Begroting 2017

Reserves en voorzieningen
Het totaal van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2017 bedraagt € 811 miljoen waarvan € 793
miljoen reserves en € 18 miljoen voorzieningen.
Voorzieningen zijn ingesteld op grond van een (wettelijke) verplichting.
Bestemmingsreserves zijn door de raad voor een bepaald doel geoormerkte gelden. Zodra de doelstelling
waartoe de reserve is ingesteld komt te vervallen, valt de bestemmingsreserve vrij en kan er vervolgens
een nieuwe bestemming aan worden toegekend door de raad.
De algemene reserve daarentegen is een vrije reserve die noodzakelijk is om te kunnen beschikken over
een financiële buffer. De reserves zijn gecategoriseerd naar aard en mate waarin deze vrij inzetbaar zijn.

Overzicht reserves x € mln.

2016

2017

Totaal reserves

877

miljoen

793

Miljoen

Algemene reserve

25

miljoen

22

Miljoen

Vrij inzetbare reserves

89

miljoen

69

Miljoen

Bestemde reserves

112

miljoen

80

Miljoen

Niet direct inzetbaar

Effect op exploitatie

294

miljoen

313

Miljoen

Gebonden winstbestemming

104

miljoen

93

Miljoen

Niet inzetbaar

Constructie/ gekoppeld

138

miljoen

115

Miljoen

Dekking kapitaallasten

103

miljoen

99

Miljoen

Effect op algemene middelen/ exploitatie

12

miljoen

2

Miljoen

Algemene reserve (A.001)
De Algemene Reserve is genormeerd op 8% van de uitkering gemeentefonds (excl. integratie-uitkering Sociaal domein) en de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting met een bandbreedte van 1%.

In 2017 komt de norm uit op € 22,2 miljoen. De ondergrens van de bandbreedte is berekend op € 19,5 miljoen en de bovengrens op € 25,0 miljoen.

De algemene reserve ultimo 31 december 2017 bedraagt € 19,7 miljoen en voldoet hiermee aan de hierboven genoemde normeringseisen.

Reserve Grootschalige Investeringswerken (B.001)
Het saldo per 1 januari 2017 bedraagt € 67,6 miljoen. In onderstaande tabel zijn de geplande investeringen opgenomen met een eenmalige bijdrage vanuit de RGI. De projecten zijn geprognosticeerd over de jaren 2017 tot en met 2020. Op basis hiervan resteert een vrije ruimte in de RGI per ultimo 2020 van € 6,5 miljoen.

Geplande investeringen

Indicatie

(bedragen x €1.000,-)

bijdragen 2017 tot en met 2020

Onttrekkingen

Nieuwbouw Traverse

4.400

Verdubbeling Bredaseweg

765

Bibliotheek van de Toekomst/ Stadcampus fase 1/ transitiekosten

13.646

Groenambities spoorzone

3.000

Glasvezel Next generation network

600

Fietsstalling station

1.500

Vakcollege

4.810

Wilhelminakanaal

5.650

Gemeentelijke huisvesting (incidentele afboeking)

3.722

Kennis Plus profiel Spoorzone

2.000

Ambities groen en landschap

3.000

Impuls klimaat

1.600

Impuls economisch domein

2.400

Fietsparkeren Spoorzone

1.500

Programmabegroting 2017:

Wilhelminakanaal

3.780

Fietsenstalling station

3.500

Cultuurplan 2017-2020

1.200

Kermis

1.000

Parkmanagement

1.050

Doorontwikkeling Spoordijk

1.025

Kernwinkelgebied

2.000

Snelfietsroutes

500

Klimaatadaptatie

500

Overboeking naar Algemene Reserve ivm onderbandbreedte

1.200

RESERVES EN VOORZIENINGEN

INCLUSIEF voorstellen nieuw beleid en bezuinigingen bedragen x € 1.000,-

Nr.

Naam reserve / voorziening

SALDO

MUTATIES

SALDO

MUTATIES

SALDO

MUTATIES

SALDO

MUTATIES

SALDO

MUTATIES

SALDO

01-01-16

2016

01-01-17

2017

01-01-18

2018

01-01-19

2019

01-01-20

2020

01-01-21

RESERVES

A.001

Algemene reserve

24.900

-3.280

21.620

-1.904

19.716

-133

19.583

0

19.583

0

19.583

Totaal: Algemene reserve

24.900

-3.280

21.620

-1.904

19.716

-133

19.583

0

19.583

0

19.583

B.001

Reserve Grootschalige investeringswerken (RGI)

86.098

-18.463

67.635

-45.612

22.023

-9.900

12.123

-4.701

7.422

-879

6.543

B.002

Reserve Duurzame investeringen

2.208

-538

1.670

-767

903

-418

485

-8

477

-8

469

Totaal: Vrij inzetbare reserves

88.306

-19.001

69.305

-46.379

22.926

-10.318

12.608

-4.709

7.899

-887

7.012

C.001

Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI)

