Begroting 2017

Naar aanleiding van de Rapportage Audit Benchmark wordt in de Programmabegroting een overzicht van de benchmarks opgenomen die in het komende jaar zullen worden uitgevoerd. Terugkoppeling van de resultaten verloopt via de jaarstukken.

Benchmark

Periode

Organisatie

Opmerkingen

Algemeen

Benchmark burgerparticipatie

Jaarlijks

Quint result en Partner + Pröpper

-

Vensters voor Bedrijfsvoering

Jaarlijks

KING

Vensters voor Dienstverlening

Jaarlijks

KING

Medewerker Tevredenheidsonderzoek (MTO)

4 jaarlijks

ICTU

Cijfers komen ook in Vensters voor Bedrijfsvoering. Vergelijking met 600 publiekrechtelijke organisaties

Benchmarks Bedrijfsvoering

Benchmark ICT

Jaarlijks

M&I partners

Personeelsmonitor

Jaarlijks

A&O fonds

Benchmarks bedrijfsmatige afdelingen

Divosa Benchmark Werk en Inkomen

Per kwartaal

Divosa i.s.m. Stimulanz/SGBO/BMC

Is breder georiënteerd dan Benchmark WWB. Stimulansz doet ook mee aan deze benchmark

Benchmark aanbod digitale dienstverlening

Jaarlijks

ICTU

Benchmark huishoudelijk afval

Jaarlijks

NRVD/Agentschap NL

Benchmark afvalinzameling en benchmark afvalscheiding samengevoegd tot benchmark huishoudelijk afval

Wettelijke verplichting/
Bestuurlijke verantwoording

Benchmark Waar staat je gemeente

Jaarlijks

KING

Met modules Onderwijs, Kinderopvang, Wabo en WRO

Artikel 9 WMO (tevredenheidsonderzoek WMO)

Jaarlijks

SGBO

www.artikel9wmo.nl

Atlas Nederlandse gemeenten

Jaarlijks

Atlas Nederlandse Gemeenten

Evenementenmonitor

Jaarlijks

Respons

AD misdaadmeter

Jaarlijks

Algemeen Dagblad

Vergelijking positie woonlasten

Jaarlijks

(Coelo) Centrum voor Onderzoek v.d. Economie v. Lagere Overheden

WOZ benchmark

Jaarlijks

Waarderingskamer

Gemeentelijke monitor sociaal domein via "Waar Staat je Gemeente?"

2 x per jaar

KING/CBS

Overige benchmarks (wel deelname; niet opgenomen in kadernota Bedrijfsvoering)

Benchmark gladheidsbestrijding

jaarlijks

NRVD

Tevens kenniskring