Begroting 2017

Op 19 maart 2012 is de verordening "Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid" door de raad vastgesteld. Deze verordening bepaalt dat wij jaarlijks in de programmabegroting een overzicht geven van de voorgenomen evaluaties van de kadernota's en themagerichte onderzoeken naar doeltreffendheid en/of doelmatigheid.

Doelmatigheid:
De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde doelen worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of de mate waarin met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

Doeltreffendheid:
De mate waarin de gemeente erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen te bereiken.

In onderstaand overzicht hebben we voor de vigerende kadernota's aangegeven of we deze willen aanpassen en of we daarbij voorafgaand een evaluatie uitvoeren. Ons uitgangspunt is dat deze evaluaties worden uitgevoerd binnen de bestaande werkbudgetten die beschikbaar zijn voor beleidsvoorbereiding. Voorafgaand aan aanpassing van een kader en/of de evaluatie leggen we een startnotitie aan de raad voor om over de gekozen werkwijze en de betrokkenheid van de raad en stad met elkaar van gedachten te wisselen.

Programma

Product

Vigerende kadernota

Evaluaties en
onderzoeken in 2017

Voorstel met betrekking tot
kadernota in 2017

Sociale Stijging

Onderwijs

Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2015-2018

nee

nee

Armoedebestrijding

Beleidskader aanpak Armoede 2013-2017

ja

ja

Bevorderen zelfredzaamheid

Toegang en lichte ondersteuning

nee

nee

Werk en inkomen

Uitvoering participatiewet
(incl. NOMA)

Nog geen afspraken over periodieke evaluatie, dit wordt meegenomen in evaluatie 2016

Maatschappelijke ondersteuning

'Vitaliteit en veerkracht' 2011-2015

nee

nee

Jeugdhulp

Regionaal Beleidskader Jeugdhulp 2015-2018

Ja

Ja

Vestigingsklimaat

Economie

Economische agenda 2012-2020
Stimuleringsagenda Economie & Arbeidsmarkt 2015-2018

Tussenevaluatie Economische Agenda vindt in 2016 plaats.

--

Visie Binnenstad 2011-2020

Evt. herijking van de visie Binnenstad vindt in 2016 plaats via traject Binnenstad 21e eeuw. De economisch ruimtelijke visie voor de binnenstad van de 21e eeuw wordt naar verwachting in de eerste helft van 2017 vastgesteld.

--

Evenementenbeleid 2017-2020

--

--

Horecabeleid 2017 e.v.

--

--

Detailhandelsbeleid

Aanscherping detailhandelsbeleid in 2016 gereed.

--

Ruimte

Omgevingsvisie Tilburg 2040

N.v.t.
Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerkingsopdrachten.

In 2017 wordt er geen nieuwe kadernota opgesteld. Als nieuwe omgevingswet van kracht is (naar verwachting begin 2019), wordt de omgevingsvisie geactualiseerd, zodat deze Omgevingswet-proof is.

Woonvisie Tilburg 2015
Convenant Wonen 2015-2020

Jaarlijkse monitor Convenant Wonen, in 2017 over het jaar 2016.

Tilburgs Mobiliteitsplan 2040

In 2016 is de visie & strategie van de nieuwe mobiliteitsaanpak vastgesteld. De aanpak wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma, welke begin 2017 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

-

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

Nota systematiek kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen

Geen onderzoeken en evaluaties voorzien.

N.v.t.

Cultuur

Cultuurplan Tilburg 2017-2020

Nee

nee

Gebouwenexploitatie

-

N.v.t.

N.v.t.

Leefbaarheid

Openbare orde en veiligheid

Kadernota Veiligheid 2015-2018

n.v.t.

handhaven

Wijkgericht werken

Tilburg Akkoord

Nee

Nee

Sport

Sport 'Samenspel en Sport op orde 2016-2018'

Nee

Nee

Duurzaamheid, milieu en afval

Klimaataanpak 2013-2012

De strategische lange termijn Klimaatvisie met stappenplan is gereed. 2017 staat in het teken van verdere uitrol.
Ten aanzien van klimaatadaptatie is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een klimaatbestendige stad in 2040. Het bijbehorende maatregelenprogramma beslaat de jaren 2016-2018. Daarna vindt evaluatie plaats en wordt een vervolgprogramma opgesteld.

-

Afvalbeleid 2015-2020

In 2017 evalueren we de invoering en effecten van de in 2016 genomen afvalmaatregelen. We vervolgen de aanpak circulaire economie conform een besluit dat eind 2016 aan de raad voorgelegd wordt.

Openbare ruimte & parkeerexploitatie

Beheerbeleidsplan Groen 'beheren op niveau'

-

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2016-2019

- (mogelijk in 2018)

Hoofdlijnennotitie Parkeren 2016

  1. Plan van Aanpak uitbreiding regulering
  2. Update parkeerregelgeving
  1. Integraal plan hoe gebiedsgericht en stapsgewijs overlast ten gevolge van uitwijkgedrag in de Oude Stad wordt teruggedrongen door invoering van regulering.
  2. Update verordeningen en uitvoeringsbesluiten die de juridische verankering van het parkeerbeleid in Tilburg regelen, waardoor de besluitpunten uit de Hoofdlijnennotitie Parkeren 2016 geëffectueerd worden.

Bestuur

Bestuur, samenwerken en netwerken

"Een wereld te winnen" 2016-2020

nee

nee

Publieke dienstverlening

Visie op dienstverlening 2016-2020

Diensten aan andere overheden

-

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Visie op P&C cyclus

n.v.t.
Nb: de visie op de P&C cyclus wordt in 2016 geëvalueerd.

n.v.t.

Algemene baten en lasten

-

Overige

Subsidies / subsidieverordening

Subsidiebeleid 2012-2016

Nee.
Evaluatie van de huidige kadernota wordt in 2016 afgerond.

nee

Lokale heffingen

-

Bedrijfsvoering

Kadernota bedrijfsvoering

nee

Duurzaamheidsbalans telos

Ja

Doorlichting organisatie

Ja