Begroting 2017

Bijlage 1 Begrotingsvoorstellen - herijkingen

Herijkingen
(x € 1.000,-)

Begroting 2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

1.

Nominale bijstelling Leerlingenvervoer

N

16

N

16

N

16

N

16

2.

Invoering DCF-WOZ huurprijssystematiek voor maatschappelijke huurders

-

V

3

V

3

V

3

3.

Herijking onderwijshuisvesting

V

104

V

114

V

37

V

395

4.

Bijstelling budgetten a.g.v. aanpassing rijksuitkering:

 • Voorschoolse voorziening peuters
 • Versterking peuterspeelzaalwerk

N

246
-

N
V

369
325

N
V

492
325

N
V

615
325

5.

Verhoogde asielinstroom

N

52

N

66

-

-

8.

Nominale bijstelling Bijzondere Bijstand

N

39

N

39

N

39

N

39

9.

Bijstelling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

N

255

N

255

N

255

N

255

10.

Nominale bijstelling Meedoenregeling

N

12

N

12

N

12

N

12

11.

Nominale bijstelling Individuele Inkomenstoeslag

N

18

N

18

N

18

N

18

12.

Nominale bijstelling Collectieve Ziekenkostenverzekering

N

142

N

142

N

142

N

142

13.

Formatie-calculatiemodel Schuldhulpverlening

N

176

N

176

N

176

N

176

14.

Verhoogde asielinstroom

N

1.457

N

414

-

-

17.

Administratieve bijstellingen; bijstellingen reserves

0

0

0

0

18.

Invoering DCF-WOZ huurprijssystematiek voor maatschappelijke huurders

-

V

1

V

1

V

1

19.

Bijdrage GGD Hart voor Brabant

N

183

N

253

N

349

N

408

20.

Bijstelling budgetten a.g.v. aanpassing rijksuitkering:

 • WMO

N

55

N

55

N

55

N

63

 • Maatschappelijke opvang

V

76

V

76

V

76

V

76

 • Vrouwenopvang

N

271

N

380

N

380

N

380

21.

Verhoogde asielinstroom

N

36

140

-

-

24.

Administratieve bijstellingen; bijstellingen reserves

0

0

0

0

25.

Formatie-calculatiemodel Werk en Inkomen / Rechtmatigheidsfuncties

N

844

N

733

N

702

N

685

26.

Formatie-calculatiemodel Werk en Inkomen / Team fraudebestrijding

N

100

N

100

N

100

N

100

27.

Formatie-calculatiemodel

V

24

V

34

V

34

V

34

28.

Bijstelling budgetten a.g.v. aanpassing rijksuitkering:

 • Re-integratie middelen

V

37

V

47

V

48

N

169

 • WSW

N

194

N

185

N

178

V

1.737

 • Uitvoeringskosten Lijfrenteopbouw

-

-

-

N

17

29.

Verhoogde asielinstroom

N

857

-

-

-

33.

Nominale bijstelling WMO woonvoorzieningen

N

1

N

1

N

1

N

1

34.

Nominale bijstelling WMO vervoersvoorzieningen

N

31

N

31

N

31

N

31

35.

Nominale bijstelling WMO hulpmiddelen

N

33

N

33

N

33

N

33

36.

Bijstelling budgetten a.g.v. aanpassing rijksuitkering:

 • WMO

N

417

N

417

N

417

N

543

 • WMO begeleiding

V

1.654

V

949

V

928

V

978

 • Beschermd wonen

N

1.376

N

1.419

N

1.452

N

1.446

39.

Formatie-calculatiemodel
ten laste van uitvoeringsbegroting 3D

N
V

670
429

N
V

670
429

N
V

670
429

N
V

670
429

40.

Bijstelling budgetten a.g.v. aanpassing rijksuitkering:

 •  Jeugd

N

631

N

1.019

N

959

N

924

42.

Administratieve bijstellingen; bijstellingen reserves en digitale bewegwijzering lichtplan

V

91

V

82

V

57

V

56

43.

Verlenging TWM lening

V
N

232
187

V
N

242
196

V
N

252
204

V
N

263
213

44.