1.793

-1.793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.003

Reserve Veiligheidsbeleid

584

-373

211

-115

96

-96

0

0

0

0

0

C.004

Reserve Beeldende kunst

277

-113

164

-55

109

-54

55

-27

28

-28

0

C.005

Reserve Internationale Samenwerking

70

-70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.006

Reserve Openbaar vervoer

2.159

76

2.235

-2.235

0

0

0

0

0

0

0

C.008

Reserve Volkshuisvesting

1.903

-990

913

-287

626

-296

330

-301

29

1

30

C.012

Reserve Culturele vernieuwing

120

-120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.013

Reserve Bodem, geluid en lucht

4.269

-1.905

2.364

-440

1.924

-220

1.704

-225

1.479

-46

1.433

C.015

Reserve Essent

238

-235

3

-3

0

0

0

0

0

0

0

C.019

Reserve Herstructurering erfpachtomzettingen

24.455

-9.680

14.775

-6.323

8.452

-3.797

4.655

1.066

5.721

2.353

8.074

C.020

Reserve Natuurontwikkeling

2.515

-702

1.813

-718

1.095

-543

552

-334

218

8

226

C.021

Reserve Verloedering bestaande stad

760

-492

268

-268

0

0

0

0

0

0

0

C.022

Reserve Bomen

928

-190

738

-402

336

-53

283

-25

258

-26

232

C.025

Bestemmingsreserve Betaald parkeren

3.654

342

3.996

174

4.170

-229

3.941

-3.555

386

-660

-274

C.035

Reserve Revolverend fonds gem. gebouwen en inst.

1.599

93

1.692

96

1.788

-651

1.137

77

1.214

79

1.293

C.036

Reserve Flankerend Beleid (RFB)

536

-536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.039

Reserve Tilburg Akkoord

1.625

-689

936

-293

643

-304

339

12

351

12

363

C.040

Reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT)

4.914

-940

3.974

-235

3.739

-683

3.056

-36

3.020

328

3.348

C.042

Bestemmingsreserve dec. uitkeringen ISV/ IPSV

1.064

-1.064

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.044

Reserve EMERGO

1.472

-1.472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.045

Reserve Verduurzaming woningbouw

1.071

-1.071

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.046

Reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer

1.690

-65

1.625

-25

1.600

-52

1.548

-28

1.520

-12

1.508

C.047

Reserve Stimulering innovatie regionale arbeidsmarkt

684

-242

442

-200

242

-121

121

-121

0

0

0

C.048

Reserve Risico's grondexploitatie

45.880

-6.546

39.334

0

39.334

0

39.334

0

39.334

0

39.334

C.049

Reserve Detailhandelsfonds

1.553

-313

1.240

-413

827

-413

414

-414

0

0

0

C.050

Reserve Economisch investeringsfonds tbv cofinanc.

4.559

-2.894

1.665

-1.005

660

-616

44

-44

0

0

0

C.051

Reserve Parkmanagement

350

-350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.052

Aanjaagfonds burgerparticipatie

26

-26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.053

Reserve Gemeentelijke huisvesting

1.532

142

1.674

1.219

2.893

1.526

4.419

-713

3.706

-1.195

2.511

C.054

Reserve Kermis

0

0

0

700

700

-300

400

-200

200

-200

0

C.055

Reserve Vluchtelingen

0

0

0

578

578

-578

0

0

0

0

0

Totaal: Bestemde reserves, inzetbaar na wijziging voorgenomen bestemming/bestedingsplan

112.280

-32.218

80.062

-10.250

69.812

-7.480

62.332

-4.868

57.464

614

58.078

D.001

Bestemmingsreserve Gaswinstuitkering

46.092

0

46.092

0

46.092

0

46.092

0

46.092

0

46.092

D.002

Reserve Compensatie BCF verschillen

6.889

0

6.889

-6.889

0

0

0

0

0

0

0

D.003

Bestemmingsreserve verkoop Essent

240.877

18.658

259.535

0

259.535

0

259.535

13.212

272.747

0

272.747

Totaal: Niet direct inzetbaar jaarlijks effect op algemene middelen/exploitatie (rente/vervallen dividend etc.)

