Begroting 2017

Investeringsniveau 2017

Voor 2017 zijn de volgende investeringsbedragen opgenomen:

  • programma-investeringen   €    84,0   miljoen
  • algemene bedrijfsmiddelen   €    5,3   miljoen
  • specifieke bedrijfsmiddelen   €    2,8   miljoen

Totaal € 92,1 miljoen

De investeringen worden gedekt uit:

- algemene middelen (via budget voor kapitaallasten in de productramingen) voor € 26,7 miljoen;

  1. tariefopbrengsten riolen, betaald parkeren, afvalstoffenheffing en huuropbrengsten gemeentegebouwen voor € 30,5 miljoen;
  2. eenmalige bijdragen derden en Rijk, voor € 9,6 miljoen;
  3. reserves en voorzieningen € 23,9 miljoen;
  4. bijdragen intern / exploitatie € 1,4 miljoen;

Voor investeringen gelden de volgende uitgangspunten:

a. kapitaallasten van programma-investeringen en investeringen in specifieke bedrijfsmiddelen zijn volledig in de begrotingsramingen opgenomen;
b. kapitaallasten van investeringen in algemene bedrijfsmiddelen worden gedekt uit jaarlijkse afschrijvingen en/of herschikkingen binnen de bedrijfsvoering.

Programma-investeringen

In de begroting 2017 is voor € 84,0 miljoen aan programma-investeringen opgenomen voor de volgende programma´s:
Sociale stijging:
Onderwijs € 5,1 miljoen
Vestigingsklimaat:
Economie € 0,2 miljoen
Ruimte € 19,8 miljoen
Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie € 1,0 miljoen
Gebouwenexploitatie € 22,1 miljoen
Leefbaarheid:
Sport € 2,0 miljoen
Openbare ruimte € 33,6 miljoen
Parkeerexploitatie € 0,2 miljoen

Investeringen in algemene en specifieke bedrijfsmiddelen

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen is een totale investering opgenomen van € 8,1 miljoen. Dit bedrag bestaat voor € 5,3 miljoen uit algemene bedrijfsmiddelen en voor € 2,8 miljoen uit specifieke bedrijfsmiddelen.

Investeringen in het kader van nieuw beleid

In deze programmabegroting worden kredieten aangevraagd voor de vervangende huisvesting van de Nieuwste School (€ 8,5 mln.), uitvoering van het programma onderwijshuisvesting (€ 0,7 mln.), het uitvoeringsplan Uitnodigen Uitlichten Uitleggen (€ 0,2 mln.), vervanging van evenementenkasten (€ 0,8 mln.), Ombouw verlichtingsarmaturen naar LED-verlichting (€ 0,3 mln.), Facilitaire voorzieningen (€ 0,2 mln.) en een bulkkrediet voor investeringen maatschappelijk nut (€ 1 mln. per jaar).

Investeringen met economisch c.q. maatschappelijk nut
Bij de investeringen wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of opbrengsten kunnen genereren. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut genereren geen middelen maar vervullen een duidelijke publieke taak. Vanaf de begroting 2017 is het wijzigingsbesluit op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van kracht. In dit wijzigingsbesluit wordt de verantwoording van beide investeringsvormen gelijk getrokken. Dit betekent o.a. dat bijdragen uit reserves niet in mindering mogen worden gebracht op het te activeren bedrag. Vanaf 2017 worden alle investeringen zonder bijdrage uit reserves geactiveerd en de bijdrage uit reserves wordt meerjarig ten gunste van het programma gebracht.

Het investeringsbedrag voor 2017 is als volgt verdeeld:
- Economisch nut € 56,0 miljoen
- Maatschappelijk nut € 36,1 miljoen
Totaal € 92,1 miljoen

De volgende tabel geeft een meerjarig overzicht van de investeringen. Door het vaststellen van de programmabegroting worden ook de kredieten met betrekking tot jaarschijf 2017 gevoteerd.

Overzicht investeringen

Programmabegroting 2017, exclusief voorstellen nieuw beleid

(Bedragen x € 1.000,-)

Programma-investeringen

2017

2018

2019

2020

Programma

Sociale stijging

Onderwijs

5.060

250

250

250

Vestigingsklimaat

Economie

200

0

0

0

Ruimte

19.878

5.586

5.631

3.451

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

1.000

0

0

0

Gebouwenexploitatie

22.083

8.117

5.932

4.364

Leefbaarheid

Sport

1.950

1.200

2.100

700

Openbare ruimte

33.632

26.169

21.094

22.819

Parkeerexploitatie

176

176

176

176

Totaal programma-investeringen

83.979

41.498

35.183

31.760

Investeringen in bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen algemeen

