Begroting 2017

Doelen

Doel: Duurzaamheid (energie en klimaat)
Klimaatneutraal en klimaatbestendig Tilburg in 2045 door zowel meer duurzame energie te produceren en minder energie te gebruiken.

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Gebruikers duurzaamheidslening

100

125

Aantal NOM woningen (Nul Op de Meter)

160

20

Aantal m2 zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed en scholen

58.000

10.000

Verstrekte isolatiesubsidies

1500

-

Door MOED gerealiseerde CO2 besparing in Hart van Brabant

5500 ton

-

Doel: Duurzaamheid, energie en klimaat

Stand van zaken

Activiteiten 2017

De Strategische Lange Termijn Klimaatvisie met stappenplan tot 2020 is gereed.

In 2017 gaan we:

 • klimaattafels inrichten;
 • (mede) Green Deals ontwikkelen en minimaal 3 nieuwe deals ondertekenen;
 • een klimaatverordening opstellen.

Hart van Brabant (HvB) is geselecteerd als een van de vijf landelijke pilotregio's voor de ontwikkeling van een regionale energievisie.

De regiogemeenten ontwikkelen samen met andere partijen in de regio en met inzet van een vanuit het rijk gefaciliteerde projectmanager een energiestrategie met uitvoeringsplan.

Het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie is in uitvoering.

We voeren maatregelen uit met het accent op de integratie van klimaatadaptatie in concrete gemeentelijke (pilot)projecten.

Energetische aanpak gebouwde omgeving is in uitvoering.

 • M.b.t. de koopwoningen is het project Samen geeft Energie (2.0) in uitvoering.
 • Afgeloste bedragen van duurzaamheidsleningen worden weer verstrekt in de vorm van nieuwe duurzaamheids-leningen.
 • We voeren energieafspraken uit met woningcorporaties uit het Convenant Wonen. Minimaal 100 woningen van lagere labels naar label D en 150 woningen naar NOM.
 • We geven uitvoering aan de regionale Green Deal "Op weg naar energieneutrale woningen in Hart van Brabant"
 • We verstrekken isolatiesubsidies.

Doel: Milieu en afval
Op het gebied van geluidbelasting, externe veiligheid, luchtkwaliteit en geurhinder voldoen aan EU-normering en nationale wetgeving.
De reductie van de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk restafval tot 140 kilo per inwoner per 2019 en transitie naar een circulaire economie in 2045.

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner (in kg)

2017: 165
(2019: 140 )

2321)

2221)

214

194

1) bron: Waar staat je gemeente.nl

Doel: Milieu en afval

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Roadmap circulaire economie wordt eind 2016 vastgesteld.

We voeren de eerste stappen uit voor de volgende stromen:

 1. Beton.
 2. Consumentenproducten, inclusief textiel.
 3. Voedselverspilling.
 4. Biomassa - biobased economy
  1. Green Deal biomassa Midden Brabant.
  2. Biobased producten.
 5. VANG (Van Afval Naar Grondstof) voor bedrijven en instellingen (inclusief gemeentelijke organisatie).

Er wordt uitvoering gegeven aan de optimalisatievoorstellen voor spoor 1 en 2.

Één jaar na invoering van spoor 2 evalueren we de invoering en effecten van deze maatregelen en informeren wij de Raad hierover.

Alle huishoudens betalen hetzelfde afvalstoffenheffing tarief.

Tariefdifferentiatie tussen één- en meerpersoonshuishoudens wordt voorbereid in combinatie met flankerend beleid (zoals aanpak illegale bijplaatsingen & stortingen, reinigen containerparkjes).

Eind 2016 zijn alle spoedlocaties m.b.t. bodemsanering onderzocht.

Alle spoedlocaties m.b.t. bodemsanering zijn beschikt.

Doel: Klimaatadaptatie
Bijdragen leveren aan de leefbaarheid van de stad en gezondheid van inwoners van Tilburg, voorkomen van wateroverlast (relatie met vGRP) en tegengaan van droogte en hittestress.

Indicatoren worden nog uitgewerkt op basis van een klimaatkansenkaart en routekaart. Vaststelling door college vierde kwartaal 2016.

Doel: Klimaatadaptatie

Stand van zaken

Activiteiten 2017

De uitvoering van het plan van aanpak Klimaatadaptatie is gestart met workshops en kennisdeling, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als met partners in de stad. Het plan van aanpak werken we verder uit in een klimaatkansenkaart en routekaart 2040. Klimaatbestendig inrichten krijgt een uitwerking in MJP-projecten: o.a. Rueckertbaan, Primus van Gilsstraat, Kruidenbuurt, Pater van den Elsenplein, Azuurweg.
We nemen deel aan een pilot van RWS - Water Verkeer Leefomgeving (RWS-WVL) en het Ministerie van I&M. We onderzoeken de mogelijkheden voor het opschalen van groene daken in stedelijk gebied (rapportage eind 2016 gereed). Tevens hebben we de landelijke green deal Groene Daken ondertekend. Tilburg is in de regio Hart van Brabant trekker van het thema klimaatadaptatie (vanuit doelmatig waterbeheer op de agenda gezet).

Onze inzet richt zicht op:

 • Het vergroten van de bewustwording van de gemeentelijke organisatie, burgers, bedrijven en partners in de stad (zoals GGD, Woningbouwcoöperaties, waterschappen) door middel van bijeenkomsten en workshops.
 • het organiseren van wijkgerichte klimaatateliers.
 • het aanpassen van de inrichting van de openbare ruimte in concrete MJP-projecten.
 • het uitwerken van stimuleringsmaatregelen.
 • het verbinden van regiogemeenten (kennisdelen en gezamenlijke projecten).

Wat gaat het kosten

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Hoogbouw/Laagbouw

2

2

3

Grof huisvuil

139

140

142

Duurzaam handelen

11

111

36

Lucht

133

100

-

Energie

130

-

-

Totaal

415

353

181

De nieuwe investeringen in deze Programmabegroting kunnen leiden tot nieuwe subsidietoekenningen. Deze zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Kengetallen

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Tonnen afval

88.000

88.000

88.000

Bezoekers milieustraat

120.815

117.000

125.000

Waarstaatjegemeente.nl

Indicatoren:

2012

2013

2014

2015

Aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner

232

222

204

-

Hernieuwbare elektriciteit 1)

2,2%

2,2%

2,8%

-

1) Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Nr.

Risico's

Kans van optreden

Incidenteel
Structureel

Bedrag
(x € 1.000)

Klasse

Status

14.

Slachtplaats Tilburg

Onbekend

I

Onbekend

-

Ongewijzigd

28.

Contract GFT afval

Laag

I

1.500

2

Ongewijzigd

29.

Volumeplicht huishoudelijk afval

Laag

I

2.500-3.000

2

Gewijzigd