293.858

18.658

312.516

-6.889

305.627

0

305.627

13.212

318.839

0

318.839

E.001

Bestemmingsreserve Winstuitkering HNG

464

-86

378

-89

289

-92

197

-96

101

-101

0

E.003

Reserve Stim.fonds hergebruik hist. panden

613

-47

566

-94

472

-21

451

-22

429

7

436

E.004

Reserve Startersleningen

1.350

-3

1.347

-3

1.344

-3

1.341

-3

1.338

-3

1.335

E.006

Reserve Aanl.verl./onr.top nieuwe parkeergarages

10.899

-90

10.809

-90

10.719

-1.091

9.628

-139

9.489

-145

9.344

E.008

Beleggingsreserve Bouwfonds

22.984

0

22.984

0

22.984

0

22.984

0

22.984

0

22.984

E.009

Reserve Beleggingsfonds 2000

68.828

-2.873

65.955

-3.631

62.324

-3.320

59.004

-2.541

56.463

-2.592

53.871

E.010

Reserve Ex-Essent

31.721

-18.658

13.063

0

13.063

0

13.063

-13.063

0

0

0

Totaal: Niet inzetbaar, bijvoorbeeld gekoppeld aan een financieringsconstructie, een actief of onderhoudsplan

136.859

-21.757

115.102

-3.907

111.195

-4.527

106.668

-15.864

90.804

-2.834

87.970

F.001

Reserve kapitaallasten (onderwijsgebouwen)

1.634

6.526

8.160

4.634

12.794

-295

12.499

-294

12.205

-295

11.910

F.002

Reserve kapitaallasten

101.331

-10.057

91.274

-8.073

83.201

-4.610

78.591

-4.587

74.004

-4.563

69.441

Totaal: Niet inzetbaar, is ter dekking van kapitaallasten gedurende resterende afschrijvingstermijn (wettelijke verplichting)

102.965

-3.531

99.434

-3.439

95.995

-4.905

91.090

-4.881

86.209

-4.858

81.351

G.001

Overhevelingsreserve

12.281

-10.071

2.210

-1.820

390

-390

0

0

0

0

0

G.011

Reserve Meerjarenprogramma openbare ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal: Niet inzetbaar, is een administratieve reserve (overheveling)

12.281

-10.071

2.210

-1.820

390

-390

0

0

0

0

0

H.001

Egalisatiereserve Gebouwenexploitatie

455

-133

322

-161

161

-161

0

0

0

0

0

H.003

Reserve CIST

152

-12

140

5

145

5

150

5

155

5

160

H.004

Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie

38.478

-6.058

32.420

-14.694

17.726

-1.448

16.278

-6.682

9.596

-1.890

7.706

H.005

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

35.471

1.019

36.490

-15.324

21.166

-4.275

16.891

1.114

18.005

630

18.635

H.006

Egalisatiereserve Rioolheffingen

7.522

-1.937

5.585

-1.305

4.280

-1.250

3.030

-394

2.636

92

2.728

H.007

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

7.192

-920

6.272

-780

5.492

192

5.684

199

5.883

206

6.089

H.008

Egalisatiereserve 3D

15.000

-3.533

11.467

-4.876

6.591

-1.182

5.409

304

5.713

704

6.417

Totaal: Niet direct inzetbaar, is een vooraf gebonden winstbestemming (bedrijfs- en/of egalisatiereserve)

104.270

-11.574

92.696

-37.135

55.561

-8.119

47.442

-5.454

41.988

-253

41.735

SUBTOTAAL RESERVES

875.719

-82.774

792.945

-111.723

681.222

-35.872

645.350

-22.564

622.786

-8.218

614.568

VOORZIENINGEN

V.001

Voorziening voormalig personeel

5.294

-640

4.654

-371

4.283

-282

4.001

-222

3.779

-189

3.590

V.002

Voorziening voormalig bestuur

7.927

-121

7.806

-12

7.794

93

7.887

96

7.983

109

8.092

V.009

Voorziening aankoop Piusplein 1

584

-11

573

-11

562

-12

550

-13

537

-13

524

V.010

Voorziening aankoop kunstcluster

254

-1

253

-1

252

-2

250

-2

248

-2

246

V.012

Voorziening onderhoud gemeentegebouwen

579

1.038

1.617

372

1.989

264

2.253

-826

1.427

97

1.524

V.015

Voorziening Afwikkeling Beekse Bergen

527

0

527

-527

0

0

0

0

0

0

0

V.024

Voorziening verkoop Vennootschap BV

4.220

-4.220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.028

Voorziening afwikkeling SOM

307

2

309

0

309

0

309

0

309

0

309

V.032

Voorziening groot onderhoud condensvorming

280

-280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.035

Voorziening verkoop MIDI

372

-372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.038

Voorziening RWS onderhoud VRI's Kempenbaan

88

-6

82

-6

76

-6

70

-6

64

-6

58

V.042

Voorziening Afvalstoffenheffing

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

V.043

Voorziening Rioolheffing

1.764

-65

1.699

0

1.699

0

1.699

0

1.699

0

1.699

V.044

Voorziening Verkoopverlies Havenmeester

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.045

Voorziening Risico OMWB

440

-440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.046

Voorziening Garantiebudget Traverse

40

0

40

0

40

0

40

0

40

0

40

V.048

Voorziening Jeugdwerkloosheid

607

-269

338

-169

169

-169

0

0

0

0

0

V.049

Voorziening Implementatie participatiewet

520

-520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.050

Voorziening Afwikkeling verbouwing 013

350

-350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBTOTAAL VOORZIENINGEN

24.157

-6.255

17.902

-725

17.177

-114

17.063

-973

16.090

-4

16.086

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

899.876

-89.029

810.847

-112.448

698.399

-35.986

662.413

-23.537

638.876

-8.222

630.654

Specifieke toelichtingen
De overzichten van de bestedingsplannen van de individuele reserves en voorzieningen zijn niet in dit boekwerk opgenomen maar digitaal beschikbaar.