5.329

3.790

3.790

3.790

Bedrijfsmiddelen specifiek

2.838

1.039

2.228

2.113

Totaal investeringen

92.146

46.327

41.201

37.663

Waarvan:

- met economisch nut

56.071

25.156

24.909

19.963

- met maatschappelijk nut

36.075

21.171

16.292

17.700

Waarvan dekking t.l.v.:

- Tarieven

30.436

17.766

18.619

15.073

- Reserves en voorzieningen

23.895

2.860

0

0

- Eénmalige bijdragen (andere overheden of derden)

9.738

2.632

489

398

- Bijdragen intern / exploitatie

1.428

393

761

761

Resteert t.l.v. Algemene middelen

26.649

22.676

21.332

21.431

Investeringen nieuw beleid

Programmabegroting 2017

(Bedragen x € 1.000,-)

Voorstel investering nieuw beleid

Cat.

2017

2018

2019

2020

Programma

Omschrijving investering

Sociale Stijging

Vervangende huisvesting de Nieuwste School

P

400

966

6.741

400

Programma onderwijshuisvesting 2017

P

703

0

0

0

Vestigingsklimaat

Uitnodigen Uitlichten Uitleggen
Vervanging evenementenkasten

P
P

185
375

0
375

0
0

0
0

Leefbaarheid
Bestuur

Ombouw verlichtingsarmaturen naar LED-verlichting
Bulkkrediet investeringen maatschappelijk nut
Facilitaire voorzieningen

P

P

B

275

1.000

-/- 95

0

1.000

190

0

1.000

190

0

1.000

190

Totaal voorstel investering nieuw beleid

2.843

2.531

7.931

1.590

Waarvan:

- met economisch nut

1.008

1.156

6.931

590

- met maatschappelijk nut

1.835

1.375

1.000

1.000

Waarvan dekking t.l.v.:

- Tarieven

0

0

0

0

- Reserves en voorzieningen

185

0

0

0

- Eénmalige bijdragen (andere overheden of derden)

0

0

0

0

- Bijdrage intern / exploitatie

0

0

0

0

Resteert t.l.v. Algemene middelen

2.658

2.531

7.931

1.590

Legenda

Cat.

Categorie

P

Programma investeringen

A

Bedrijfsmiddelen algemeen

S

Bedrijfsmiddelen specifiek

Vervangende huisvesting de Nieuwste School
In het kader van het coalitieakkoord is vervangende huisvesting van de Nieuwste School opgenomen als één van de prioritaire projecten. Het schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs heeft in het kader van het huisvestingsprogramma onderwijs 2017 een aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw van De Nieuwste School. Het huidige schoolgebouw aan de St. Josephstraat is te klein, kan niet meer worden uitgebreid, heeft geen gymnastiekvoorzieningen in haar directe nabijheid en bestaat voor een groot deel uit verouderde semipermanente units. Daarnaast wordt het schoolgebouw gehuurd, waarvoor jaarlijks een forse huursom verschuldigd is. Het huurcontract voor het huidige schoolgebouw loopt tot 1 januari 2020. Samen met het schoolbestuur gaan we op zoek naar een nieuwe locatie voor de school met ingang van het jaar 2020.

Op grond van de onderwijshuisvestingsverordening wordt voor vervangende nieuwbouw een normatief investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 8,5 miljoen, uitgaande van realisatie van een schoolgebouw voor 750 leerlingen en 2 gymzalen.

Het benodigd investeringskrediet kan als volgt gespecificeerd worden:
2017 € 400.000,- voorbereidingskrediet
2018 € 965.580,- aankoop grond
2019 € 6.740.672,- bouw en inrichting gymzalen
2020 € 400.000,- afrondingsfase

De kapitaallasten hiervoor zijn als herijking meegenomen op het product Onderwijs.

Programma onderwijshuisvesting 2017
Op het onderwijshuisvestingsprogramma 2017, staan de volgende voorzieningen, die vallen onder de noodzakelijke voorzieningen voor de onderwijshuisvesting:

  • Asbestsanering in het Odulphuslyceum. Tijdens de renovatie is op meerdere plekken in het gebouw asbestvervuiling tegengekomen. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de kosten op het moment dat er door beschadiging van asbest gezondheidsrisico's ontstaan. Aanwezigheid van asbest wordt gezien als constructiefout. Benodigd krediet € 583.723,-
  • Vervanging dak Theresialyceum. Noodzaak van de vervanging is vastgesteld bij de renovatie van het schoolgebouw. De kosten zijn niet voorzien in de totale investeringsbegroting voor de renovatie van € 7,1 miljoen (cofinanciering gemeente en OMO). Benodigd krediet: € 119.292,-

De kapitaallasten hiervoor zijn als herijking meegenomen bij het product Onderwijs.

