Begroting 2017

Programma

Lasten

Baten

Omschrijving incidentele lasten/baten

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Sociale stijging

Vakcollege

4.810

0

0

0

-4.810

0

0

0

Stimuleringsmiddelen voor ondernemers

143

64

64

0

-143

-64

-64

0

Kosten voor projectondersteuning

57

57

57

0

-57

-57

-57

0

Opvangkosten

354

286

0

0

-354

-286

0

0

Programmakosten

412

0

0

0

-412

0

0

0

Plusvariant participatieverklaring en overige, instroom 2016-2018

1.356

312

0

0

-1.356

-312

0

0

Continuering aanpak wanbetaling zorgpremie

134

134

Totaal Sociale stijging

7.266

853

121

0

-7.132

-719

-121

0

Vestigingklimaat

Gratis parkeren wijkwinkelcentra

0

0

3.000

0

0

0

-3.000

0

Verdubbeling Bredaseweg (NB2011/28-ACT PB12)

765

0

0

0

-765

0

0

0

Wilhelminakanaal

5.650

0

0

0

-5.650

0

0

0

Bibliotheek van de Toekomst/ Stadcampus fase 1

8.696

0

0

0

-8.696

0

0

0

Bibliotheek Transitiekosten

950

0

0

0

-950

0

0

0

Groenambities spoorzone

2.000

500

500

0

-2.000

-500

-500

0

Glasvezel - Next generation network (Ftth)

600

0

0

0

-600

0

0

0

Fietsstalling station

1.500

0

0

0

-1.500

0

0

0

Kennis Plus profiel Spoorzone

1.000

1.000

0

0

-1.000

-1.000

0

0

Stadscampus

4.000

0

0

0

-4.000

0

0

0

014 Ambities groen en landschap (naar reserve Natuurontwikkeling)

1.500

1.500

0

0

-1.500

-1.500

0

0

035 Impuls klimaat

800

800

0

0

-800

-800

0

0

006 Impuls economisch domein - 3 sporen stimuleringsagenda

1.400

0

0

0

-1.400

0

0

0

006 Impuls economisch domein - citymarketing

500

500

0

0

-500

-500

0

0

022 Fietsparkeren Spoorzone

0

1.500

0

0

0

-1.500

0

0

Wilhelminakanaal

3.780

0

0

0

-3.780

0

0

0

Fietsenstalling station

0

0

3.500

0

0

0

-3.500

0

Cultuurplan 2017-2020

600

600

0

0

-600

-600

0

0

Kermis, minimale variant, incl. derving pacht TR

1.000

0

0

0

-1.000

0

0

0

Parkmanagement

350

350

350

0

-350

-350

-350

0

Doorontwikkeling Spoordijk

1.025

0

0

0

-1.025

0

0

0

Kernwinkelgebied

1.000

1.000

0

0

-1.000

-1.000

0

0

Snelfietsroutes

500

0

0

0

-500

0

0

0

E. Klimaatadaptatie + L. Circulaire economie

500

0

0

0

-500

0

0

0

Cultuur in het publieke domein

28

28

0

0

-28

-28

0

0

Busstation

2.235

0

0

0

-2.235

0

0

0

Rosmolen

0

750

75

0

0

-750

-75

0

Rosmolen

0

0

175

0

0

0

-175

0

Spoorzone verdunning/programma-aanpassing: transformatie NS-werkplaats

1.500

1.500

0

0

-1.500

-1.500

0

0

Piushaven: Spinaker en restant Galjoenstraat

900

0

0

0

-900

0

0

0

Betaalbare sociale huurwoningen/convenant wonen

2.000

PM

PM

0

-2.000

PM

PM

0

Maatregelen tgv nieuwe Woon- en Omgevingsvisie

1.000

1.000

0

0

-1.000

-1.000

0

0

Binnenstedelijke herstructurering

250

0

0

0

-250

0

0

0

- Binnenstedelijke herstructurering

1.000

1.000

1.000

1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

- Convenant energie

333

334

0

0

-333

-334

0

0

- Motie energieneutrale woningen

450

450

0

0

-450

-450

0

0

- Verdunning Piushaven (2018 en 2019)