(Aanpassingen) instellingsbesluiten
Voorgesteld wordt van onderstaande reserves de aangegeven onderdelen van de bijbehorende instellingsbesluiten aan te passen en als volgt vast te stellen:

C.019 Reserve herstructurering erfpachtomzettingen

Instellingsgrondslag
Bij raadsbesluit van 13 maart 2000 is ingestemd met de erfpachtomzetting naar eigendom van de ondergrond van de sociale huurwoningen van de Tilburgse woningcorporaties. Daarbij is tevens bepaald om de opbrengst van deze transactie te bestemmen ten behoeve van de herstructurering en revitalisering van de bestaande stad, in het bijzonder de sociale woningbouw betreffende. Ook is overeengekomen dat de woningcorporaties bij verkoop van hun sociale huurwoningen het verschil tussen de actuele grondwaarde van een sociale huurwoning en een koopwoning aan de gemeente moeten voldoen.

Op 10 april 2000 heeft de gemeenteraad de reserve herstructurering ingesteld en het Beleggingsfonds 2000.
De uit de omzetting van de erfpacht vrijkomende middelen zijn gestort in het Beleggingsfonds. Uit het beleggingsfonds wordt jaarlijks ( gedurende minimaal 30 jaar) een bedrag van € 3,17 miljoen in de reserve herstructurering gestort (1e geldstroom). Ook de middelen uit de bijbetalingen ten gevolge verkoop huurwoningen worden in het beleggingsfonds gestart. Als de benodigde middelen conform het bestedingsplan daarom vragen ( dus bij gebleken noodzaak), kan de raad jaarlijks besluiten om deze middelen ook in de reserve herstructurering te storten (2e geldstroom).

Bij raadsbesluit van 14 januari 2002 (gewijzigd bij raadsbesluit van 31 oktober 2011) heeft de gemeenteraad de (inhoudelijke en financiële) spelregels omtrent de besteding van de middelen herstructurering vastgesteld.
Jaarlijks stelt het college van B en W een bestedingsplan herstructurering vast dat opgenomen wordt in de programmabegroting die door de raad vastgesteld wordt. Dit bestedingsplan mag geen negatieve stand vertonen.
Het college kan binnen de kaders van het bestedingsplan en de spelregels van de raad concrete toekenningen doen aan projecten/ activiteiten.

Door de gemeente Tilburg is in 2013 een convenant gesloten met de in Tilburg actief zijnde woningcorporaties om de verschillen in leefbaarheid tussen verschillende wijken aan te pakken en de 'stad in balans' te brengen. Om dit ambitieniveau te verwezenlijken hebben de woningcorporaties de erfpachtcanons afgekocht en zich verplicht om tot 1 januari 2015 woningen uit hun bestaande sociale woningvoorraad te verkopen. Tot en met 2012 zaten deze middelen in de gelijknamige reserve. Op grond van de regels voor jaarverslaggeving moesten van derden ontvangen middelen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord worden als voorziening. Met ingang van 1 januari 2013 was deze reserve omgezet in een voorziening.

Als gevolg van de wijzigingen in het Besluit Begroten en Verantwoorden is het niet langer toegestaan om gelden uit eigen middelen (reserves) in mindering te brengen op de onderhanden werk positie van de bouwgronden in exploitatie. Deze wijziging is aanleiding geweest om de voorziening herstructurering opnieuw te beoordelen. In het Convenant Wonen 2015-2020 is afgesproken dat de corporaties geen zeggenschap hebben over de besteding van de voorziening herstructurering. De raad kan de voorziening binnen de gestelde kaders zelf inzetten. De bestedingsmogelijkheden van de Raad zijn hiermee verruimd. De voorziening kan ingezet worden voor grondexploitatie, maar ook voor fysieke maatregelen leefomgeving, renovatie en verbeteringsmaatregelen corporaties aan hun bezit en buurtgerichte ondersteunende maatregelen. Het gaat hier dus om eigen middelen van de gemeente Tilburg.

Als gevolg van bovenstaande is geen sprake van een voorziening, maar van een reserve. De voorziening wordt in 2016 omgezet naar een reserve.

Doel
Financiering van de herstructurering, revitalisering en vernieuwing van de bestaande stad, in het bijzonder de sociale woningbouw betreffende.