Uitnodigen Uitlichten Uitleggen
In het Uitvoeringsplan Uitnodigen Uitlichten Uitleggen zitten investeringen zoals de digitale bewegwijzering, het lichtproject en het informatiescherm tot een bedrag van € 385.000,-.
Binnen de kredieten was al een votering voor Fiber tot the home voor € 200.000,- die conform besluitvorming nu ook voor dit project zal worden ingezet. Aanvullend daarop hebben we nu additioneel € 185.000,- extra krediet nodig. Dekking hiervoor vindt plaats uit de RGI.

Vervanging evenementenkasten
Als gevolg van toename van het gebruik en het bereiken van het einde van de technische levensduur is het nodig om de voorzieningen voor water, elektra en riolering op de evenementenlocaties te vervangen en te moderniseren om aan de geldende veiligheidseisen te voldoen. Hiervoor zijn in 2017 en 2018 investeringen noodzakelijk van € 375.000,- per jaar. De kapitaalslasten hiervoor zijn als herijking meegenomen bij het product Economie.

Ombouw verlichtingsarmaturen naar LED-verlichting
In Tilburg is een grote innovatiekracht ontwikkeld en binnen gemeenteland zijn we één van de koplopers als het gaat om het toepassen van innovatieve slimme ledverlichting. De gemeente Tilburg beheert vanuit het verleden een verlichtingsareaal wat is opgebouwd uit een aantal verschillende lamptypen. Eén daarvan is het type TLS, hiervan zijn er in Tilburg 550 aanwezig. Dit lamptype, waar het bijzonder agressieve kwik in is verwerkt, wordt gekenmerkt door een relatief groot energieverbruik en is dus zeer milieubelastend. Daarnaast is de lamp onderhoudsgevoelig door de relatief korte levensduur.

De vervanging van dit lamptype vergt een investering van € 275.000,- (alleen de led armaturen). Door te investeren bevorderen we de veiligheid en duurzaamheid en tegelijkertijd realiseren we een besparingen op de energie- en onderhoudskosten van € 30.000,- per jaar.

Bulkkrediet investeringen maatschappelijk nut
Met de vernieuwing BBV worden vanaf 2017 alle investeringen gelijkgeschakeld. Dit betekent dat niet alleen de investeringen met economisch nut moeten worden geactiveerd, maar ook alle investeringen met een maatschappelijk nut. Daardoor moeten investeringen die tot nu toe direct ten laste van de exploitatie zijn gebracht, voortaan geactiveerd worden en over de gebruiksduur worden afgeschreven.

Dit is onder andere van invloed op budgetten die van oudsher een gemengd bestedingspatroon kennen zoals de budgetten die zijn gekoppeld aan de wijken, actieprogramma's en impulsgelden. Deze budgetten worden de éne keer ingezet voor een fysieke aanpassing in het openbaar gebied (vanaf 2017 een investering) en de andere keer voor het organiseren van activiteiten, het ontwikkelen van beleid of het doen van onderzoeken (exploitatie-uitgaven). Het op voorhand splitsen van deze budgetten in exploitatie-uitgaven en investeringen maakt deze budgetten een stuk minder flexibel inzetbaar.

Om de flexibiliteit van deze budgetten te behouden laten we de budgetten staan als exploitatiebudget. Op het moment dat er een investering maatschappelijk nut wordt gedaan, dan moeten we deze activeren. Uit de analyse blijkt dat voor een totaalbedrag van € 3 miljoen budgetten gekwalificeerd kunnen worden als gemengd. Er vanuit gaande dat het grootste gedeelte hiervan kan worden ingezet binnen de exploitatie stellen we voor 1/3 deel hiervan (€ 1 mln.) als jaarlijks bulkkrediet door de raad te laten voteren. Omdat we niet van te voren weten op welke producten het krediet moet worden ingezet laten we het krediet voteren op het product Algemene baten en lasten. Bij de P&C producties herschikken we het krediet naar de producten waar daadwerkelijk de investeringen plaatsvinden. Bij de jaarrekening komt het niet gebruikte deel van het bulkkrediet voor dat jaar automatisch te vervallen.

Facilitaire voorzieningen
Een aantal facilitaire kredieten zijn geactualiseerd om beter aan te sluiten bij de huidige bedrijfsvoering. Dit houdt onder andere in dat het krediet voor mobiele telefonie door een stijgend verbruik is verhoogd en het krediet voor de aanschaf van multifunctionals is komen te vervallen als gevolg van het outsourcen van deze dienstverlening. De hiermee gepaard gaande wijzigingen in kapitaallasten worden opgevangen binnen de bedrijfsvoering.