2.600

0

0

0

-2.600

0

0

0

- Verduurzaming woningbouw

1.000

1.000

0

0

-1.000

-1.000

0

0

- Goirke West herstructurering

133

0

0

0

-133

0

0

0

- Betaalbare sociale huurwoningen/convenant wonen

0

2.000

0

0

0

-2.000

0

0

- Kernwinkelgebied

0

0

1.000

0

0

0

-1.000

0

Projecten in het kader van natuurcompensatie

200

0

353

0

-200

0

-353

0

Stadsregionale Parken

1.581

1.581

0

0

-1.581

-1.581

0

0

Ecologische verbindingszones om de stad

500

500

0

0

-500

-500

0

0

Bredaseweg capaciteitsuitbr Fase 2 en 3

0

2.650

0

0

0

-2.650

0

0

Wilhelminakanaal (deel oostelijke inprikker)

2.700

0

0

0

-2.700

0

0

0

Kruising Spoorlaan Heuvelring naar RBV

1.490

0

0

0

-1.490

0

0

0

Mortel aanleg randweg incl;. Aanpass spoorwegoverg.

2.290

1.544

0

0

-2.290

-1.544

0

0

Dynamisch busstation

500

0

0

0

-500

0

0

0

Ged Nrdhoekring/Heuvelring incl kruis Heuv. Rng

3.270

0

0

0

-3.270

0

0

0

Verruiming Wilhelminakanaal (raadsbesl 18-07-16)

7.500

0

0

0

-7.500

0

0

0

Halve rotonde Molenstraat (akker-heikant)

250

0

0

0

-250

0

0

0

Fietstunnel Ringbaan Zuid Stappegoor

0

2.500

0

0

0

-2.500

0

0

Ontsluiting rugdijk / tangent

600

0

0

0

-600

0

0

0

Nader te benoemen concreet project(en)

50

0

0

0

-50

0

0

0

Promotie en communicatie

56

30

30

0

-56

-30

-30

0

Subsidie/intensivering detailhandel

396

396

396

0

-396

-396

-396

0

BIZ op de Linten

4

4

4

0

-4

-4

-4

0

Projectondersteuning

13

13

14

0

-13

-13

-14

0

Bijdrage parkeren Theresia

0

1.000

0

0

0

-1.000

0

0

Aflossing P&M Xpress locatie Posthoornstraat

0

0

0

129

0

0

0

-129

Aflossing Versteijnen Allpress locatie

49

49

49

289

-49

-49

-49

-289

Gemeentelijke bijdrage parkmanagement

350

350

350

0

-350

-350

-350

0

Projectleiding invoering nieuwe omgevingswet

100

Werkbudget ruimtelijke kwaliteit

50

50

50

50

Museumkwartier

125

125

Monumenten

26

78

78

70

Totaal Vestigingsklimaat

73.645

26.682

10.924

1.538

-73.344

-26.429

-10.796

-1.418

Leefbaarheid

Kosten van de aanpak van verloedering, leegstand en verpaupering

257

0

0

0

-257

0

0

0

Vrijval saldo verloedering bestaande stad

0

0

0

0

-20

0

0

0

Actualiseren lijst monumentale bomen

20

0

0

0

-20

0

0

0

2005-2009 (college A18, 9-11-2004)

121

77

69

0

-121

-77

-69

0

Landelijk gebied, Noorderbos

8

10

8

10

-8

-10

-8

-10

Luchtkwaliteitsmaatregelen uit reserve GSB

65

20

20

23

-65

-20

-20

-23

Aanleg, beheer en monitoring GGGW

7

33

7

38

-7

-33

-7

-38

gebiedsgericht beheer

75

75

75

27

-75

-75

-75

-27

NB 2016 Energiereductie aanpak Samen geeft Energie 2.0

650

425

0

0

-650

-425

0

0

naar duurzame energie

150

0

0

0

-150

0

0

0

Verlenging looptijd reserve Veiligheidsbeleid

99

99

0

0

-99

-99

0

0

Vrijval saldo veilgheidsbeleid

0

0

0

0

-23

0

0

0

Ondermijnende criminaliteit

525

500

500

Totaal Leefbaarheid

1.977

1.239

679

98

-1.495

-739

-179

-98

Bestuur

Negatief begrotingssaldo 2016/2017

0

0

0

0

-967

0

0

0

Begrotingssaldo 2017/2018

0

0

0

0

-937

-1.333

0

0

Inbedding Gebouwen op Orde

161

161

0

0

-161

-161

0

0

Projecten Tilburg Akkoord

377

377

0

0

-377

-377

0

0

Werkbudget

5

5

0

0

-5

-5

0

0

Uitwerking akkoord vluchtelingen

1.232

390

0

0

-1.232

-390

0

0

Overheveling baggeren oppervlaktewater singels

588

0

0

0

-588

0

0

0

Nieuwbouw Traverse (NJB 2011/ACT PB12)