Looptijd
Minimaal 30 jaar (vanaf 2000).

Bandbreedte
Niet van toepassing.

Criteria toevoegingen

  • Jaarlijks € 3,17 miljoen uit Beleggingsfonds ( min. 30 jaar)
  • Jaarlijks ( bij gebleken noodzaak) de bijbetalingen tgv verkoop sociale huurwoningen.

Criteria onttrekkingen
Tekorten op grond- en bouwexploitaties van herstructureringsprojecten in de bestaande stad conform het raadsbesluit van 31 oktober 2011 inzake de wijziging van de Spelregels reserve Herstructurering.

Vergoeding rente
Omslagrente

Toelichting
Wat onder herstructurering verstaan wordt, is vastgelegd in de door de raad in 2011 vastgestelde gewijzigde Spelregels reserve Herstructurering. Samengevat gelden de navolgende samenhangende uitgangspunten voor een beroep op de Reserve Herstructurering:

  • Het moet gaan om herstructurering, revitalisering en vernieuwing van de bestaande stad;
  • Het moet gaan om verbetering van de woon- en leefsituatie van in het bijzonder de doelgroep van de sociale woningbouw (direct of indirect) en daarmee bijdragend aan een "stad in balans" en sociale stijging van de doelgroep;
  • Het moet gaan om fysieke investeringen in woningen, gebouwen of woonomgeving. Ook buurtgerichte ondersteunende maatregelen (zowel voorzieningen als openbaar gebied) als onderdeel/ aanvulling van verbeteringsmaatregelen corporaties aan hun bezit, vallen hier onder;
  • Het moet gaan om incidentele bijdragen in grondexploitatie (met voorrang) en of bouwexploitatie, geen bijdragen in regulier onderhoud of exploitatie of ter dekking van regulier gemeentelijk beleid;
  • De afweging over de inzet van middelen vindt door het college op projectniveau en op basis van concrete maatregelen plaats waarbij steeds wordt gerelateerd aan de doelstellingen/ spelregels van de reserve.

C.025 Bestemmingsreserve betaald parkeren

Toelichting
Parkeren is een gesloten exploitatie. De bestemmingsreserve betaald parkeren is bedoeld om fluctuaties in de reguliere exploitatie te kunnen opvangen. Daarnaast kan de reserve, indien voldoende buffer, ingezet worden om bepaalde parkeerontwikkelingen in de stad mogelijk te maken.
In dat verband is in 2013 besloten om parkeren bij wijkwinkelcentra Heijhoef, Wagnerplein, Koningsoord en Westermarkt gratis te houden. Bij de Heijhoef zijn de werkzaamheden bijna afgerond en is het gereserveerde bedrag voor Heijhoef, € 1,55 mln., in 2013 aan de reserve E.006 (reserve onrendabele top/ aanloopverliezen nieuwe parkeergarages) onttrokken.
De overige wijkwinkelcentra volgen de komende jaren en naar verwachting zal de onttrekking hiervoor ad. € 3 miljoen in 2019 plaatsvinden vanuit deze bestemmingsreserve betaald parkeren.

C.035 Reserve duurzaamheidsfonds gemeentelijke gebouwen en installaties

Criteria toevoegingen/onttrekkingen
Toevoegingen: bijdragen van derden en gemeentelijke middelen.
Onttrekkingen: bijdrage aan de additionele meerkosten van energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen in gemeentelijke gebouwen en installaties. Indien er binnen dit criterium een voorstel wordt gedaan waarbij enkel sprake is van voorfinanciering en dat de investering middels een huurderbijdrage voor tenminste 100% terugvloeit, dan heeft het college ook het recht melding te maken aan de raad.

Toelichting
De reserve is ingesteld bij het Eindejaarsbericht 2008. De bestemmingsreserve is initieel gevuld met de in het beleidsvoorstel 2008/40 door de raad gevoteerde € 2.000.000,-. Deze middelen zijn onttrokken aan de reserve Essent en gestort in de Bestemmingsreserve Duurzaamheidfonds Gemeentelijke gebouwen en installaties.

Deze reserve is gemandateerd aan het college tenzij dat de uitgaven geen revolverend karakter hebben.

C.040 Reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT)

Doel
Bevordering van herontwikkeling op private bedrijfskavels (met een onrendabele top of met winstpotentie) van verouderd bedrijfsmatig vastgoed. Projecten die momenteel vanuit de markt (nog) niet kunnen en/of worden opgepakt vanwege onvoldoende verwacht rendement, kunnen vanuit het fonds (mede) worden ondersteund waardoor ontwikkeling wel interessant wordt. Het publieke belang wordt hiermee gediend.

Looptijd
Tot en met 31 december 2025 (toelichting: participaties worden regelmatig aangegaan voor de duur van de maximale 5 jaren; het fonds loopt in principe tot en met 2020, zodoende is de looptijd van de reserve verlengd).

