spoordijk in gang worden gezet.

De sporttarieven zijn in 2016 verder vereenvoudigd en specifiek voor de veldtarieven is een nieuwe, uniforme huurmethodiek en prijsstelling ingevoerd. Hierin is een tweetal te ontvangen en te betalen vergoedingen integraal verwerkt.

In 2017 wordt bezien of de overige vergoedingen en toeslagen ook integraal kunnen worden verwerkt in het buitensporttarief. (De kanttekening daarbij is dat hierbij zeer diverse eigendomssituaties en afspraken bestaan op de diverse sportcomplexen en de haalbaarheid een reële vraag is.)

Wat gaat het kosten

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Sportstimulering

22

26

26

Sportsubsidies & -evenementen

1.243

729

541

Totaal

1.265

755

567

De nieuwe investeringen in deze Programmabegroting kunnen leiden tot nieuwe subsidietoekenningen. Deze zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Kengetallen

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Bezoekers zwembaden

482.838

500.000

500.000

Bezoekers IJsbaan

102.515

100.000

100.000

Waarstaatjegemeente.nl

Indicatoren:

2012

2013

2014

2015

Niet sporters; percentage inwoners dat niet sport t.o.v. totaal aantal inwoners.

-

-

51,1%

-

Nr.

Risico's

Kans van optreden

Incidenteel
Structureel

Bedrag
(x € 1.000)

Klasse

Status

16.

Ongeval zwembad Reeshof

Vervallen

17.

Herstelkosten atletiekbaan

Midden

I

700

3

Ongewijzigd

18.

BTW-regime Sport

  • Incidenteel
  • Structureel

Laag
Laag

I
S

3.000 - 8.000
1.000

1
3

Ongewijzigd