Begroting 2017

Doelen

Doel: Verbeteren fysieke leefomgeving
Het tijdig en adequaat oplossen van fysieke problemen en onderhoud van de openbare ruimte, zoals bestratingen, groen, verlichting, verkeersregelinstallaties en riolering.

Indicatoren:

Streefwaarde

2012

2013

2014

2015

Oordeel Tilburgers (rapportcijfer) over fysieke woonomgeving

--

6,6

Geen meting

6,7

Onderhoud openbare ruimte conform vastgesteld ambitieniveau

Doel: Verbeteren fysieke leefomgeving

Stand van zaken

Activiteiten 2017

We onderhouden de openbare ruimte conform de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Door uitbreiding van het areaal is er mogelijk een discrepantie ontstaan tussen beschikbaar budget en opgave.

Herijking onderhoudsbudgetten: op basis van de actuele bestuurlijke en beleidsmatige doelen worden de benodigde onderhoudskosten in beeld gebracht. Voor het beleidsveld Groen is dit al gedaan.
Verwacht wordt dat financiële herijking noodzakelijk is om te voldoen aan eisen die gesteld worden vanuit wetgeving en provinciale eisen inzake goed rentmeesterschap.

De huidige grondslag van de bekostiging van het beheerbudget is gekoppeld aan de groei van het aantal woningen. Deze grondslag is niet meer toereikend bij de ontwikkelingen anno nu.

Alternatieven voor de bekostigingsgrondslag voor het beheerbudget worden onderzocht. Aandachtspunt hierbij zijn de bijzondere areaaluitbreidingen, die geen relatie hebben met de groei van de stad.

Doel: Duurzaam in stand houden van de groenstructuur
In de Structuurvisie 2040 is opgenomen dat groen een structureel onderdeel van de duurzame stad Tilburg is, waarbij het beheer en onderhoud van het groen op orde is. Het openbaar groen in de stad blijft de vastgestelde beeldkwaliteit behouden door zowel goed onderhoud te plegen alsook tijdig het groen (bomen, hagen en beplanting) te vervangen.

Langcyclisch onderhoud groen conform vastgesteld ambitieniveau

Doel: Duurzaam in stand houden van de groenstructuur

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Het in 2016 vastgesteld groenbeleid vraagt om extra aandacht voor het langcyclisch onderhoud groen conform vastgesteld ambitiniveau.

 • Het kwaliteitsniveau van de stadsparken wordt in overeenstemming gebracht met het gewenste kwaliteitsniveau A.
 • De programmering van het langcyclisch onderhoud van het groen wordt opgenomen in het Meerjarenprogramma Openbare Ruimte.

Doel: Groen dichterbij voor iedereen

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Naast de nota's groen en biodiversiteit is in 2016 de "Agenda groen in de Stad" vastgesteld (gevoed vanuit de omgevingsvisie Tilburg 2040 en het coalitieakkoord). Dit is een plus op het bestaande beleid. Het doel van het groenbeleid is het toevoegen van groen en het kwalitatief verbeteren ervan om iedere inwoner van Tilburg de kans te geven groen te beleven en zo ook een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie en biodiversiteit.

 • We voeren de 'impuls groen' uit conform de Agenda Groen in de stad:
  • bestaand groen versterken;
  • nieuw groen aanleggen.
 • We passen meer ecologisch beheer toe in stedelijk gebied.
 • We steunen en faciliteren bewonersinitiatieven.
 • We zetten de tijdelijke stimuleringsmaatregel geveltuintjes voort.

Doel: Biodiversiteit verhogen en beter beschermen
Het ecologisch beheer maakt standaard deel uit van het onderhoud, waarbij 50% van de nieuw aangeplante bomen en struiken binnen de bebouwde kom in 2020 een bijdrage levert aan de biodiversiteit.

Toename van het aantal doelsoorten

Doel: Biodiversiteit verhogen en beter beschermen

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Door bewuster in te zetten op variatie in beplanting en bij de soortkeuze meer rekening te houden met de ecologische waarde wordt de biodiversiteit bevorderd. Ook wordt meer ingezet op ecologisch beheer in het stedelijk gebied. De pilot ecologisch beheer bermen 't Zand is gestart en loopt tot 2018. Met de Gebiedsontheffing gebouwbewonende soorten kunnen onderhoud- en uitbreidingswerkzaamheden in de oude stad eenvoudiger en sneller worden uitgevoerd en krijgen gebouwbewonende soorten een betere bescherming.

 • Versterken van de infranatuur:

Bels Lijntje/bijenlint; we richten de spoorbermen biodiverser in;

In samenwerking met Tennet werken we aan vergroening/meer biodiversiteit onder hoogspanningstracés.

 • Vanuit de pilot beheer bermen in 't Zand bekijken we of de pilot uitgerold kan worden in andere gebieden.
 • We gaan bedrijventerreinen biodiverser beheren waarbij we starten met Loven als eerste bedrijventerrein.
 • Meting naar het aantal doelsoorten om te bepalen of het aantal sinds 2012 is toegenomen.

Vanuit 'agenda groen om de stad' worden de komende jaren diverse biodiversiteitsknelpunten opgepakt (opgenomen in MJP).

 • We verrichten een nieuwe meting naar doelsoorten om de stand van zaken inzichtelijk te maken.
 • We voeren een inventarisatie uit naar bomen en planten om de stand van zaken inzichtelijk te maken.

Doel: Parkeerexploitatie
Het parkeerbeleid is er op gericht om een zo goed mogelijke invulling te geven aan de beperkte openbare ruimte door regels met betrekking tot parkeren te stellen.

We streven naar sluitende parkeerexploitatie door betere diensten te verlenen en goedkoper te werken.

Doel: Parkeerexploitatie

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Zowel het beheer van en het toezicht op de parkeergarages in de binnenstad, het vergunningparkeren op straat en de fietsenstallingen zijn ondergebracht in de parkeerexploitatie.

Met het oog op een betere dienstverlening wordt de digitalisering van het parkeerproduct verder doorgezet.

Wat gaat het kosten

Wat weten we nog meer

Subsidies
(x € 1.000,-)

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Dierenopvang

30

30

30

Kinderboerderijen

204

137

140

Totaal

234

167

170

De nieuwe investeringen in deze Programmabegroting kunnen leiden tot nieuwe subsidietoekenningen. Deze zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Kengetallen

Werkelijk 2015

Raming
2016

Raming
2017

Renovatie en vernieuwing riool (aantal meters)

5.450

9.370

15.200

Vervanging lichtmasten

1.800

1.900

1.900

Planmatig en correctief onderhoud wegen/fietspaden (m2)

255.000

254.000

277.000

Vergunningen bouwactiviteiten >15m

84

150

100

vergunningen Kabels en Leidingen

397

350

375

Aantal uren kort parkeren garages

5.005.579

5.000.000

5.000.000

Parkeerabonnementen garages

1.600

1.400

1.400

Nr.

Risico's

Kans van optreden

Incidenteel
Structureel

Bedrag
(x € 1.000)

Klasse

Status

19.

Financiële positie OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West Brabant)

Hoog

S

100 -500

3

Gewijzigd

20.

Nutsvoorzieningen openbare ruimte

Hoog

I

Onbekend

-

Gewijzigd

21.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB)

Laag

I

200

3

Gewijzigd

22.

Ontoereikende reserve Onrendabele top parkeergarage Stappegoor

Hoog

I

2.000

2

Ongewijzigd