Toelichting
Besluitvorming over bestedingen vanuit deze reserve is door de raad gemandateerd aan het College met ondermandaat. Zonder deze mandatering zal elke besteding vanuit deze reserve LHFT apart aan de raad voorgelegd moeten worden, omdat op dit moment geen bestedingsplan kan worden voorgelegd. De mogelijke bestedingen zijn immers afhankelijk van de daadwerkelijke private initiatieven die zich gedurende de looptijd zullen voordoen. Deze mandatering zorgt voor de gewenste handelingssnelheid op het moment dat de Stuurgroep Herstructurering akkoord is met de herstructureringsplannen zoals aangedragen door private partijen en de deelname vanuit het LHFT daarin. Voor beoogde participaties in de vorm van geldleningen aan of garantstellingen voor commerciële bedrijven, dient de raad het publieke belang te bepalen. Het college legt daarvoor dan voorstellen aan de raad voor. Medio 2016 is een nieuwe communicatiestrategie van start gegaan waarbij het LHFT van naam is veranderd naar Fonds.

C.047 Reserve Stimulering innovatie regionale arbeidsmarkt

Criteria toevoegingen

Eenmalige storting in 2013 van € 1.000.000,-.

C.049 Reserve Detailhandelsfonds

Doel

Verbeteren van de kwaliteit en vitaliteit van de detailhandelsstructuur in Tilburg.

Bandbreedte
Niet van toepassing.

Criteria onttrekkingen

Middelen uit deze reserve kunnen worden aangewend ter ondersteuning van initiatieven van ondernemers(collectieven) waarbij als uitgangspunt geldt dat deze een aantoonbare bijdrage leveren aan de kwaliteit en vitaliteit van winkelgebieden in Tilburg. Daarnaast zijn de middelen ook bedoeld om de inzet op de verbetering van de detailhandelsstructuur in Tilburg te intensiveren.

Toelichting

Ingeval de middelen ingezet worden in de vorm van een subsidie gaan we uit van cofinanciering.

C.051 Reserve Parkmanagement

Instellingsgrondslag
Programmabegroting 2015

Doel
Investeren in parkmanagement op bedrijventerreinen wat bijdraagt aan het behoud van de kwaliteit hiervan als vestigingslocatie voor bedrijvigheid en daarmee de investeringsbereidheid van bestaande en nieuwe ondernemers.

Criteria toevoegingen
Na de storting in 2015 van incidenteel € 700.000,- uit de reserve Detailhandelsfonds, vindt over de jaren 2017 tot en met 2019 een aanvulling van in totaal € 1,05 miljoen uit de RGI plaats. Daarnaast kunnen opbrengsten vanuit de reclamebelasting van de deelnemende ondernemers worden toegevoegd.

Criteria onttrekkingen
Middelen uit deze reserve worden aangewend ten behoeve parkmanagement in de vorm van een eenmalige subsidie van maximaal € 350.000,- per jaar. Daarnaast verlenen we subsidie uit de opbrengsten van reclamebelasting op de bedrijventerreinen in Tilburg.

C.054 Reserve Kermis

Instellingsgrondslag
Programmabegroting 2017

Doel
De kwaliteit van de Tilburgse kermis versterken, zodat deze als cultureel erfgoed (authentiek en beeldbepalend) voor Tilburg behouden blijft.

Looptijd
Onbepaald.

Bandbreedte
Niet van toepassing.

Criteria toevoegingen
Eénmalige toevoeging van € 1 miljoen vanuit de RGI.

Criteria onttrekkingen
De middelen uit deze reserve kunnen worden aangewend voor uitgaven/ projecten die tot doel hebben om de kermis een kwalitatieve impuls te geven.

Vergoeding rente
Niet van toepassing.

Toelichting

Niet van toepassing.

C.055 Reserve Vluchtelingen

Instellingsgrondslag
Programmabegroting 2017

Doel

Dekking van kosten voorstel nieuw beleid vluchtelingen Programmabegroting 2017. Het betreft hier kosten van opvang, programma, inzet plusvariant participatieverklaring en overige rondom de instroom 2016-2018. De kosten verspreiden zich over de jaren 2017-2018.

Looptijd
Tot en met 2018.

Bandbreedte
Niet van toepassing.

Criteria toevoegingen
Eénmalige toevoeging vanuit vrijval opheffen reserve compensatie BCF verschillen.

Criteria onttrekkingen
De middelen uit deze reserve worden aangewend voor uitgaven/ projecten die verband houden met participatiedoeleinden rondom instroom statushouders 2016-2018.

Vergoeding rente
Omslagrente

E.006 Reserve aanloopverliezen/ onrendabele top nieuwe parkeergarages

Toelichting
Parkeergarage Stappegoor
De parkeergarage Stappegoor is in 2009 in gebruik genomen. Over de gehele exploitatieperiode is deze garage onrendabel. De onrendabele top is toen berekend op € 11.750.000,- (netto contante waarde).

