Begroting 2017

Totaal

Sociale Stijging

Vestigingsklimaat

Leefbaarheid

Bestuur

Taakveld

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0.1

Bestuur

7.471

-1.846

0

0

0

0

0

0

7.471

-1.846

0.2

Burgerzaken

6.275

-4.131

0

0

0

0

0

0

6.275

-4.131

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

5.043

-2.583

0

0

5.043

-2.583

0

0

0

0

0.4

Overhead

65.582

-120

Dit taakveld mag conform BBV niet worden toegedeeld aan de programma's

0.5

Treasury

4.703

-40.850

Dit taakveld mag conform BBV niet worden toegedeeld aan de programma's

0.61

OZB woningen

662

-19.058

Dit taakveld mag conform BBV niet worden toegedeeld aan de programma's

0.62

OZB niet-woningen

0

-20.267

Dit taakveld mag conform BBV niet worden toegedeeld aan de programma's

0.63

Parkeerbelasting

0

-10.439

0

0

0

0

0

-10.439

0

0

0.64

Belastingen overig

445

-4.377

Dit taakveld mag conform BBV niet worden toegedeeld aan de programma's

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-408.029

Dit taakveld mag conform BBV niet worden toegedeeld aan de programma's

0.8

Overige baten en lasten

10.738

-1.112

0

0

518

-896

0

0

10.220

-216

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

Heffing VPB mag conform BBV niet worden toegedeeld aan de programma's

0.10

Mutaties reserves

63.153

-135.751

1.048

-11.102

24.538

-95.329

1.864

-5.364

35.703

-23.957

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestuur en ondersteuning

164.071

-648.563

1.048

-11.102

30.099

-98.807

1.864

-15.803

59.668

-30.149

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

14.487

-180

0

0

-261

-34

14.748

-145

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

14.234

-1.696

0

0

196

-168

13.545

-1.003

493

-525

1

Veiligheid

28.721

-1.876

0

0

-65

-203

28.293

-1.149

493

-525

2.1

Verkeer en vervoer

58.586

-4.859

36

0

31.881

-3.623

26.424

-955

245

-282

2.2

Parkeren

12.044

-903

0

0

2.133

-821

9.912

-83

0

0

2.3

Recreatieve havens

113

-49

0

0

113

-49

0

0

0

0

2.4

Economische havens en waterwegen

354

-67

0

0

119

-67

235

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

2.654

-1.000

0

0

2.654

-1.000

0

0

0

0

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

73.752

-6.879

36

0

36.900

-5.559

36.571

-1.037

245

-282

3.1

Economische ontwikkeling

6.047

-4

0

0

6.047

-4

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.900

-22.333

0

0

3.900

-22.333

0

0

0

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.258

-265

0

0

1.211

-41

0

0

47

-224

3.4

Economische promotie

2.713

-1.432

0

0

2.697

-1.222

0

0

16

-210

3

Economie

13.918

-24.033

0

0

13.855

-23.599

0

0

63

-434

4.1

Openbaar basisonderwijs

1.319

-433

1.319

-433

0

0

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

15.081

-183

15.081

-183

0

0

0

0

0

0

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

25.883

-17.657

17.558

-9.023

10

-14

0

0

8.315

-8.620

4

Onderwijs

42.282

-18.273

33.958

-9.639

10

-14

0

0

8.315

-8.620

5.1

Sportbeleid en activering

2.464

-613

0

0

0

0

2.464

-613

0

0

5.2

Sportaccommodaties

21.315

-7.507

0

0

-587

-1.027

21.902

-6.481

0

0

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

16.660

-3.419

0

0

15.571

-2.864

155

0

935

-556

5.4

Musea

7.649

-862

0

0

6.272

-884

0

0

1.377

22

5.5

Cultureel erfgoed

313

-224

0

0

313

-224

0

0

0

0

5.6

Media

6.993

-70

0

0

6.993

-70

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

15.373

-2.005

0

0

7.061

-1.962

8.292

-23

20

-20

5

Sport, cultuur en recreatie

70.767

-14.701

0

0

35.623

-7.030

32.812

-7.117

2.332

-554

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

49.720

-3.418

33.201

-969

5.719

-2.388

10.800

-62

0

0

6.2

Wijkteams

7.638

-5

7.638

-5

0

0

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

125.276

-95.720

125.069

-94.940

0

0

0

0

207

-780

6.4

Begeleide participatie

31.481

0

31.481

0

0

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

13.125

-39

13.125

-39

0

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7.213

0

7.213

0

0

0

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

45.579

-3.512

45.579

-3.512

0

0

0

0

0

0

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

42.330

-1.398

40.936

-1

0

0

0

0

1.394

-1.397

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

57.193

-620

57.193

-620

0

0

0

0

0

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

5.465

0

5.465

0

0

0

0

0

0

0

6

Sociaal domein

385.020

-104.712

366.900

-100.085

5.719

-2.388

10.800

-62

1.601

-2.178

7.1

Volksgezondheid

7.947

-1.050

7.353

0

594

-1.050

0

0

0

0

7.2

Riolering

14.650

-16.267

0

0

1.099

0

13.544

-550

7

-15.717

7.3

Afval

14.947

-26.697

0

0

-295

0

13.683

-2.197

1.559

-24.500

7.4

Milieubeheer

7.434

-82

0

0

650

0

6.784

-82

0

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

159

-322

0

0

-2

0

160

-322

0

0

7

Volksgezondheid en milieu

45.136

-44.418

7.353

0

2.046

-1.050

34.171

-3.151

1.567

-40.217

8.1

Ruimtelijke Ordening

7.400

-2.786

0

0

6.994

-2.785

406

0

0

0

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

39.674

-14.565

0

0

39.674

-14.565

0

0

0

0

8.3

Wonen en bouwen

16.110

-6.046

0

0

13.174

-222

151

0

2.785

-5.824

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

63.185

-23.397

0

0

59.842

-17.572

558

-1

2.785

-5.824