1.331

1.415

654

1.000

-1.331

-1.415

-654

-1.000

Gemeentelijke huisvesting, incidentele afboeking

3.722

0

0

0

-3.722

0

0

0

Terugbetaling 2e geldstroom college besluit A4 27-7-04

1.228

PM

PM

PM

-1.228

PM

PM

PM

Kermis

300

300

200

200

-300

-300

-200

-200

Verkoop PBE (NB EJB 2011)

0

0

13.063

0

0

0

-13.063

0

Verkoop aandelen Attero

0

0

149

0

0

0

-149

0

Gebiedscontract GroenBlauw Stimuleringskader

50

50

0

0

-50

-50

0

0

Slimme mobiliteit

171

45

45

0

-171

-45

-45

0

Formatie 1 fte Tilburg Europese Stad (2 jaar)

89

44

0

0

-89

-44

0

0

Snelfietsroute

500

500

0

0

-500

-500

0

0

Vrijval saldo co-financieringsfonds

0

0

0

0

-253

0

0

0

Bijdrage verduurzaming Lochal

0

750

0

0

0

-750

0

0

Aanpassing rente i.v.m. voorstellen

0

20

0

0

0

0

0

0

Gesloten exploitatie verrekening met reserve 3D

1.243

-358

-726

-21

-1.243

358

726

21

(versterken ondersteuning toegang)

186

93

0

0

-186

-93

0

0

WVR Stortingen Tussenrapportage 2015

1.100

1.000

0

0

-1.100

-1.000

0

0

WVR Stortingen

0

0

1.000

0

0

0

-1.000

0

Gesloten exploitatie verrekening met reserve 3D

-358

-727

-22

683

358

727

22

-683

Incidentele uitvoeringskosten 3D

320

220

0

0

-320

-220

0

0

Toegang en lichte ondersteuning

2.200

0

0

0

-2.200

0

0

0

Hulp aan huis

1.600

1.500

1.400

0

-1.600

-1.500

-1.400

0

Programmasturing renovatie SK 1 en SK 2

187

187

187

177

-187

-187

-187

-177

Programmasturing HNW

341

341

341

312

-341

-341

-341

-312

Transitiekosten servicebased computing

0

0

200

0

0

0

-200

0

Verander- en trainingsprogramma HNW

0

0

612

612

0

0

-612

-612

Tijdelijke huisvesting

1.255

228

228

228

-1.255

-228

-228

-228

Toename huurbudget FAC

500

500

125

0

0

0

0

0

Budget kapitaallasten voorbereidingskrediet

602

602

150

0

0

0

0

0

Budget communicatie FAC

50

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage VGB inzake SK3

376

376

94

0

0

0

0

0

Bijdrage klimaatinstallatie SK4

138

138

35

0

0

0

0

0

Saldo tijdelijke huisvesting SK6

100

100

25

0

0

0

0

0

resultaat ivm vertraging gebouwenexploitatie

1.023

194

0

0

0

0

0

0

Bijdrage programma HNW OVT-budget

267

267

267

0

0

0

0

0

Vrijval saldo gemeentelijke huisvesting

0

0

0

0

-113

0

0

0

Verkiezingen

258

258

521

23

Fraudebestrijding

-350

-350

Form. Calculatiemodel BZ

364

364

Programmamanager stedelijke ontwikkeling

101

59

-101

-59

Koningsdag

1.000

-300

Vrijval reserve Essent

-3

Vrijval reserve beeldende kunst

-3

Vrijval reserve openbaar vervoer

-78

Vrijval reserve BCF

-6.889

Storting reserve vluchtelingen

2.700

Storting reserve grondexploitatie

4.189

LED verlichting

275

Verkiezingen raad

100

Totaal Bestuur

29.421

9.149

18.548

3.214

-27.472

-7.913

-17.331

-3.191

Algeheel totaal

112.309

37.923

30.272

4.850

-109.443

-35.800

-28.427

-4.707