Theresia
Het college heeft op 21 juli 2009 bij de Terugkoppeling raadsvergadering (deel 1) ten aanzien van de Raadsnotitie inzake vaststelling ruimtelijke onderbouwing Stedekestraat definitief besloten om (punt 2): '70 parkeerplaatsen te realiseren ten behoeve van dit project binnen het project Spoorzone in het Spoorzonegebied op loopafstand van de moskee, zoals reeds eerder is besloten op 17 april 2007 (nota nieuwbouwontwerp en parkeren moskee Stedekestraat). Deze € 1 miljoen is opgenomen in de reserve en stond gepland voor 2015 om uit te geven. Vanwege een uitspraak van de Raad van State inzake de moskee moet opnieuw worden gekeken op welke wijze (buurt)parkeren in Theresia wordt georganiseerd. Aanwending van de € 1 miljoen wordt voorzien in 2018.

H.001 Egalisatiereserve gebouwenexploitatie

Looptijd
Tot 31-12-2018.

Bandbreedte
De bovengrens wordt verlaagd van € 322.000,- in 2017 naar € 0,00 vanaf 2019, waarna de reserve kan komen te vervallen.

H.008 Egalisatiereserve 3 Decentralisaties

Looptijd
De reserve is gekoppeld aan de integratie-uitkering Sociaal Domein. Daarom wordt de looptijd verlengd tot en met 2020.

V.032 Voorziening groot onderhoud condensvorming

Looptijd
De doelstelling van deze voorziening is onderdeel geworden van de reguliere onderhoudsplanning. Het restantbedrag van deze voorziening, wat nog wel nodig is voor toekomstig onderhoud, wordt uit efficiencyoverwegingen overgeheveld naar de onderhoudsvoorziening gemeentegebouwen.
De voorziening vervalt per 31 december 2016.

V.038 Voorziening RWS onderhoud VRI's Kempenbaan

Doel
Doel van deze voorziening is het beschikbaar houden van de eenmalige afkoopsom van RWS voor het toekomstige onderhoud van de VRI's Kempenbaan.

Looptijd
Tot en met 2029.

Bandbreedte
Niet van toepassing.

Criteria toevoegingen/onttrekkingen
Eenmalige toevoeging van de afkoopsom, onttrekking cf. onderhoudsbehoefte.

Vergoeding rente
Geen

Toelichting
-

V.042 Voorziening Afvalstoffenheffing

Doel
Het beschikbaar houden van niet aangewende middelen derden die betrekking hebben op de afvalstoffenheffing.

Looptijd
Onbepaald.

Bandbreedte
Niet van toepassing.

Criteria toevoegingen/onttrekkingen
Toevoegingen vinden plaats op grond van onderbesteding op budgetten die onderdeel uitmaken van de afvalstoffenheffing en die conform regelgeving BBV in een voorziening moeten worden gestort.
Onttrekkingen vinden plaats ter dekking van de kosten van de afvalstoffenheffing.

Vergoeding rente
Niet van toepassing.

Toelichting
-

V.043 Voorziening Rioolheffing

Doel
Het beschikbaar houden van niet aangewende middelen derden die betrekking hebben op de rioolheffing.

Looptijd
Onbepaald.

Bandbreedte
Niet van toepassing.

Criteria toevoegingen/onttrekkingen
Toevoegingen vinden plaats op grond van onderbesteding op budgetten die onderdeel uitmaken van de rioolheffing en die conform regelgeving BBV in een voorziening moeten worden gestort.
Onttrekkingen vinden plaats ter dekking van de kosten van de rioolheffing.

Vergoeding rente
Niet van toepassing.

Toelichting
-

V.044 Voorziening Verkoopverlies Havenmeester

Doel
Het beschikbaar houden van middelen voor het niet volledig terug te ontvangen deel van de gemeentelijke deelname in het Brabants Investeringsfonds nieuwbouwwoningen Havenmeester.

Looptijd
Tot en met 2019.

Bandbreedte
Niet van toepassing.

Criteria toevoegingen/onttrekkingen
Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een aantal scenario’s doorgerekend voor de waardebepaling van de deelname van de gemeente in het Brabants Investeringsfonds nieuwbouwwoningen Havenmeester. Indien doorrekening van de scenario's aanleiding geeft wordt door middel van een mutatie in de voorziening de waardering van de deelneming aangepast.

Vergoeding rente
Niet van toepassing.

Toelichting
In maart 2014 zijn de laatste appartementen van het complex Havenmeester Piushaven opgeleverd.
Van de totaal 161 te verkopen woningen waren er 102 woningen niet verkocht.
Om Wonen Breburg in staat te stellen de woningen in exploitatie te nemen, is in 2010 het Brabants Investeringsfonds nieuwbouwwoningen Havenmeester opgericht.
Het fonds heeft WonenBreburg een lening verstrekt, waarin de gemeente voor 25% deelneemt.
De gemeente heeft in 2014 haar deel van de lening uitgekeerd en is geactiveerd als financieel vast actief.
Vanaf 2016 vindt jaarlijks afrekening plaats van de verkochte woningen en wordt een gedeelte van de lening afgelost.

V.045 Voorziening Risico OMWB

Doel
De gevormde voorziening bij de jaarrekening 2015 is bedoeld om het aandeel van de gemeente in de gerealiseerde tekorten tot en met 2015 en oude hypotheken van de OMWB af te dekken.

Looptijd
Verwachting tot eind 2017.

Bandbreedte
Niet van toepassing.

Criteria toevoegingen/onttrekkingen
Toevoeging op basis van het door de OMW gepresenteerde tekort en ons verwachte aandeel daarin.
Onttrekking op basis van door het AB OMWB vastgestelde tekort en ons aandeel daarin.

Vergoeding rente
Niet van toepassing.

Toelichting
Zie onder doel. In dit verband lopen nog een tweetal arbitragezaken.

V.046 Voorziening Garantiebudget Traverse

Doel
Garantstelling van cliëntgelden.

Looptijd
Onbepaald

Bandbreedte
Maximaal € 40.000,-

Criteria toevoegingen/onttrekkingen
Toevoegingen: geen
Onttrekkingen: Bij een faillissement van de organisatie Traverse kan deze voorziening aangesproken worden om de cliëntgelden terug te betalen.

Vergoeding rente
Niet van toepassing.

Toelichting
Traverse voert budgetbeheer uit voor cliënten die hier zelf niet toe in staat zijn. Voor een beperkt aantal cliënten kan er geen rekening op hun eigen naam geopend worden. In die gevallen gebruikt Traverse een rekening op naam van Traverse om het budgetbeheer toch uit te kunnen voeren. Omdat dit in strijd is met de Wet op het Financieel toezicht heeft Traverse een ontheffing gevraagd en gekregen van De Nederlandsche Bank. Verplicht onderdeel hiervan is een garantstelling door bijvoorbeeld een gemeentelijke organisatie. Traverse mag alleen in noodgevallen cliëntgelden op eigen rekening beheren tot een maximum van € 40.000,-. Indien Traverse in een faillissement terecht komt zijn de cliëntgelden middels deze voorziening volledig gewaarborgd.

V.048 Voorziening Jeugdwerkloosheid

Doel
De voorziening Jeugdwerkloosheid is ingesteld voor de regionale middelen voor het realiseren van een jeugdwerkloosheidvrije regio Hart van Brabant.

Looptijd
Tot en met 2019.

Bandbreedte
Niet van toepassing.

Criteria toevoegingen/onttrekkingen
De middelen in de voorziening zijn bedoeld voor het realiseren van een jeugdwerkloosheidvrije regio. Hier is het uitvoeringsprogramma Jeugdwerkloosheidvrije regio Hart van Brabant voor opgesteld.

V.049 Voorziening Implementatie participatiewet

Doel
De voorziening Implementatie participatiewet is ingesteld voor de opstart en ontwikkeling van een regionaal werkbedrijf.

Looptijd
Tot en met 2017.

Bandbreedte
Max. € 1 miljoen.

Criteria toevoegingen/onttrekkingen
Het rijk stelt per regionaal werkbedrijf € 1 miljoen beschikbaar voor de opstart en ontwikkeling van een regionaal werkbedrijf. De centrumgemeente (Tilburg) van de regio ontvangt deze middelen over drie jaarschijven (2014 tot en met 2016). Toevoegingen zijn de middelen die van het rijk worden ontvangen. Onttrekkingen betreft de inzet van middelen voor de opstart en ontwikkeling van een regionaal werkbedrijf.

V.050 Voorziening Afwikkeling verbouwing 013

Doel
Doel van de voorziening is om het tekort op het project "Verbouwing 013" af te dekken.

Looptijd
Naar verwachting tot en met 2016.

Bandbreedte
Minimum: € 0 Alleen benodigd gedurende afwikkeling project
Maximum: € 350.000 De storting was eenmalig voor de afwikkeling van het project. Er wordt niet

bijgestort/ aangevuld.

Criteria toevoegingen/onttrekkingen
Onttrekkingen vinden alleen plaats bij de eindafrekening van het project verbouwing 013, naar verwachting bij de jaarrekening 2016. Er worden geen toevoegingen meer verwacht in deze voorziening.

Vergoeding rente
Nee

Toelichting
Deze voorziening is gevormd bij de jaarrekening 2015, op het moment dat een tekort op het project werd voorzien. De verwachting is dat het project bij de jaarrekening 2016 kan worden afgesloten. Op dat moment wordt de voorziening opgeheven.