Bijstelling renteontvangst/interne rente Enexis tranche D

-

-

N

235

N
V

940
528

45.

Evenementsvoorzieningen

N

25

N

75

N

99

N

96

46.

Vernieuwing BBV; investeringen maatschappelijk nut

V
N

200
200

-

-

-

49.

Administratieve bijstellingen; bijstellingen reserves

N

0

N

0

N

0

N

0

50.

Correctie kapitaallasten investeringen StadsBeheerProgramma (SBP)

-

V

42

V

66

V

75

51.

Vernieuwing BBV; investeringen maatschappelijk nut

N

95

N

89

N

147

V

26

66.

Administratieve bijstellingen; erfpachtovereenkomst Were Di

N

36

N

36

N

36

N

36

67.

Programmamanager Stedelijke Ontwikkeling

N
V

101
101

N
V

59
59

-

-

68.

Vernieuwing BBV; investeringen maatschappelijk nut

V
N

1.000
1.000

-

-

-

69.

Bijstelling grondexploitatie

N
V

11.322
11.322

N
V

16.015
16.015

N
V

17.218
17.218

N
V

16.162
16.162

71.

Administratieve bijstellingen; bijstellingen reserves

0

0

0

0

72.

Invoering DCF-WOZ huurprijssystematiek voor maatschappelijke huurders

-

N

1.832

N

1.832

N

1.832

76.

Administratieve bijstellingen; herijking gebouwenexploitatie

0

0

0

0

77.

Invoering DCF-WOZ huurprijssystematiek voor maatschappelijke huurders

V

2.715

V

5.125

V

5.125

V

5.125

78.

Zonnepanelen op gemeentegebouwen

N

190

N

185

N

43

N

138

81.

Administratieve bijstellingen; bijstellingen reserves

0

0

0

0

82.

Bijdrage Veiligheidsregio MWB 2017

N

234

N

173

N

196

N

229

85.

Administratieve bijstellingen; bijstellingen reserves

0

0

0

0

86.

Invoering DCF-WOZ huurprijssystematiek voor maatschappelijke huurders

-

N

599

N

599

N

599

87.

Administratieve bijstellingen; erfpachtovereenkomst Were Di

V

36

V

36

V

36

V

36

88.

Invoering DCF-WOZ huurprijssystematiek voor maatschappelijke huurders

N

2.715

N

2.715

N

2.715

N

2.715

89.

Aanpassing m2 prijzen commerciële verhuur

N

10

N

10

N

10

N

10

92.

Administratieve bijstellingen; bijstellingen reserves

0

0

0

0

93.

Actualisering autonome groei inzameling huishoudelijk afval

N

270

N

270

N

270

N

270

94.

Lagere afvalverwerkingskosten door verlaging tarief verwerking huishoudelijk restafval

V

2.600

V

2.850

V

2.850

V

2.850

95.

Uitbreiding formatie per 01-01-2017 door structurele extra werkzaamheden optimalisatievoorstellen

0

0

0

0

96.

Vermindering voordeel van inzameling PMD laagbouw in combinatie met verlaging ledigingsfrequentie rest- en gftafval

N

500

N

500

N

500

N

500

100.

Administratieve bijstellingen; bijstellingen reserves

0

0

0

0

101.

Autonome groei VRI's

N

9

N

9

N

9

N

9

102.

Semi autonome groei onderhoud openbare ruimte

-

-

-

N

141

103.

Invoering DCF- WOZ huurprijssystematiek voor maatschappelijke huurders

-

V

17

V

17

V

17

104.

Vervallen baten peilbuizen

N

11

N

11

N

11

N

11

105.

Correctie systeembeheer riolering

V

35

V

35

V

35

V

35

106.

Bijstelling i.v.m. afkoppelen 4 bedrijven

V

44

V

44

V

44

V

44

107.

Vernieuwing BBV; investeringen maatschappelijk nut

V

3.279

V

2.538

V

2.217

V

2.520

110.

Organisatie Koningsdag 2017

N

700

-

-

-

111.

Verkiezingen, jaarschijf 2020

-

-

-

V

498

112.

Opbrengst omgevingsvergunning onderdeel bouwen (bouwleges)

N

84

N

84

N

84

N

84

114.

