Begroting 2017

3D

3 Decentralisaties

CPI

Consumentenprijsindex

A&P

Attack & Penetration

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

AD

Algemeen Dagblad

CuPuDo

Cultuur in het Publieke Domein

AMV

Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling

CV

Commanditaire Vennootschap

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

CZM

Collectieve zorgverzekering minima

AR

Algemene Reserve

DAS

Dynamische Aanduiding Snelheden

ARGE

Algemene Reserve Grondexploitatie

DCF

Discounted cash flow

ASH

Afvalstoffenheffing

DG

Diamant-Groep

Asv

Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg

DIS

Documentair Informatiesysteem

Aw

Autoriteit woningcorporaties

DMJOP

Duurzaam meerjarenonderhoudsplan

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

DU

Decentralisatie-uitkering

AZC

Asielzoekerscentrum

EC

Europese Commissie

B&W

Burgemeester & Wethouders

EK

Europees Kampioenschap

BAWB

Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer

EKD

Elektronisch Kinddossier

BAT

Brabants Afval Team

EMU

Europese en Monetaire Unie

BBP

Bruto Binnenlands Product

EU

Europese Unie

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Fido

Wet Financiering Decentrale Overheden

BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

FIOD

Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst

BCF

BTW compensatiefonds

FG

Faciliterend grondbeleid

B-E

Berkel - Enschot

FLO

Functioneel Leeftijds Ontslag

BGP

Bruto Gemeentelijk Product

FMI

Functiemengingsindex

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

FTE

Full Time Equivalent

BIBOB

Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

GEM

Grondexploitatie Maatschappij

BIE

Bouwgronden in exploitatie

GF

Gemeentefonds

BIJBIJ

Bijzondere Bijstand

GFT

Groente, Fruit en Tuinafval

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

GGB

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

BOM

Brabantse OntwikkelingsMaatschappij

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

BO-MIRT

Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

BORT

Bedrijven Overleg Regio Tilburg

GI

Gecertificeerde Instelling

BSP

Bruto Stedelijk Product

GOA

Gemeentelijk Onderwijsachterstandsbeleid

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

GR

Gemeenschappelijke Regeling

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten

GREX

Grondexploitatie

BV

Besloten Vennootschap

Ha

Hectare

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

HBO

Hogere Beroeps Onderwijs

C2C

Cradle to Cradle

HCA

Human Capital Agenda

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

HNW

Het Nieuwe Werken

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

HOF

Wet Houdbare Onderhoudsfinanciën

CiST

Cultuur in Scholen Tilburg

HOI

Huis voor Ondernemerschap en Innovatie

C-ITS

Connective Intelligent Traffic Solutions

HOST

Hoger Onderwijs en Studenten Tilburg

CMP

Centraal Meldpunt Persoonsgegevens

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

HRM

Human Resource Management

Coelo

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

HvB

Hart van Brabant

CPB

Centraal Planbureau

I&M

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

IAU

Incidentele Aanvullende Uitkering

OMG

Outlaw Motorcycle Gangs

IBD

Informatie Beveiligingsdienst

OMO

Ons Middelbaar Onderwijs

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

ICTU

ICT Uitvoeringsorganisatie

OV

Openbaar Vervoer

IIT

Individuele Inkomenstoeslag

OZB

Onroerend Zaak Belastingen

IMW

Instituut voor Maatschappelijk Werk

P&C

Planning en Control

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers

PAK

Plan- en ApparaatsKosten

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

PDV

Perifere Detailhandelsvestigingen

ITIL

Information Technology Infrastructure Library

PHS

Programma Hoogfrequent Spoor

IU

Integratie-uitkering

PIOFACH

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie, Huisvesting

IUSD

Intergratie-uitkering Sociaal Domein

PM

Pro memorie

JOGG

Jongeren op Gezond Gewicht

PMD

Papier Metaal Drankkarton

KCC

Klanten Contactcentrum

PO

Participerende overheid

KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

PO

Particulier opdrachtgeverschap

KWS

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Ptb

Praktische thuisbegeleiding

LEA

Lokaal Educatieve Agenda

PvE

Programma van Eisen

LED

Light Emitting Diode

P-wet

Participatiewet

LHFT

Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

LVM

Landelijke Veiligheids Monitor

RDW

(Rijks)Dienst voor Wegverkeer

LWP

Leerwerkplaats

REOS

Ruimtelijk Economische Ontwikkellings Strategie

MAU

Meerjarige Aanvullende Uitkering

RGI

Reserve Grootschalige Investeringswerken

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

RH

Rioolheffing

MD

Management Development

RIO

Regionaal Inkomensonderzoek

MER

Milieu Effect Rapportage

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

MFB

Monumenten Fonds Brabant

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaters

MILC

Modern Industrieel en Logistiek Cluster

RO

Ruimtelijke Ordening

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

MJP

Meerjarenprogramma Openbare Ruimte

RRO

Regionaal Ruimtelijk Overleg

MOED

Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid

RTC

Regionale Trainingscentra

MOM

Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij

RWS

Rijkswaterstaat

MTO

Medewerker Tevredenheidsonderzoek

RWTC

Rotary Wing Training Center

MVA

Materiële Vaste Activa

SBP

StadsBeheerProgramma

MWB

Midden- en West Brabant

SHV

Schuldhulpverlening

NAI

Nederland Arbitrage Instituut

SK

Stadskantoor

NL

Nederland / Nederlandse

SMI

Sociaal Medische Indicatie

NLC

Noad Longa Combinatie

SNV

Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

SOM

Stadsontwikkelingsmaatschappij

NOM

Nul op de Meter

SROI

Social Return On Investment

NOMA

Nieuw Model Ondersteuning Arbeidsmarkt

SVB

Sociale Verzekeringbank

NOVI

Nationale Omgevingsvisie

SW

Sociale Werkvoorziening

NRVD

Koninklijke vereniging voor afval- en reiniginsmanagement

TCC

Team Complexe Casuïstiek

NV

Naamloze vennootschap

TiU

Tilburg University

OAB

Onderwijs Achterstanden Beleid

TOF

Stichting Tilburgs Ondernemersfonds

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

TOG

Tilburgs Overlegorgaan Gehandicapten

OM

Openbaar Ministerie

TOP

Toekomstgerichte Organisatie- en Personeelsplanning

TWM

Tilburgse Waterleidingmaatschappij

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VANG

Van Afval Naar Grondstof

VGL

Van Gend en Loosterrein

vGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VIVO

Verkenning informatievoorziening omgevingswet

VMBO

Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Voorlopig Ontwerp

VON

Vrij Op Naam

vpt

Volledig pakket thuis

VRI

Verkeersregelinstallatie

VRMWB

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

VSV

Voortijdig Schoolverlaten

VvE

Vereniging van Eigenaren

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVV

Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WAJONG

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WGR

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

WIZ

Werk Inkomen en Zorg

WKO

Warmte-/Koude Opslag

WLZ

Wet Langdurige Zorg

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOO

Wet Open Overheid

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WSW

Waarborgfonds Sociale woningbouw

WVL

Water, Verkeer en Leefomgeving

WVR

Woon- Vervoer en Rolstoelvoorzieningen

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

XL

Extra Large

ZSF

Zelf-Service-Fietsenstalling

ZVH

Zorg - en Veiligheidshuis

ZVHMB

Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant