Begroting 2017

Voor de berekening van de verplichte kengetallen en het EMU-saldo gaan we uit van de volgende balansprognoses.

Balans per ultimo
(x € 1 miljoen)

Jaarrekening 2015

Prognose
2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Materiële vaste activa

761

789

807

814

826

832

Financiële activa: Deelnemingen

13

9

9

9

8

8

Financiële activa: Leningen

126

102

101

99

85

82

Voorraden (grondexploitaties)

69

107

100

97

86

73

Voorraden (overig)

6

6

5

5

4

4

Vlottende activa overig

153

141

141

141

141

141

Balanstotaal activa

1.127

1.153

1.163

1.164

1.149

1.139

Eigen vermogen

851

883

868

853

838

823

Voorzieningen

49

18

17

17

16

16

Vaste schulden

99

104

129

146

147

152

Kortlopende schulden

90

100

100

100

100

100

Vlottende passiva overig

38

48

48

48

-48

48

Balanstotaal passiva

1.127

1.153

1.163

1.164

1.149

1.139

Totale baten exploitatie
excl. reserves

833

782

751

736

733

733

(x € 1 miljoen)

Jaarrekening 2015

Prognose
2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

EMU-saldo

2,1

-/-64,4

-/-26,9

-/-17,9

-/-16,2

-/-7,2

Wanneer het EMU-saldo positief is, is er sprake van een vorderingenoverschot; als het saldo negatief is, spreekt men van een vorderingentekort