Administratieve bijstellingen; bijstellingen reserves

N

91

N

82

N

57

N

56

115.

Uitkering gemeentefonds

V

8.546

V

9.244

V

9.846

V

8.979

116.

Autonome bijstelling bestemmingsheffingen

-

-

-

V

237

117.

Autonome bijstelling opbrengst OZB

V

9

V

9

V

9

V

365

118.

Nominale bijstelling opbrengst OZB

V

348

V

351

V

354

V

358

119.

Onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing

V

1.000

120.

Opbrengst afvalstoffenheffing (ASH)

N

1.709

N

1.011

N

1.011

N

1.163

121.

Opbrengst rioolheffing (RH)

V

183

V

199

N

46

V

304

122.

Onttrekking egalisatiereserve rioolheffing; correctie jaarschijf 2020

-

-

-

N

500

123.

Opbrengst hondenbelasting

V

70

V

70

V

70

V

72

124.

Bijstelling renteontvangst

-

-

-

N

528

125.

Bijstelling treasury budgetten

V

310

V

310

V

310

V

310

126.

Vernieuwing BBV; investeringen maatschappelijk nut

-

N

2.449

N

2.070

N

2.546

128.

Administratieve bijstellingen; bijstellingen reserves

0

0

0

0

129.

Formatie-calculatiemodel Burgerzaken

N

364

N

364

-

-

130.

Nominale bijstellingen

N

4.911

N

4.911

N

4.911

N

4.911

131.

Vervallen vergoeding landelijke voorziening BGT

N

130

N

130

N

130

N

130

132.

Bijstelling treasury budgetten

N

310

N

310

N

310

N

310

Bijlage 1 Begrotingsvoorstellen - nieuw beleid

Nieuw beleid
(x € 1.000,-)

Begroting 2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

6.

Herhuisvesting 'De Nieuwste School'

N

7

N

31

N

166

N
V

495
349

7.

Vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten

N

260

N

260

N

260

N

260

15.

Stichting Broodnodig; gebruik pollepel

N

72

N

46

N

46

N

46

16.

Continuering aanpak wanbetaling zorgpremie

N

134

N

134

-

-

22.

Uitvoeringskosten Toegang en lichte ondersteuning t.l.v. reserve 3D

N
V

2.200
2.200

PM

PM

PM

23.

Vluchtelingen
t.l.v. reserve vluchtelingen

N
V

2.122
2.122

N
V

598
598

-

-

37.

Hulp aan Huis (zonder verhoging eigen betaling)
t.l.v. reserve 3D

N

1.600
1.600

N
V

1.500
1.500

N
V

1.400
1.400

-

38.

Uitvoeringskosten 3D (structureel)
Taakstelling op zorgbudgetten
Uitvoeringskosten 3D (incidenteel)
t.l.v. reserve 3D

N
V
N
V

1.225
1.225
81
81

N
V
N
V

1.225
1.225
81
81

N
V

1.225
1.225
-

N
V

1.225
1.225
-

41.

Uitvoeringskosten 3D (structureel)
Taakstelling op zorgbudgetten
Uitvoeringskosten 3D (incidenteel)
t.l.v. reserve 3D

N
V
N
V

1.254
1.254
238
238

N
V
N
V

1.254
1.254
138
138

N
V

1.254
1.254
-

N
V

1.254
1.254
-

47.

Toekomstbestendigheid Kermis
t.l.v. reserve Kermis

N
V

300
300

N
V

300
300

N
V

200
200

N
V

200
200

48.

Meeropbrengst Toeristenbelasting; reserveren voor leisure

-

-

N

80

N

80

56.

Kernwinkelgebied
t.l.v. reserve Herstructurering
t.l.v. RGI

N
V

1.000
1.000
-

N

V

1.000
-
1.000

N

V

1.000
-
1.000

-
-
-

57.

Snelfietsroute Waalwijk (Hart van Brabantroute)
t.l.v. Cofinancieringsfonds
t.l.v. RGI

N
V
V

1.000
500
500

N
V

500
500
-

-

-

58.

Wilhelminakanaal
t.l.v. RGI
t.l.v. RBV

N
V
V

11.280
3.780
7.500

-

-

-

59.

Herstructurering Goirke West
t.l.v. reserve herstructurering

N
V

133
133

-

-

-

60.

Taskforce betaalbare sociale huurwoningen
t.l.v. reserve herstructurering

-

N
V

2.000
2.000

-

-

61.

Fietstunnel Ringbaan Zuid/Stappegoor
t.l.v. RBV

-

N
V

2.500
2.500

-

-

62.

Werkbudget ruimtelijke kwaliteit

N

50

N

50

N

50

N

50

63.

Halve rotonde Molenstraat
t.l.v. RBV

N
V

250
250

-

-

-

64.

Ontsluiting Rugdijk / Tangent
t.l.v. RBV

N
V

600
600

-

-

-

65.

Spoorzone; verdunning fase 2 van de Werkplaats
t.l.v. Algemene reserve Grondexploitatie

-

N
V

6.900
6.900

-

-

70.

Fietsenstallingen station, 2e fase Spoorzone
t.l.v. RGI

-

-

N
V

3.500
3.500

-

73.

Monumenten

N

26

N

78

N

78

N

70

74.

Museumkwartier; studie ontwikkelopties

N

125

N

125

-

-

75.

Cultuurplan Tilburg 2017-2020
t.l.v. RGI

N
V

600
600

N
V

600
600

-

-

79.

Aanbestedingsvoordeel /verduurzamen gebouwenexploitatie

V

700
700

V
N

700
700

V
N

175
175

-

80.

Ontwikkeling LocHal

PM

-

-

-

83.

Doorontwikkeling Zorg- en veiligheidshuis MB; Inzet CC regisseurs t.l.v. bestaande budgetten

N
V

400
400

N
V

400
400

N
V

400
400

N
V

400
400

84.

Continuering aanpak ondermijnende criminaliteit

-

N

500

N

500

-

91.

Doorontwikkeling sportcomplex Spoordijk
t.l.v. RGI

N
V

1.025
1.025

-

-

-

97.

Externe veiligheid

N

133

N

93

N

93

N

93

98.

Circulaire economie

N

129

N

129

N

129

N

129

99.

Klimaatadaptatie
t.l.v. RGI

N
V

500
500

PM

PM

PM

113.

Adressen op orde

N

326

N

326

N

326

N

326

127.

Meeropbrengst toeristenbelasting

-

-

V

80

V

80

134.

Reserve Vluchtelingen

N

2.700

-

-

-

135.

Reserve Parkmanagement
t.l.v. RGI

N
V

350
350

N
V

350
350

N
V

350
350

-
-

136.

Reserve Kermis
t.l.v. RGI

N
V

1.000
1.000

-
-

-
-

-
-

Bijlage 1 Begrotingsvoorstellen - besparingen

Besparingen
(x € 1.000,-)

Begroting 2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

30.

Deels schrappen post kinderopvang als re-integratie instrument

V

95

V

95

V

95

V

95

31.

Fraudebestrijding

V

350

V

350

-

-

32.

Verlaging voorziening debiteuren Sociale Zaken

V

500

V

500

V

500

V

500

54.

Leegstandverordening

V

45

V

45

V

45

V

45

55.

Verlagen subsidie Stedelijk Bewonersoverleg

V

10

V

10

V

10

V

10

108.

Ombouw verlichtingsarmaturen naar LED-verlichting

N

245

V

30

V

30

V

30

109.

Exploitatielasten fietsenstallingen station
t.l.v. parkeerexploitatie

N
V

30
30

N
V

298
298

N
V

535
535

N
V

535
535

133.

Vrijval diverse reserves

V

3.193

-

-

-

Bijlage 1 Begrotingsvoorstellen - bijstellingen Coalitieakkoord

Bijstelling Coalitieakkoord
(x € 1.000,-)

Begroting 2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

52.

Ontwikkelagenda Groen in de Stad

N

500

N

500

N

500

N

500

53.

Financiering Groen i.r.t. MJP

N

13

N

38

N

63

N

87

90.

Taakstelling Sport op Orde

N

121

N

521

N

521

N

521